česko-anglicko překlad pro "pořad"

CS

"pořad" anglický překlad

CS

pořad {mužský rod }

volume_up
volume_up
show {podstatné jméno}
Nahraný pořad nemůžete najít pravděpodobně z jednoho z následujících důvodů:
You might not find a recorded show for any of the following reasons:
Pokud není nalezena žádná nahrávka, kterou je možné smazat, nebude nový televizní pořad nahrán.
If no recording is set to be deleted, the new scheduled show will not be recorded.
Můžete se rozhodnou nahrát právě vysílaný televizní pořad nebo film.
You can choose to record a TV show or movie that is currently airing.
Maďarské předsednictví zařadilo na pořad jednání otázku zabezpečení mimořádných dodávek.
The Hungarian Presidency put the question of emergency supply security on the agenda.
Toto je řešení, nikoli vměstnat celý pořad jednání do středy.
That is the solution, not condensing the whole agenda into Wednesday.
Dnešní pořad jednání zahrnuje volbu předsedy Evropské komise.
Today's agenda includes electing the President of the European Commission.
pořad (také: program, propozice, vysílání)
volume_up
programme {podstatné jméno}
Podpořili jsme zařazení tohoto bodu na pořad jednání IGF a hodláme navrhnout aktualizovaný program pro ochranu dítěte na internetu.
We promoted the item on the IGF agenda and we are about to propose a renewed programme on child protection on the internet.
A i kdybych vám neřekl, co máte hledat, pořád byste viděli obličej, protože jsme evolučně naprogramování hledat obličeje.
And if I didn't tell you what to look for, you'd still see the face, because we're programmed by evolution to see faces.
Pane předsedající, během našeho jednání vysílá britská rozhlasová stanice 5 Live živý rozhlasový pořad o Evropském parlamentu - již celé dopoledne.
Mr President, as we speak, there is a live radio programme about the European Parliament on the British radio station 5 Live - it has been going all morning.

Příklady použití pro "pořad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA to má naše námořnictvo pořád větší dosah, než většina ostatních členských států.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
CzechV posledních měsících se Hamás rozhodně pořád choval jako teroristická organizace.
In the last months, Hamas still definitely behaved as a terrorist organisation.
CzechNebaví vás vyplňovat do webových formulářů pořád dokola stále stejné informace?
Tired of filling out web forms with the same information time and time again?
CzechV projektu pořád pokračuji, je už ale zastaralý, protože to už děláte všichni.
I'm still doing this project, but it is obsolete, because you're all doing it.
CzechJe to proto, že jsou už předem zaměstnaní, pořád se ptají: "Mám se ženit, nebo ne?
It's because they are preoccupied, asking themselves, "Should I get married or not?
CzechV historii nahrávání naleznete informace, zda byl pořad nahrán nebo odstraněn.
You can check the recording history to find out if the show was recorded or deleted.
CzechKdyž se dnes podíváte na Čínu, všichni tu pořád mluví, ale také pořád lžou.
If you look at China now, you see everyone talking, but lying is very widespread.
CzechPořád mě zajímala i ta otázka, jak nejlépe sundat obvazy u popálených pacientů.
I was still interested in this question of how do you take bandages off burn patients.
CzechMí rodiče mi zařídili učitele francouzštiny a já jsem v ní stejně pořád špatný.
And it was a speaking event in front of groups of entrepreneurs from around the world.
CzechPořád máte možnost přihlásit se k Windows a používat soubory obvyklým způsobem.
You can still sign in to Windows and use your files as you normally would.
CzechTelevizní pořad "Horizon", který přijímá podněty od akademiků, se toho štítí.
"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
CzechNeměli bychom pořád vyzývat EU; jsou věci, které můžeme udělat na domácí frontě.
We should not always call on the EU; there are some things we can do on the home front.
CzechAle to pořád ještě není ve vesmíru typické, protože hvězdy se vyskytují v galaxiích.
But that's still not typical of the universe, because stars come in galaxies.
CzechProto je také důležité, že jsme tuto otázku zařadili na pořad dnešního jednání.
It is therefore also important that we have put this on the agenda today.
CzechCo se týče nešíření zbraní, jsme velmi rádi, že se opět dostalo na pořad jednání.
On non-proliferation, we are very happy that this is again on the agenda.
CzechSamotné usnesení se však dostane až na pořad červnového dílčího zasedání.
However, the resolution itself will be dealt with during the June part-session.
CzechJe tam pořád CO2 a nikdo nemůže předpovědět, co se s ním v podzemí stane.
The CO2 is still there and nobody can predict what will happen to it underground.
CzechBez ohledu na pokrok, jakého dosáhneme, se pořád budeme nalézat tisíce kilometrů daleko.
However much progress we achieve, we will still be thousands of kilometres away.
CzechProto budeme tuto otázku zařazovat na pořad jednání Parlamentu znovu a znovu.
Therefore we shall put this issue on the agenda of the Parliament over and over again.
CzechPokud se ke svému účtu pořád můžete přihlásit, měli byste si okamžitě změnit heslo .
If you can still sign in to your account, you should change your password right away.