česko-anglicko překlad pro "pořád"

CS

"pořád" anglický překlad

volume_up
pořád {přísl.}
volume_up
pořadový {příd. jm. m.}
volume_up
pořady {m mn. č.}
CS

pořád {příslovce}

volume_up
Zlepšení nenastane přes noc, pořád však ještě můžeme odvrátit katastrofu.
Improvement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
V posledních měsících se Hamás rozhodně pořád choval jako teroristická organizace.
In the last months, Hamas still definitely behaved as a terrorist organisation.
Ale to pořád ještě není ve vesmíru typické, protože hvězdy se vyskytují v galaxiích.
But that's still not typical of the universe, because stars come in galaxies.
pořád (také: stále, vždy, vždycky)
Pořád mluvíte o demokracii a pořád se bojíte přímých voleb.
You are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Pan Ouzký říkal, že Evropa je pořád moc optimistická - no možná to není tak marné.
Mr Ouzký mentioned that Europe is always 'too optimistic'; well maybe it is not always in vain.
Tato aplikace teď bude pořád dostupná jedním klepnutím nebo kliknutím na hlavní panel.
Now your app will always be available in one tap or click from the taskbar.
pořád (také: avšak, ještě, ještě ne, již, leč, přece, stále, )
Pořád mluvíte o demokracii a pořád se bojíte přímých voleb.
You are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Naši zemědělci ještě pořád nejsou za to, že takto slouží veřejnému zájmu, odměněni ze strany trhu.
Yet our farmers are not always rewarded by the market for these contributions to the public good.
O tématu změny klimatu se jedná již mnoho let: bylo toho učiněno mnoho, ale pořád to nestačí.
The subject of climate change has been on the agenda for many years: much has been done, but it is not yet enough.
A pořád jsem četla New York Times omráčily mě statistiky, ta čísla.
And I was constantly reading the New York Times, and stunned by the statistics, the numbers.
And constantly, the question, "Well, why?
Pořád se nám říká, že Smlouva potřebuje jen minimální revizi a že je nutné plně využít její potenciál.
We are constantly being told that a minimum revision of the Treaty is needed and that its potential must be fully exploited.
pořád (také: navěky, navždy, stále)
Má to delší návratnosti než "moutaintop removal", ale větrná energie se skutečně vyplácí pořád.
It's a longer payback than mountaintop removal, but the wind energy actually pays back forever.
Nemůžeme pořád rozvažovat nad prohlášením Rady, že se rozhodnutí o deklarované žádosti Rady o koordinovaný evropský postoj týká jednotlivých členských států.
We cannot forever balance the Council's assertion that it is for individual Member States to decide with the Council's stated desire for a coordinated European position.

Příklady použití pro "pořád" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA to má naše námořnictvo pořád větší dosah, než většina ostatních členských států.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
CzechV posledních měsících se Hamás rozhodně pořád choval jako teroristická organizace.
In the last months, Hamas still definitely behaved as a terrorist organisation.
CzechNebaví vás vyplňovat do webových formulářů pořád dokola stále stejné informace?
Tired of filling out web forms with the same information time and time again?
CzechV projektu pořád pokračuji, je už ale zastaralý, protože to už děláte všichni.
I'm still doing this project, but it is obsolete, because you're all doing it.
CzechJe to proto, že jsou už předem zaměstnaní, pořád se ptají: "Mám se ženit, nebo ne?
It's because they are preoccupied, asking themselves, "Should I get married or not?
CzechV historii nahrávání naleznete informace, zda byl pořad nahrán nebo odstraněn.
You can check the recording history to find out if the show was recorded or deleted.
CzechKdyž se dnes podíváte na Čínu, všichni tu pořád mluví, ale také pořád lžou.
If you look at China now, you see everyone talking, but lying is very widespread.
CzechPořád mě zajímala i ta otázka, jak nejlépe sundat obvazy u popálených pacientů.
I was still interested in this question of how do you take bandages off burn patients.
CzechMí rodiče mi zařídili učitele francouzštiny a já jsem v ní stejně pořád špatný.
And it was a speaking event in front of groups of entrepreneurs from around the world.
CzechPořád máte možnost přihlásit se k Windows a používat soubory obvyklým způsobem.
You can still sign in to Windows and use your files as you normally would.
CzechTelevizní pořad "Horizon", který přijímá podněty od akademiků, se toho štítí.
"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
CzechNeměli bychom pořád vyzývat EU; jsou věci, které můžeme udělat na domácí frontě.
We should not always call on the EU; there are some things we can do on the home front.
CzechAle to pořád ještě není ve vesmíru typické, protože hvězdy se vyskytují v galaxiích.
But that's still not typical of the universe, because stars come in galaxies.
CzechProto je také důležité, že jsme tuto otázku zařadili na pořad dnešního jednání.
It is therefore also important that we have put this on the agenda today.
CzechCo se týče nešíření zbraní, jsme velmi rádi, že se opět dostalo na pořad jednání.
On non-proliferation, we are very happy that this is again on the agenda.
CzechSamotné usnesení se však dostane až na pořad červnového dílčího zasedání.
However, the resolution itself will be dealt with during the June part-session.
CzechJe tam pořád CO2 a nikdo nemůže předpovědět, co se s ním v podzemí stane.
The CO2 is still there and nobody can predict what will happen to it underground.
CzechBez ohledu na pokrok, jakého dosáhneme, se pořád budeme nalézat tisíce kilometrů daleko.
However much progress we achieve, we will still be thousands of kilometres away.
CzechProto budeme tuto otázku zařazovat na pořad jednání Parlamentu znovu a znovu.
Therefore we shall put this issue on the agenda of the Parliament over and over again.
CzechPokud se ke svému účtu pořád můžete přihlásit, měli byste si okamžitě změnit heslo .
If you can still sign in to your account, you should change your password right away.