CS

požadování {střední rod}

volume_up
požadování (také: požadavek, prosba, žádost)
volume_up
demand {podstatné jméno}
Obecně vůbec směrodatně nevysvětlili právní předpisy týkající se kolektivního vyjednávání a požadování zákonné minimální mzdy.
They have failed in general to explain the law on collective bargaining authoritatively and to demand the legal minimum wage.
Evropské národy spojuje jeden společný faktor, kterým není jen respektování demokracie, ale požadování demokratických hodnot v Unii.
There is one common factor that binds European peoples together, which is not just their valuing of democracy, but a demand for democratic values in the Union.
požadování (také: vyžadování, žádání)
volume_up
requesting {podstatné jméno}
Požadování reklam a jejich zobrazování prostřednictvím IMA SDK spočívá v nastavení požadavku na reklamu, načtení výsledné reklamy a jejím přehrání ve správný okamžik.
Requesting and rendering ads through the IMA SDK is a matter of setting up an ad request, loading the resultant ad, and playing it at the right time.

Příklady použití pro "požadování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechObecně vůbec směrodatně nevysvětlili právní předpisy týkající se kolektivního vyjednávání a požadování zákonné minimální mzdy.
They have failed in general to explain the law on collective bargaining authoritatively and to demand the legal minimum wage.
CzechSouhlasím s jeho kritikou v části, která se týká míry nezbytnosti a oprávněnosti požadování určitého typu údajů.
I agree with the part of the criticism which relates to levels of necessity and authorisation concerning requests for a particular type of data.
CzechPožadování tohoto klíče pomáhá zajistit, že počítač mohou odemknout a obnovit přístup k zašifrovaným datům jen autorizované osoby.
Requiring a recovery key helps ensure that only an authorized person can unlock your PC and restore access to your encrypted data.
CzechEvropské národy spojuje jeden společný faktor, kterým není jen respektování demokracie, ale požadování demokratických hodnot v Unii.
There is one common factor that binds European peoples together, which is not just their valuing of democracy, but a demand for democratic values in the Union.
CzechZmírnění obchodních kritérií, na jejichž základě banka doposud rozhodovala, nevyhnutelně povede k požadování záruky, za což ovšem zaplatí daňový poplatník.
A relaxation of the commercial criteria on which the Bank has operated up to now will inevitably result in the guarantee being called on.
CzechPožadování reklam a jejich zobrazování prostřednictvím IMA SDK spočívá v nastavení požadavku na reklamu, načtení výsledné reklamy a jejím přehrání ve správný okamžik.
Requesting and rendering ads through the IMA SDK is a matter of setting up an ad request, loading the resultant ad, and playing it at the right time.
CzechJedná se o kombinaci velmi zřejmých výhod, které nemůže zastavit požadování dalších opatření, protože zde se skutečně jedná o případ, kdy se nic nemá přehánět.
It is a combination of very obvious advantages, which cannot be halted by calling perhaps for further measures because here, it really is the case that the best is the enemy of the good.