česko-anglicko překlad pro "početí"

CS

"početí" anglický překlad

volume_up
pocty {ž mn. č.}
EN
CS

početí {střední rod}

volume_up
početí (také: chápání, nápad, pojetí, představa)
volume_up
conception {podstatné jméno}
(Smích) Od početí dítěte dělají cviky na zadek.
(Laughter) So at the moment of conception, they're doing little butt exercises.
. - (SK) Děti jsou osobnostmi s vlastními právy již od svého početí.
. - (SK) Children are people with their own rights, from the very moment of conception.
Lidský život je posvátný od početí až po přirozenou smrt, a proto jsem nemohl tuto zprávu podpořit.
Human life is sacred from conception until natural death, and therefore I could not support this report.

Příklady použití pro "početí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. - (SK) Děti jsou osobnostmi s vlastními právy již od svého početí.
in writing. - (SK) Children are people with their own rights, from the very moment of conception.
Czech(Smích) Od početí dítěte dělají cviky na zadek.
(Laughter) So at the moment of conception, they're doing little butt exercises.
CzechLidský život je posvátný od početí až po přirozenou smrt, a proto jsem nemohl tuto zprávu podpořit.
Human life is sacred from conception until natural death, and therefore I could not support this report.
CzechÚcta ke každému ještě nenarozenému dítěti a potřeba chránit lidský život od početí jsou pro mě zásadními otázkami.
Respect for every unborn child and the need to protect human life from conception onward are matters of principle for me.
CzechPopulační fond OSN uvádí, že každou minutu otěhotní na světě 380 žen a polovina z tohoto počtu početí neplánuje.
The UN population fund says that 380 women in the world become pregnant every minute of the day, and half of that number do not plan to do so.
Czech(smích) Pokud se vrátíte zpět k Hipokratovi, lékaři věřili, že orgasmus u žen není pro početí jen užitečný, nýbrž nezbytný.
(Laughter) If you go all the way back to Hippocrates, physicians believed that orgasm in women was not just helpful for conception, but necessary.
CzechJaký to má smysl, upozorňovat ženy na škodlivé účinky alkoholu v době před otěhotněním a během těhotenství a ignorovat přitom účinky alkoholismu na muže při početí dítěte?
Why warn women before and during pregnancy and ignore the effect of alcoholism on the men procreating?
CzechByla jsem přítomna u početí těchto právních předpisů a doufám, že zítra budu u porodu tohoto novorozence pro spotřebitelské úvěry!
I was present during the gestation of this legislation and hope to be there tomorrow for the final delivery, as it were, of the new consumer credit baby!
CzechZejména to platí o pojmech jako diskriminace, sekularismus a o samotné definici lidského života (od početí do jeho přirozeného konce).
This is particularly the case with the concepts of discrimination, secularism and the very definition of human life (from conception to its natural end).
Czech(Národní ústavy zdraví) A co jsme se chystali udělat, bylo skenovat nový projekt o vývoji plodu od početí k narození za použití těchto nových druhů technologií.
And what we were going to do was scan a new project on the development of the fetus from conception to birth using these kinds of new technologies.
CzechTím, že Evropský parlament přijal moje stanovisko, podporuje význam ochrany lidského života od jeho početí a dává každému dítěti jeho vlastní identitu.
The fact that the European Parliament has adopted my opinion underlines the importance of protecting human life right from the outset, and of giving each child its own identity.
CzechMusíme si uvědomit, že nezletilí mají svá práva a musíme v této oblasti přijmout politiky a opatření, která by zároveň chránila život jednotlivce od okamžiku početí.
We must recognise that minors have rights and call for policies and measures in that area that are also aimed at protecting the life of the individual from the moment of conception.
CzechZdá se také, že tento text rovněž umožňuje omezení práva na interrupci v Maďarsku, když uvádí - cituji - , že "život plodu bude chráněn od doby početí".
It would appear that this text also allows the right to abortion in Hungary to be restricted by stating, and I quote, 'that the life of the foetus will be protected from the time of conception'.