CS

pošle {sloveso}

volume_up
pošle (také: zašle)
volume_up
will send {sl.} (future tense)
Jsem si jista, že pan Cappato bude tak laskav a pošle vám kopii odpovědi, kterou dostane.
I am sure Mr Cappato will be good enough to send you a copy of his answer.
Kupující pošle prostředníkovi elektronicky nějaké dolary, a prodávající poskytne ukradené údaje.
The purchaser would send the administrative officer some dollars digitally, and the vendor would sell the stolen credit card details.
Stejně tak pošle svého poslíčka, pana Milibanda, do Lisabonu ve čtvrtek, aby se podepsal pod Lisabonskou smlouvu.
In the same way, he will send his errand boy, Mr Miliband, off to Lisbon on Thursday to sign up to the Lisbon Treaty.

Příklady použití pro "pošle" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKoupíte si něco přes internet a amazon.com vám pošle nesprávné knihy.
You buy something on the internet, and Amazon.com sends you the wrong books.
CzechJsem si jista, že pan Cappato bude tak laskav a pošle vám kopii odpovědi, kterou dostane.
I am sure Mr Cappato will be good enough to send you a copy of his answer.
CzechJakmile je obraz naskenován, pošle informaci do správné vrstvy buněk, kde jsou potřeba.
Once it's scanned, it sends information in the correct layers of cells where they need to be.
CzechJednotka se podle toho otočí a zkontroluje pozici a poté pošle informace dál.
And I think it really brings to light: Is this really scalable?
CzechPokud například vyberete možnost Obrázky, můžete obrázky filtrovat posle velikosti, typu a barvy.
For example, if you select Images, you can filter image results by size, type, and color.
CzechKdyž vám třeba přítel pošle odkaz na video, můžete se na ně podívat přímo na Outlook.com,
For example, when your friend sends you a link to a video, you can watch it right there in Outlook.com
CzechDalší dokáže analyzovat obsah misky a přes email pošle výsledky vašemu doktorovi.
There's one that actually analyzes the contents of the bowl and transmits the results via email to your doctor.
Czech(potlesk) A detektor pošle obraz do počítače.
(Applause) And the detector then transmits the image to the computer.
CzechTo se může stát, když vám někdo pošle soubor e‑mailem.
This might occur if someone sends you a file by e‑mail.
CzechA oni řekli: "Posle Boha, jsme vyčerpáni bojováním.
And they said, "Messenger of God, we are battle-weary.
CzechKupující pošle prostředníkovi elektronicky nějaké dolary, a prodávající poskytne ukradené údaje.
The purchaser would send the administrative officer some dollars digitally, and the vendor would sell the stolen credit card details.
CzechStejně tak pošle svého poslíčka, pana Milibanda, do Lisabonu ve čtvrtek, aby se podepsal pod Lisabonskou smlouvu.
In the same way, he will send his errand boy, Mr Miliband, off to Lisbon on Thursday to sign up to the Lisbon Treaty.
CzechKdyž vám například někdo pošle odkaz na web s fotkami, zobrazí se zmenšené verze těchto fotek přímo ve zprávě.
For example, if someone sends you a link to a photo site, you’ll see smaller versions of the photos right in the message.
CzechA jak je takto zvolení poslanci budou zastupovat, když si ani nebudou schopni přečíst dopis, který jim občan pošle?
How will their elected MEPs then represent them if they cannot even read letters sent to them by their constituents?
CzechPokud vám třeba sociální síť pošle aktualizace stavů, můžete přímo ze zprávy psát komentáře nebo přijmout žádosti o přátelství.
For example, if a social networking site sends you status updates, you can post comments or accept friend requests right from the message.
CzechPředstavte si například, že tady Sally chce vědět, co si Harry a Jane a George a Frank myslí a pošle zprávu všem těmto lidem.
Imagine for example that Sally over here, wants to know what Harry, and Jane, and George and Frank are thinking, and sends messages to those people.
CzechJakmile bude provedeno podrobné posouzení rizik, orgán s konečnou platností rozhodne, zdali loď přijme, nebo ji pošle pryč.
Only once a detailed assessment of all the risks has been carried out will the authority finally decide whether to admit the vessel or to send it away.
CzechNebo je pravda, že Evropská unie zavede odvody do evropské armády a s ní pošle do Afgánistánu mladé lidi: je snad tohle možné?
Or is it true that the EU will impose conscription to a European army and send very young people to Afghanistan in a European army: can this be true?
CzechJedna země ale nyní říká, že to není možné a že nám pošle poslance EP, kteří byli zvoleni občany oné země k výkonu úplně jiné funkce.
One country is now saying that that is not possible and that they will send us MEPs who were elected by their citizens for a totally different job.
CzechTato knihovna slouží k organizaci a uspořádání digitálních fotografií, ať už si je stáhnete ze svého fotoaparátu, naskenujete na skeneru nebo vám je někdo pošle e-mailem.
Use this library to organize and arrange your digital pictures, whether you get them from your camera, scanner, or in e‑mail from other people.