CS

požádat {sloveso}

volume_up
Chci vás proto, paní komisařko, požádat, abyste výběrová řízení sledovala.
I would therefore ask, Commissioner, that you monitor the selection procedure.
Komise mohla alespoň požádat o to, aby bylo dokončeno přesídlení.
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
Chtěla bych proto požádat, abychom budoucnost Evropy plánovali odpovědně.
Therefore, I would ask that we plan the future of Europe responsibly.
Chcete-li požádat o reklamu, je nutné připravit požadavek na reklamu s relevantními parametry.
In order to request an ad, you must prepare an ad request with relevant parameters.
Navíc ti nejvšetečnější z nás budou moci dokonce požádat o jejich přesné složení.
Moreover, the most inquisitive among us will even be able to request the exact composition.
Chcete-li požádat o posouzení z hlediska malwaru, musíte použít postup na této stránce.
You must follow the process on this page to request a malware review.

Příklady použití pro "požádat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMohl bych proto požádat o zápis, že ve všech případech hlasuji pro, a o technika?
Could I therefore record 'yes' votes for everything and ask for a technician?
CzechMohu vás ve vší slušnosti požádat o chvíli klidu, abych mohla říci pár slov?
Can I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
CzechNetrpělivě tyto návrhy očekáváme a chci vás požádat, abyste jednali urychleně.
We are eagerly awaiting these proposals and would urge you to react promptly.
CzechChci Vás požádat, abyste na to příště brala zřetel, aby byla zajištěna rovnováha.
I would ask you to take a look at this next time so as to achieve a balance.
CzechVážený pane předsedající, chci vás přímo požádat, abyste pozměňovací návrh č.
Mr President, I would ask you specifically to declare Amendment 15 admissible.
CzechMohl byste třeba požádat Výbor pro ústavní záležitosti, aby tuto otázku objasnil?
Could you perhaps ask the Committee on Constitutional Affairs to clarify this issue?
CzechTito uživatelé mohou požádat o pomoc s obnovou hesla správce IT ve své organizaci.
Please contact your organization's IT admin for help with password recovery.
CzechProto si myslím, že bychom měli požádat Komisi o to, aby provedla zhodnocení dopadů.
Therefore, I think we have to ask the Commission to make an impact assessment.
CzechCo se týče předloženého návrhu, chtěl bych Komisi požádat, aby jej stáhla.
Regarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.
CzechChtěl bych vás požádat, abyste to ve všech jazykových verzích nechal opravit.
I would like to ask you to have this corrected in all the language versions.
CzechMohla bych zejména požádat o důsledný přístup v tom, jak Komise jedná s občany?
Could I ask, in particular, for consistency in how the Commission deals with citizens?
CzechNa závěr bych chtěla Komisi požádat, aby tyto návrhy předložila co nejdříve.
Finally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
CzechV této otázce mohu pouze požádat Evropský parlament a plénum o zlepšení situace.
I can only ask Parliament and plenary to improve matters in this respect.
CzechNa začátku naší rozpravy bych chtěl požádat pana Barrosa, aby se ujal slova.
At the beginning of our discussion I would like to ask Mr Barroso to take the floor.
CzechChci vás proto, paní komisařko, požádat, abyste výběrová řízení sledovala.
I would therefore ask, Commissioner, that you monitor the selection procedure.
CzechTo je nemožný scénář a chtěla bych pana komisaře požádat, aby se touto situací zabýval.
This is an impossible scenario, and I would ask the Commissioner to address it.
CzechV zemi, kde jste naposledy pracovali, budete muset požádat o vydání formuláře U1.
You will need to request a U1 form in the country where you last worked.
CzechMůžeme pana Füleho požádat, aby šetření vražd ze cti v Turecku provedl?
Can we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
CzechMám tři návrhy a chtěla bych vás se vší naléhavostí požádat o jejich podporu.
I have three proposals and I should like, most emphatically, to ask for their support.
CzechChtěla bych požádat kolegy poslance, aby vzali v úvahu i tuto skutečnost.
I would like to ask my fellow Members to take this into consideration as well.