česko-anglicko překlad pro "pořádání"

CS

"pořádání" anglický překlad

EN
CS

pořádání {střední rod}

volume_up
pořádání (také: hostování)
volume_up
hosting {podstatné jméno}
Pořádání olympijských her v Pekingu v loňském roce nepřineslo výsledky, jaké někteří očekávali.
The hosting of the Olympic Games in Beijing last year did not have the results that some had expected.
Věřím, že pořádání těchto setkání bude pro Evropský parlament i pro Evropskou unii velmi důležité.
I believe that the hosting of those meetings will be vitally important to the European Parliament and indeed to the European Union.

Příklady použití pro "pořádání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud jde o balíček, znepokojuje mne, že je zpochybňováno pořádání dražeb.
With regard to the package, I am concerned that auctioning is being questioned.
CzechV demokracii nejde jen o pořádání voleb, ale i o respektování jejich výsledků.
Democracy is not only about elections, but also respect for the outcome of the elections.
CzechProto také podporujeme pořádání fór pro mezinárodní koprodukce.
That is also why we support the organisation of forums for international co-productions.
CzechPane předsedající, ráda bych vám nejprve poděkovala za pořádání této rozpravy.
Mr President, I would like to thank you for this debate.
CzechJsme pro pořádání mezivládní konference; jsme proti svolání Konventu.
We are in favour of holding the Intergovernmental Conference; we are against calling a Convention.
CzechVítám otevřenější přístup Komise, např. pořádání fóra, které se teď bude konat.
I welcome the more open attitude we are now seeing in the Commission, such as the forum which is now to be held.
CzechJsme připraveni nabídnout podporu při pořádání voleb.
We are ready to offer election support to them in carrying out elections.
CzechPařížská úmluva upravuje četnost, kvalitu a postupy pořádání mezinárodních výstav.
The Paris Convention regulates the frequency, quality and organisational procedures of international exhibitions.
CzechTvrdí, že je od Parlamentu nezodpovědné pokračovat v praxi pořádání zasedání na dvou místech.
He argues that it is irresponsible of Parliament to continue the practice of meeting in two locations.
CzechPořádání olympijských her v Pekingu v loňském roce nepřineslo výsledky, jaké někteří očekávali.
The hosting of the Olympic Games in Beijing last year did not have the results that some had expected.
CzechNavíc o tom mluvím jako někdo, kdo 10 let svého života věnoval pořádání sportovních aktivit.
I say this, moreover, as a person who has devoted 10 years of his life to organising sporting activities.
CzechNevládním organizacím bylo bráněno v činnosti a byla omezeno pořádání shromáždění.
Non-governmental organisations were prevented from acting and restrictions were placed on the organisation of meetings.
CzechSestává celkem z šesti modulů a pro její pořádání je potřeba do 200 metrů čtverečních podlahové plochy.
venues. It has six modules in total and requires up to 200 square metres of floor space. If you are
CzechVe vstupní budově budou také prostory pro pořádání tiskových konferencí.
It will also house the press conference area.
CzechVěřím, že pořádání těchto setkání bude pro Evropský parlament i pro Evropskou unii velmi důležité.
I believe that the hosting of those meetings will be vitally important to the European Parliament and indeed to the European Union.
CzechDo pořádání kodaňské konference zbývá 50 dní.
CzechAle místo pouhého psaní, pořádání demonstrací a podobně, zanechává za sebou obchodní plán, který se může uskutečnit.
But rather than writing yet some kind of manifesto or something, she's leaving behind a business plan to make it happen.
CzechProto bychom se měli ptát, proč je navzdory takovému nadšení snaha vyhnout se pořádání referend o evropské smlouvě.
We should therefore ask why, despite so much enthusiasm, the holding of referendums on the European Treaty is being avoided.
CzechVyzývám Mezinárodní olympijský výbor, aby pokud možno co nejdříve vybral pro pořádání zimní olympiády jiné město.
I call on the International Olympics Committee to designate in the shortest possible time another city to host these Winter Olympics.
CzechJestliže regiony nejsou povinny vynaložit peníze na pořádání setkání, seminářů či na hodnocení realizace, prostě to nedělají.
If regions are not obliged to spend money on organising meetings, workshops or assessing implementation, they simply do not do so.