česko-anglicko překlad pro "pořádek"

CS

"pořádek" anglický překlad

CS

pořádek {mužský rod }

volume_up
Ruské orgány uplatňují zjevně neústavní právo a pořádek.
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
Totéž platí pro Evropu - pořádek zajišťuje stabilitu a růst.
The same applies to Europe - good order provides stability and growth.
Nízký národní příjem, který s sebou navrhuje, vnese do EU právo a pořádek.
The low national income it proposes will bring law and order to the EU.
pořádek
volume_up
tidiness {podstatné jméno}
pořádek
volume_up
kilter {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pořádek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBylo mi sděleno, že zasedací pořádek určují politické skupiny v plénu.
I am informed that the seating is done by the political groups in the plenary.
CzechMluvíme-li o šíření demokracie, ujistěme se, že máme pořádek u sebe doma.
When we talk about spreading democracy, let us make sure we have our own house in order.
CzechNízký národní příjem, který s sebou navrhuje, vnese do EU právo a pořádek.
The low national income it proposes will bring law and order to the EU.
CzechBěhem mé mnohaleté pracovní kariéry soudkyně jsem vždy dohlížela na pořádek v soudní síni.
During my many years of working as a judge, I have always seen to order in the court.
CzechRoztříděním e-mailů do různých složek si ve schránce udržíte pořádek.
Keep your inbox neat and organized by sorting email into different folders.
CzechVymažte stovky zpráv během několika sekund a udělejte si ve složce doručené pošty pořádek.
Clean out hundreds of email in seconds and keep your email clutter-free.
CzechVznik nových komunikačních kanálů a alternativních sítí ohrožuje starý pořádek.
The emergence of new communication channels and alternative networks is threatening the old order.
CzechJako každá transformace bude mít i tento nově vznikající světový pořádek svoje vítěze i poražené.
Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
CzechV roce 2008 jsme marně čekali na to, až předseda Barroso zjedná pořádek.
In 2008, we waited in vain for President Barroso to call for order.
CzechDomnívám se, že vypadá velmi špatně, že Evropská unie si není schopna udržet pořádek ve vlastním domě.
I think it looks very bad that the EU is unable to get its own house in order.
CzechZákladní podmínkou pro efektivní fungování státu je pořádek v oblasti daní.
A fundamental condition for effective state function is that the area of taxation is in good order.
CzechSkupiny poskytují skvělé funkce, které uživatelům pomáhají udržet pořádek a zajistit aktuální informace.
Groups have some great features to help members stay organized and up to date.
CzechRuské orgány uplatňují zjevně neústavní právo a pořádek.
The Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
CzechMá-li Evropa nějaký smysl, musí obnovit pořádek v tom, z čeho se stal zákon "čehokoli".
If Europe has any sense, it needs to restore some order to what has become the law of anything goes.
CzechJejich cílem bylo navíc udržet právo a pořádek Ne všechny hazardní hry jsou ale stejné.
In addition, their aim has also been to maintain law and order. However, not all gambling is the same.
CzechSvět se změní, až Čína zavede pořádek, a to se může stát.
The world's going to be very different when and if China sets the agenda, and they may.
CzechTotéž platí pro Evropu - pořádek zajišťuje stabilitu a růst.
The same applies to Europe - good order provides stability and growth.
CzechMusíme mluvit hlasitě o Tibeťanech, ale ať si Evropa udělá pořádek ve svém vlastním domě.
We must speak up for the rights of the Tibetan people, but let Europe also set its own house in order.
CzechByla nazvána "Murambatsvina", což znamená nastolit pořádek.
It was called Operation 'Murambatsvina', which means to restore order.
CzechPokoušíme se zde zachovat určitý pořádek a oceňuji váš zájem.
We try and maintain some order here, and I appreciate your concern.