česko-anglicko překlad pro "počet"

CS

"počet" anglický překlad

volume_up
pocty {ž mn. č.}
EN
CS

počet {sloveso}

volume_up
Mise musí mít přiměřený počet vojáků a přiměřené množství vybavení a zdrojů.
The mission must have the appropriate number of soldiers and the appropriate quantity of equipment and funds.
I já sdílím jeho obavy o počet aktů v přenesené pravomoci, které chce mít Komise.
I also share his concern about the quantity of the delegated acts the Commission wants to have.
Počet obyvatel na světě trvale roste a množství čisté pitné vody, která je k dispozici, stále klesá.
The world's population is constantly increasing, and the quantities of clean drinking water available are only decreasing.

Příklady použití pro "počet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(RO) Počet, rozsah i závažnost útoků na internetu během posledních let vzrostly.
(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
Czechvyžaduje minimální počet kliknutí, zvlášť když zapnete funkci Aktivní zobrazení.
keeps the clicks to a minimum, especially if you turn on the Active view settings.
CzechUmožňuje také zvýšit počet signatářů úmluv OSN a Mezinárodní organizace práce.
It is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
CzechAle na druhé straně, s tou stejnou léčbou se jejich počet zvyšuje - zajímavé.
But then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.
CzechVyberte počet pořadů v seriálu, které se najednou uloží do složky Nahrané pořady.
Select the number of shows in a series that are stored in Recorded TV at one time.
CzechKdyž zachráníme jakýkoli počet lidských životů, uděláme mnoho pro evropské občany.
By saving any number of human lives we will be doing a lot for European citizens.
CzechPočet zaměstnanců a objem volných finančních prostředků není tím správným měřítkem.
The number of staff and the amount of funds available is not the right yardstick.
CzechRostoucí počet starší populace v Evropě s sebou přináší problémy a důležité výzvy.
Europe's growing elderly population poses problems and significant challenges.
CzechPodle Lisabonské smlouvy je minimální počet poslanců na zemi 6 a maximální 96.
Under the Lisbon Treaty no country can have fewer than 6 or more than 96 MEPs.
CzechPočet samostatně výdělečných osob ve Spojeném království stoupl na 1,7 milionu.
The number of self-employed workers in the United Kingdom has risen to 1.7 million.
CzechVelký počet drůbežářů, především v Británii, za tuto dohodu zaplatil svou cenu.
Many poultry farmers, particularly in Brittany, paid the price for that deal.
CzechPřesto jsou počet a kvalita podpůrných center pro péči o děti pro Evropu klíčové.
Yet the number and quality of support centres for childcare are crucial for Europe.
CzechDesetitisíce jsou stále nezvěstné a počet vysídlených osob představuje dva miliony.
Tens of thousands are still missing and the number displaced is over two million.
CzechStudie ukazují, že antioxidanty snižují počet těchto heterocyklických aminů.
Studies show that antioxidants are known to decrease these heterocyclic amines.
CzechŘecko přistoupilo k Evropským společenstvím, čímž se počet členů zvýšil na deset.
Greece joins the European Communities, bringing the number of members to 10.
CzechMůžete si vytvořit jakýkoliv počet složek a dokonce ukládat složky do jiných složek.
You can create any number of folders and even store folders inside other folders.
CzechTento počet zahrnuje 75 milionů lidí, kteří žijí v oblastech na pobřeží řeky Dunaj.
This number includes 75 million people who live in areas bordering the Danube.
CzechSouhlasíme s panem Lamassourem, že počet opravných rozpočtů by se měl snížit.
We agree with Mr Lamassoure that the number of amending budgets should be reduced.
CzechKromě toho Čína zvýšila počet trestných činů, za které je možno trest smrti udělit.
In addition, China has increased the number of crimes liable to the death penalty.
CzechZa stejné období se počet ovcí ve Francii snížil ze 30 milionů na 8 milionů.
Over the same period the French figure has fallen from 30 million to 8 million.