česko-anglicko překlad pro "požadavek"

CS

"požadavek" anglický překlad

CS

požadavek {mužský rod }

volume_up
požadavek (také: prosba, žádost)
volume_up
request {podstatné jméno}
Nebyl vznesen požadavek, aby se uskutečnila rozprava o poslanecké imunitě.
There has not been a request for a debate to be held on parliamentary immunity.
Šlo o významný požadavek skupiny socialistů v Evropském parlamentu.
That was an important request by the Socialist Group in the European Parliament.
Požadavek na rovné zacházení s nejvzdálenějšími regiony je třeba vyslyšet.
The request for equal treatment for the outermost regions must be heard.
požadavek (také: požadování, prosba, žádost)
volume_up
demand {podstatné jméno}
To není socialistický požadavek nebo požadavek skupiny PPE; je to naše společné přání.
This is not a socialist demand, or a PPE Group demand; it is our common wish.
Nebyl to snad vážně míněný požadavek demokracie a větší ekonomické spravedlnosti?
What was this if not a solemn demand for democracy and for more economic justice?
Samozřejmě, měl by zdůraznit také náš požadavek jednorázové bezpečnostní kontroly.
Of course, it should also give emphasis to our demand for one-stop security.
požadavek (také: náležitost, nárok, podmínka)
volume_up
requirement {podstatné jméno}
Takový požadavek je absurdní a diskriminační a je třeba jej důkladně prozkoumat.
Such a requirement is ridiculous and discriminatory and must be looked at closely.
Tento požadavek neodpovídá zásadám dobrých obchodních vztahů.
Such a requirement does not conform with the principles of positive trade relations.
Vyšlo najevo, že takovýto požadavek ze strany Evropské komise neexistoval.
As it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.
požadavek (také: nedostatek, nouze, potřeba)
volume_up
want {podstatné jméno}
Severoirští zemědělci chtějí pomoci tento požadavek splnit.
Farmers in Northern Ireland want to help to meet that need.
V neposlední řadě však chci vznést požadavek.
Last but not least, though, I want to make a request.
Domnívám se, že toto logo odráží spíše přání tohoto Parlamentu než požadavek spotřebitelů.
I think that is more to do with the ambitions of this building rather than what our consumers want.
volume_up
claim {podstatné jméno}
Není zde vůbec empirický důkaz pro tento požadavek - právě naopak.
There is no empirical evidence at all for that claim - quite the contrary.
Navrhuji, aby požadavek na platbu v budoucnu pokrýval celé rozpočtové období.
I propose that in future, a claim for payment should cover the entire budgetary period.
Požadavek maďarských úřadů byl proto nesprávný.
The Hungarian authorities’ claim is wrong.
požadavek (také: pohledávka, rekvizice)
volume_up
requisition {podstatné jméno}
požadavek
volume_up
desideratum {podstatné jméno}

Příklady použití pro "požadavek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.
We would like to support you in this and we would like to add one other request.
CzechV tom spočívá náš požadavek a proto jsme také předložili alternativní prohlášení.
That is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
CzechNebyl to snad vážně míněný požadavek demokracie a větší ekonomické spravedlnosti?
What was this if not a solemn demand for democracy and for more economic justice?
CzechTakový požadavek je absurdní a diskriminační a je třeba jej důkladně prozkoumat.
Such a requirement is ridiculous and discriminatory and must be looked at closely.
CzechPokud by byl takový požadavek vznesen, mohli jsme tuto záležitost posoudit jinak.
Had there been a request, we could have considered this matter in a different way.
CzechJak bychom měli vyřešit požadavek České republiky ohledně Listiny základních práv?
How would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?
CzechPokud jde o přiměřenost, to musí být každopádně požadavek, z něhož nelze ustoupit.
As regards proportionality, it must, in all cases, be an inalienable requirement.
CzechPodporuji požadavek zpravodaje, aby součástí zprávy zůstaly srovnávací tabulky.
I support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
CzechBalík opatření bude obsahovat i požadavek, aby byl plán po třech letech přezkoumán.
The package will include a requirement for the plan to be reviewed in three years.
CzechV důsledku toho dnes řešíme požadavek, abychom projednali téma správy IASCF.
As a result, today we are being asked to discuss the subject of IASCF governance.
CzechNejsou ve schodku v podstatě proto, že je to požadavek vyplývající ze smluv.
In fact, they are not in deficit because this is a requirement of the treaties.
CzechNavrhovali jste rovněž flexibilní řešení, pokud jde o minimální kapitálový požadavek.
You have also suggested a flexible solution for the minimum capital requirement.
CzechSamozřejmě, měl by zdůraznit také náš požadavek jednorázové bezpečnostní kontroly.
Of course, it should also give emphasis to our demand for one-stop security.
CzechVyšlo najevo, že takovýto požadavek ze strany Evropské komise neexistoval.
As it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.
CzechNyní slyším, jak se snažíte, aby váš projev vyzněl, jako byste požadavek splnil.
Now I hear you trying to sound as if you have complied with this request.
CzechNebyl vznesen požadavek, aby se uskutečnila rozprava o poslanecké imunitě.
There has not been a request for a debate to be held on parliamentary immunity.
CzechNedomnívám se však, že trombin, "masové lepidlo", tento požadavek splňuje.
However, I do not think that thrombin 'meat glue' complies with this requirement.
CzechTento zásadní požadavek transparentnosti nelze pod žádnou záminkou obejít.
No pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
CzechTento požadavek tedy, pane Cashmane, předám a budu o výsledcích informovat.
I will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
CzechTento požadavek vyplývá z prohlášení řady vůdců na nedávném zasedání OSN.
This was the message from various leaders at the recent United Nations meeting.