česko-anglicko překlad pro "pořídit"

CS

"pořídit" anglický překlad

CS

pořídit {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "pořídit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKlepnutím nebo kliknutím na obrazovku můžete pořídit obrázek nebo začít nahrávat video.
Tap or click the screen to take a picture or start recording video.
CzechStátní podpora by těmto zařízením umožnila pořídit lepší vybavení pro zajištění jistoty pracovních míst.
State aid would allow these facilities to be retrofitted to ensure job security.
CzechPotřebujeme pořídit soupis skutečných státních dluhů a dluhů bank.
We need an inventory of the actual national debts and bank debts.
CzechNásleduje přehled hlavních důvodů, proč byste si tuto aplikaci měli pořídit ještě dnes.
Here are the top reasons why you should get it today.
CzechV systému Windows lze snímek obrazovky jednoduše pořídit stisknutím klávesy PRTSCN.
In Windows, one easy solution is the PrtScn key.
CzechSadu Windows Media Center Pack si můžete pořídit podle těchto kroků.
Follow these steps to get the Windows Media Center Pack.
CzechJe možné pořídit dva typy snímků obrazovky: snímek celé obrazovky nebo pouze snímek aktivního okna.
There are two types of screen captures you can take: the entire screen, or just the active window.
CzechAplikace si můžete pořídit na Windows Store a používat je až v pěti počítačích s Windows 8 a Windows RT.
You can get apps in the Windows Store and use them on up to five Windows 8 and Windows RT PCs.
Czech. ~~~ Zde vpravo je jiná robotická panenka, kterou jste si mohli před pár lety pořídit.
On the right there is another robot doll, who you could get a couple of years ago.
CzechPane komisaři, proč by si například student nemohl pořídit kopii knihy, kterou potřebuje do školy?
Commissioner, why should a student, for example, be unable to make a copy of a book he needs for school?
CzechEurokratičtí tyrani si umí čisté svědomí pořídit snadno.
A clean conscience comes easy for the Eurocrat tyrants.
CzechPokud účet ještě nemáte, je teď vhodný čas si ho pořídit.
If you don't have one yet, now's the time to get one.
CzechTohle jsou skutečné obrázky skutečných bytů, které si za danou částku můžete pořídit, nabízených na internetu.
Those are actual pictures of actual apartments renting for that amount as advertised on the Internet.
CzechPomocí systému Microsoft Windows XP můžete pořídit snímek obrazovky a zachytit přesný obraz obsahu obrazovky.
With Microsoft Windows XP, you can take a screen shot and capture an exact image of what’s on the screen.
CzechKlepněte nebo klikněte na okno, jehož snímek chcete pořídit.
CzechJsou-li například spuštěny současně tři programy, je možné pořídit snímek pouze aktivního okna.
For example, if you have three programs open at the same time, you might want a screen capture of only the active window.
CzechKdyž Saima porodila druhou dceru, řekla její tchýně svému synovi: "Raději by sis měl pořídit druhou ženu.
Well, when she had her second daughter, her mother in-law told her son, "I think you'd better get a second wife.
CzechKdyž například chcete chránit e-mail pomocí digitálního podpisu, je třeba, abyste si certifikát pořídit sami.
For example, if you want to protect e‑mail with a digital signature, you need to get the certificate yourself.
CzechBudete si moci pořídit aplikace z obchodu Windows Store a používat je až v pěti počítačích se systémem Windows 8 a Windows RT.
You can get apps in the Windows Store and use them on up to five Windows 8 and Windows RT PCs.
CzechTakže toto jsou fotografie, který byste mohli pořídit z oken Titanian Airlines, Až poletíte nad povrchem Titanu.
So, this is the picture you would have at the window of Titanian Airlines as you fly across the surface of Titan.