CS

počtu

volume_up
Počet členů reprezentujících jednotlivé státy závisí na počtu jejich obyvatel:
The number of members from each country depends on the national population:
Přesto existují obavy z narůstajícího počtu odolných bakterií.
However, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
Parlament dlouhodobě požaduje snižování počtu nepřípustných stížností.
Reducing the number of inadmissible complaints has been a long-standing request of Parliament.

Příklady použití pro "počtu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOnline databáze obsahuje informace o médiích od většího počtu poskytovatelů dat.
The online database contains media information from a number of data providers.
CzechVětšina členských států nemá také žádné spolehlivé údaje o počtu bezdomovců.
Also, most Member States have no reliable data on the number of homeless people.
CzechV posledních letech jsme svědky stále většího počtu katastrof životního prostředí.
In recent years, we have seen an increasing number of environmental disasters.
CzechTo je jen malý příklad z velkého počtu možností, které nabízejí nové technologie.
That is just a small example of the opportunities offered by new technology.
CzechProblémem je také růst počtu obyvatel v Evropě, na což zpravodaj rovněž poukázal.
Population growth in Europe is a problem too, which the rapporteur also pointed out.
CzechNemáme však k dispozici žádnou statistiku k počtu nehod způsobených touto činností.
However, we have no statistics on the number of accidents caused by this practice.
CzechSoučástí ikony na hlavním panelu může být například informace o počtu nových zpráv.
For example, the number of new messages are shown on the icon in the taskbar.
CzechPatří k nim nárůst počtu případů rakoviny, cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.
These include an increase in cases of cancer, diabetes and cardiovascular disease.
CzechJedním z hlavních cílů je zvýšení počtu žen v klíčových výzkumných místech.
One of our main targets is to increase the number of women in key research posts.
CzechPřistěhovalectví jako prostředek pro zvýšení počtu obyvatelstva je naivní cesta.
Immigration as a means of increasing population is a naive route to take.
CzechPočet členů reprezentujících jednotlivé státy závisí na počtu jejich obyvatel:
The number of members from each country depends on the national population:
CzechVychází z omezeného počtu kvantifikovaných cílů a z několika hlavních směrů.
It is based on a limited number of quantified objectives and some guidelines.
CzechAž se dosáhne přislíbeného počtu 8 000 jednotek, Etiopané už nebudou naživu.
Until the promised figure of 8 000 troops is reached, the Ethiopians will not leave.
CzechV budoucnu budeme v důsledku změny klimatu pravděpodobně čelit většímu počtu katastrof.
In the future, climate change makes it likely that we will face more disasters.
CzechTato rozhodnutí se liší v počtu možností, které jsou vám nabízeny při každém rozhodnutí.
Now these decisions vary in the number of choices that they offer per decision.
CzechA máte informace o počtu řízení probíhajících v jednotlivých členských státech?
And do you have details of the number of proceedings being brought in each Member State?
CzechCíle zdvojnásobení počtu jejich uživatelů do roku 2020 jdou správným směrem.
The target of doubling the numbers of users by 2020 is a step in the right direction.
CzechZaměstnavatelé neměli na vybranou a ženy vstoupily na pracovní trh ve velkém počtu.
Employers no longer had a choice and women entered the labour market in large numbers.
CzechOvšem tento Parlament volá po ještě větším počtu tak zvaně decentralizovaných agentur.
However, this Parliament is calling for even more so-called decentralised agencies.
CzechZa poslední rok došlo k podstatnému zvýšení počtu dialogů o lidských právech.
The last year has seen a considerable increase in the number of human rights dialogues.