CS

požární {přídavné jméno}

volume_up
požární
volume_up
fire {příd. jm.}
Odpověď zní jízdní kola, lešení, požární poplašné systémy, chléb a rostlinné produkty atd.
The answer is bicycles, scaffolding, fire alarms, bread and plant-based products, and so forth.
Jeden bezpečnostní agent to příhodně přirovnal k plnění sklenice vody požární hadicí - je to zkrátka neúčinné.
A security agent compared it aptly with filling a water glass with a fire hose, in other words, particularly inefficient.
Vypuknou-li požáry v okolí Atén, jsou potřeba účinné místní požární služby, nikoli komisař pro katastrofy v Bruselu.
If there are fires around Athens, we need an effective local fire service, not a Disasters Commissioner in Brussels.

Příklady použití pro "požární" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPožární hydrant nese hromadu informací. ~~~ A všechny jsou velice detailní.
Now, the animal mind, and also my mind, puts sensory-based information into categories.
CzechOdpověď zní jízdní kola, lešení, požární poplašné systémy, chléb a rostlinné produkty atd.
The answer is bicycles, scaffolding, fire alarms, bread and plant-based products, and so forth.
CzechJeden bezpečnostní agent to příhodně přirovnal k plnění sklenice vody požární hadicí - je to zkrátka neúčinné.
A security agent compared it aptly with filling a water glass with a fire hose, in other words, particularly inefficient.
CzechVypuknou-li požáry v okolí Atén, jsou potřeba účinné místní požární služby, nikoli komisař pro katastrofy v Bruselu.
If there are fires around Athens, we need an effective local fire service, not a Disasters Commissioner in Brussels.
CzechMyslím si, že jsme zašli příliš do podrobností v názoru: tu požární stanici postavíme někdy v budoucnosti.
I think we have got too much into the detail of saying: oh, we are going to build this fire station at some time in the future.
CzechDelší období sucha mimoto zvyšují pravděpodobnost požárů, což lze řešit prosekáváním lesů umožňujícím snížit požární zatížení.
In addition, longer dry spells increase the likelihood of fires, which we can address by thinning out woodland to minimise the fire load.
CzechŽádám Komisi, aby tuto skutečnost zohlednila a aby připravila návrhy právních předpisů týkajících se požární bezpečnosti hotelů v Evropské unii.
I ask the Commission to take this fact into account and to bring forward proposals in terms of fire safety legislation for hotels across the Union.
CzechMám na mysli jak používání vhodných materiálů při výstavbě těchto budov, tak přísné kontroly dodržování předpisů požární bezpečnosti.
I am thinking both about the use of suitable materials in the construction of these buildings and about a rigorous inspection of compliance with fire safety regulations.
CzechDomnívám se, že Solventnost II, nařízení i ratingové agentury jsou velmi významné a velmi důležité, ale musíme postavit požární stanici a také uhasit plameny.
I think that Solvency II, regulation and CRAs are all very relevant and very important, but we need to build a fire station as well as douse the flames.
CzechTyto spekulace vypustil jistě nezkušený požární technik, ale problém je, že ani hasičská služba, ani policie nezveřejnila oficiální zprávu.
These are speculations made by an, admittedly inexperienced, fire officer, but the problem is that neither the fire service nor the police have published the official report.
CzechTo může být vykonáno vaším optikem, zubním lékařem, stejně jako profesionálním fotografem nebo zaměstnancem požární služby - se vší úctou k těmto profesím.
This verification can be made by your optician or your dentist, but also by a professional photographer or a fire service official - no disrespect to members of these professions.
CzechPane předsedo, dovolte mi, abych začal s úsměvem a poblahopřál všem poslancům, že jsme šťastně přestáli požární poplach a ve zdraví jsme se dostali zpátky do sněmovny.
Mr President, allow me to begin with a smile as I congratulate all the Members for having survived the fire alarm and managing to take our places, safe and sound, back in the Chamber.
CzechJak je absurdní, že vojenská letadla jsou schopna operovat i v noci, zatímco letecké požární síly, využívané při takovýchto závažných přímých hrozbách pro celou Evropu, nikoliv.
How absurd that military aircraft should be able to operate at night, whereas aerial fire-fighting resources used against such a serious direct threat to the whole of Europe should not.