česko-anglicko překlad pro "pošťáci"

CS

"pošťáci" anglický překlad

EN
CS

pošťáci {mužský rod množné číslo}

volume_up
pošťáci
Mohu jen dodat, že kultura vytváří podnikatelské prostředí nebo, jak řekl jeden historik: "bez těch, kteří píší, by nebyli pošťáci".
I can only add that culture generates business or, in the words of one historian, 'there would be no mailmen without writers'.

Příklady použití pro "pošťáci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemyslete si, že postačí slabá koordinace vnitrostátních hospodářských strategií.
Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
CzechPostačí uvést, že v roce 2006 překročil hospodářský rozvoj Ázerbájdžánu 35 %.
Suffice it to say that in 2006 economic development in Azerbaijan exceeded 35%.
CzechPostačí, když připomenu Parlamentu, že ročně s kouřením souvisí 650 000 úmrtí.
Suffice it to remind the House that the deaths of 650 000 people a year are smoking related.
CzechAle i to postačí k tomu, abychom poprvé otestovali naši hypotézu -- že „Jsem můj konektom".
But even that will be enough for the first tests of this hypothesis that I am my connectome.
CzechPostačí prohlášení, že nebyly podány informace o celé schůzce, a proto není zpráva přesná.
Suffice it to say that the meeting was not reported in full and therefore the report was not correct.
CzechČlověk si klade otázku, zda takové řešení postačí jako strategie, která by k řešení problému pomohla.
One asks oneself if such a solution suffices as a strategy to help to resolve the problem.
CzechPokud soud oddlužení povolí, postačí, pokud dlužník uhradí věřitelům alespoň 30 %svých závazků.
If the court allows debt discharge, it suffices for the debtor to pay back the creditors at least 30% of the liabilities.
CzechV těchto případech postačí i mnohem menší částky, a to bychom v tomto programu měli zohlednit.
In these cases, much smaller amounts are sufficient, and that is something that we should take into account in this programme.
CzechSpokojme se s kontrolou -- to postačí."
Let's settle for control -- that's good enough."
CzechNejsme vůbec přesvědčeni, že to, co nám bylo nyní předloženo, postačí k boji s narůstající chudobou v Evropské unii.
We are not at all convinced that what is currently on the table is enough to combat the growing poverty within the European Union.
CzechMohu jen dodat, že kultura vytváří podnikatelské prostředí nebo, jak řekl jeden historik: "bez těch, kteří píší, by nebyli pošťáci".
I can only add that culture generates business or, in the words of one historian, 'there would be no mailmen without writers'.
CzechLidé sledující tuto rozpravu by mohli nabýt dojmu, že postačí, pokud zřídíme několik území s chráněnými biotopy a pokud budeme chránit ptactvo.
Anyone following this debate could get the impression that the establishment of a few Habitat sites and the protection of birds are enough.
CzechPokud jej budeme měnit, bude nutné, aby jej znovu jednomyslně schválily členské státy, nebo ke změně postačí kvalifikovaná většina?
If we make adjustments to this, will unanimity of all Member States be required once more, or will the change be made by means of a qualified majority?
CzechPostačí říci, že odstoupení od jaderné energie donutí Německo využívat více fosilních paliv, čímž zvýší svou úroveň emisí skleníkových plynů.
Suffice it to say that abandoning nuclear power will force Germany to use more fossil fuels, thus raising its greenhouse gas emission levels.
CzechV tuto chvíli postačí, řeknu-li, že chci jen poděkovat právníkům všech tří orgánů za to, že nás díky svému úsilí dostali tam, kde dnes jsme.
Suffice it to say at this moment that I would just wish to say thank you to the lawyers of all three institutions who have worked to get us where we are today.
CzechPostačí, řeknu-li, že pocházím ze země, Itálie, která má 4 500 typických produktů, jež jsou jejím jměním, a z celého srdce si přejeme je zachovat.
Suffice it to say that I come from a country, Italy, that has 4 500 characteristic products, and these are assets from our land that we wish wholeheartedly to preserve.
CzechMyslím si, že postačí, když požádáme tyto a ostatní orgány, jichž se udělování absolutoria týká, aby projevily zájem a byly přítomny při květnovém hlasování.
I think it is enough for us to ask those institutions and the others which are involved in the discharge to show an interest and be present at the vote in May.
CzechNicméně zvažme, zda postačí dobrovolné programy, nebo zda je pro zákonný obchod se dřevem zapotřebí právně závazných pravidel a upřesnění.
Let us, however, consider whether voluntary programmes are enough, or whether legally binding rules and specifications need to be enacted in respect of lawful trade in tropical timber.
CzechAvšak posledních deset let, a to i v době před krizí, nás naučilo, že takový postoj - tedy víra, že samotný růst postačí k vytváření zaměstnanosti - již nestačí.
However, the last 10 years, even before the crisis, have taught us that this mindset - the belief that growth is all it takes to create employment - is no longer enough.
CzechUvědomil jsem si, že důvod, proč neexistují je to, že dokud nemáme jistou masu informovaných občanů v našich vlastních společnostech, politikům plně postačí pouhá gesta.
I realized that the reason they're not there is that until we have a critical mass of informed citizens in our own societies, politicians will get away with gestures.