česko-anglicko překlad pro "poštou"

CS

"poštou" anglický překlad

CS

poštou {ženský rod}

volume_up
1. "7.p."
poštou

Příklady použití pro "poštou" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStačí jen navštívit jejich webové stránky, vyplnit formulář, zaplatit $60 a oni vám jej doručí poštou.
You just go to the website, fill out the form, give them $60, and it arrives in the post.
CzechNěkteří poskytovatelé internetového připojení vám tato zařízení pošlou poštou, jinak je nutné si je koupit.
Some ISPs will send you these devices in the mail; otherwise, you will need to buy them.
CzechPokud potvrzující e-mail nemůžete nalézt, zkuste prohledat složku se spamem nebo s poštou určenou ke smazání.
If you can't find the confirmation email, check your email's junk mail or spam folder.
CzechKdyž vám neznámá osoba zašle poštou bonboniéru, otevřete a sníte ji bez váhání?
If a random person sends you a box of chocolates in the mail, would you open it and scarf it down without any hesitation?
CzechÚroveň ochrany před nevyžádanou poštou lze snížit nebo zvýšit podle množství doručované nevyžádané pošty.
You can increase or decrease the junk e‑mail protection level based on how much junk e‑mail you receive.
CzechO podrobnostech jste byli informovaní elektronickou poštou.
You have been informed of the details via e-mail.
CzechVysvětlili jsme jim, že jim číslo tři pošleme poštou.
We explained we would have number three mailed to them.
CzechMěli byste v tyto dny dostat poštou kopii poselství generálního tajemníka OSN k této příležitosti.
You should have received in the last few days a copy of the message from the UN Secretary-General to mark the occasion.
CzechToto pravidlo platí pro všechny nákupy mimo kamenný obchod (např. po telefonu, faxem, poštou nebo na internetu).
This is true whenever you buy goods outside a shop - for example by phone, fax, mail order or on the internet.
CzechOtevrení okna s poštou a vyzvednutí nových zpráv
CzechTato pravidla platí pro všechny nákupy mimo kamenný obchod (např. po telefonu, faxem, poštou a na internetu).
This applies whenever you buy goods outside a shop (for example by phone, fax, or mail order, as well as on the internet).
CzechOdeslání upozornení na diskusní skupinu poštou
CzechPlníme přání mnoha občanů, kteří nás žádali v četných dopisech a elektronickou poštou, abychom v této oblasti přijali opatření.
We are meeting the wishes of the many citizens who have asked us in countless letters and e-mails to take action in this area.
CzechZasílání informací elektronickou poštou totiž ve skutečnosti ničemu nepomůže a bude k ničemu, nebudou-li informační systémy technicky interoperabilní.
In fact, sending information by e-mail does no good and is of no use if the information systems are not technically interoperable.
CzechDosti často se zásada partnerství omezuje na zaslání plánu poštou a na vyjádření se v některých případech poskytuje pouhý týden.
More often than not the principle of partnership is reduced to sending the plan through the post, allowing as little as a week for comments in some cases.
CzechBritové zaznamenali případy volebních podvodů při hlasování poštou a všichni čelíme nových výzvám, např. budoucímu hlasování prostřednictvím internetu.
The British have documented cases of electoral fraud in postal voting and we all face new challenges such as internet voting in future.
CzechTato směrnice by se dala snadno uplatnit tak, aby nové společnosti byly vystaveny tak přísným požadavkům, že by se nikdo nový neobtěžoval s listovní poštou.
It would be easy to apply this directive so that new firms faced such strict requirements that no one new would bother with the letter post.
CzechJakmile příjmy dosáhnou hranice pro ověření, zašleme vám poštou číslo PIN, které použijete k ověření správnosti údajů v účtu.
To verify the accuracy of your account information, we will mail a personal identification number (PIN) to your payment address when your earnings reach the verification threshold.
CzechFormuláře lze také vytisknout, podepsat a fyzicky (poštou či osobně) doručit na kterékoliv JKM, které již samo zařídí jejich doručení příslušnému úřadu.
The forms can also be printed, signed and physically delivered (by mail or in person) to an SPC, which will itself arrange delivery to the relevant office.
CzechV rozporu s tvrzením pana poslance Cohn-Bendita je možné předkládat pozměňovací návrhy, a sice elektronickou poštou, a někteří poslanci to mají v úmyslu učinit.
Contrary to what has been suggested by Mr Cohn-Bendit, it is possible to table amendments, indeed - according to the e-mail - some members intend to do so.