česko-anglicko překlad pro "pořadí"


Nechceš hledat poradit
CS

"pořadí" anglický překlad

CS pořadí
volume_up
{střední rod}

volume_up
order {podstatné jméno}
Pořadí filtrů lze změnit po kliknutí na odkaz Přiřazení pořadí filtrování.
Use the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
Zapnutí náhodného pořadí nebo opakování nezmění pořadí zobrazené v podokně seznamu.
Turning on shuffle or repeat does not change the display order in the List pane.
Pořadí miniaplikací ale můžete změnit a přesunout je na libovolné místo na ploše.
But you can change the order of gadgets and move them anywhere on the desktop.
pořadí (také: index, inventář, katalog, mez)
volume_up
list {podstatné jméno}
Zapnutí náhodného pořadí nebo opakování nezmění pořadí zobrazené v podokně seznamu.
Turning on shuffle or repeat does not change the display order in the List pane.
Vyjímáním a vkládáním uspořádejte seznam domovských stránek, aby měl požadované pořadí.
Organize the home page list in the order you prefer by cutting and pasting.
Chcete-li změnit pořadí oblíbených položek, přetáhněte libovolnou položku na jiné místo v seznamu.
To change the order of favorites, drag a favorite to a new position in the list.
pořadí (také: následek, sekvence, sled, souslednost)
volume_up
sequence {podstatné jméno}
Znak ESCAPE + stanoví pořadí klíčů pro použití k přepínání z relace do režimu příkazů.
ESCAPE + Charactersets the key sequence to use for switching from session to command mode.
Když se chcete přihlásit, je třeba opakovat ta samá tři gesta na obrázku ve stejném pořadí.
To sign in, you'll need to repeat the same three gestures on your picture in the same sequence.
Ve slovech "simplicity" (jednoduchost) a "complexity" (složitost), se "M-I-T" vyskytuje ve stejném pořadí.
In the words "simplicity" and "complexity," M, I, T occur in perfect sequence.
volume_up
rank {podstatné jméno}
Energetická účinnost je v tomto pořadí priroit na prvním místě.
Energy efficiency is top of this rank order.
Přikládám velký význam slovu "priorita", to totiž znamená dát věci do správního pořadí.
I attach very great importance to the word 'priority', as that means putting things in rank order.
Významný dopad na jakékoli zvolené pořadí mohou mít i jedna nebo dvě závažné nehody.
One or two serious accidents can also have a significant impact on whatever type of ranking we may have.
volume_up
succession {podstatné jméno}
Projednávaný návrh je v pořadí druhý, jehož cílem je povolit uvádění drůbežího masa pro lidskou spotřebu na trh i poté, kdy bylo antimikrobiálně ošetřeno.
The motion under discussion is the second in succession which intends to authorise the marketing of poultrymeat for human consumption where it has received anti-microbe treatment.

Příklady použití pro "pořadí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechPořadí tlačítek na hlavním panelu snadno změníte – stačí kliknout a přetáhnout je.
It's easy to rearrange your lineup of taskbar buttons—just click and drag them.
CzechZprávy zobrazíte v abecedním pořadí podle odesílatele klepnutím na tlačítko Od.
To see messages organized alphabetically by who sent them, you click the From button.
CzechPořadí ikon aplikací můžete změnit kliknutím na ikony v sekci „Apps“ a jejich přetažením.
You can reorder the app icons by clicking and dragging the icons in the "Apps" section.
CzechRovněž uživateli poradí, na jaké další související zdroje informací nebo poradenství se obrátit.
It also refers users to additional relevant sources of information or advice.
Czech. - Pane předsedající, ráda podpořím změnu pořadí navrženou skupinou PSE.
rapporteur. - Mr President, I am happy to support the reversal that is proposed by the PSE Group.
CzechV pořadí první referendum o evropské ústavě v rámci členských států se koná ve Španělsku.
Spain holds a referendum on the European Constitution and is the first Member State to do so.
CzechŘekli jsme si: super, hoďme Holly do hromady úkolů a koukejme, jak si s nimi poradí.
We said, all right, let's, you know, throw so problems at Holly, see if she messes these things up.
CzechNyní máte možnost změnit jejich uspořádání do požadovaného pořadí kliknutím a přetažením.
Тепер ви можете перегрупувати їх у бажаній послідовності, клацнувши та перетягнувши кожну кнопку.
CzechCo když se vám pořadí tlačítek na hlavním panelu nelíbí?
Припустімо, вас не влаштовує порядок розташування кнопок на панелі завдань.
CzechBude-li pořadí hlasování změněno, pozměňovací návrh 46 bude přijat, pokud získá kvalifikovanou většinu.
If the vote is reversed, Amendment 46 is adopted if it obtains the qualified majority.
CzechPravým tlačítkem myši klikněte na položku, jejíž pořadí chcete změnit, a potom na příkaz Vlastnosti.
Right-click the item you want to reorder, and then click Properties.
CzechV ostatních případech byl zpravidla správnou odpovědí v pořadí druhý nebo třetí tip počítače.
In the rest of the cases, typically the second best guess or third best guess was the right answer.
CzechPříjemci však obdrželi pouze 2,4krát méně (2 miliony EUR a 4,9 milionu EUR v uvedeném pořadí).
The beneficiaries, however, only received 2.4 times less (EUR 2 million and EUR 4.9 million respectively).
CzechPřed rokem se prohlašovalo: "Ať si Řekové poradí sami.
A year ago people said 'The Greeks should deal with it themselves.
CzechDisky DVD není možné přehrávat v náhodném pořadí nebo opakovaně.
Note that it is not possible to shuffle or repeat DVDs.
CzechDoufáme, že si s tímto dostatečně poradí členské státy.
We hope that Member States will deal with this issue adequately.
Czech(FR) Pane předsedo, pane Vondro, pane Barroso, jsem poněkud překvapena, jak Evropa určuje pořadí důležitosti věcí.
(FR) Mr President, Mr Vondra, Mr Barroso, I am slightly surprised by Europe's chronology.
CzechAle podívejme se, jak si děti poradí s angličtinou.
But let's see, how do the children tackle the English language?
CzechNáhodné pořadí a opakování můžete zapnout najednou.
You can also turn on both shuffle and repeat at the same time.
CzechPane předsedo, moje kancelář uvědomila kancelář předsedy, že pořadí pro otázku pana Crowleyho zaujmu já.
Mr President, my office did advise the President's office that I would be taking Mr Crowley's question.