česko-anglicko překlad pro "počasí"

CS

"počasí" anglický překlad

EN
CS

počasí {střední rod}

volume_up
počasí (také: klima)
volume_up
weather {podstatné jméno}
Počasí utvářející pocity vyjadřuje i reálný pohyb počasí, které reprezentuje.
Weather causes the feelings to assume the physical traits of the weather they represent.
Je tam také bohyně počasí, která náhodně ovládá burzu a počasí.
There's also a weather goddess who controls a random stock market and random weather.
Bylo to provedeno záměrně, příčinou nebylo ani počasí ani přírodní pohroma.
This was done deliberately, and not caused by the weather or natural disaster.

Příklady použití pro "počasí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBylo to provedeno záměrně, příčinou nebylo ani počasí ani přírodní pohroma.
This was done deliberately, and not caused by the weather or natural disaster.
CzechNepříznivé počasí je příčinou nenadálých lidských tragédií na celé planetě.
Adverse weather is causing other unforeseen human tragedy across our planet.
CzechAž nás příště navštívíte, přivezte s sebou do Bruselu slunečnější počasí.
All we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
CzechA jak vysvětlíme, že je skutečně třeba opravit střechu právě tehdy, když je pěkné počasí?
And how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?
CzechPočasí utvářející pocity vyjadřuje i reálný pohyb počasí, které reprezentuje.
Weather causes the feelings to assume the physical traits of the weather they represent.
CzechChaos v dopravě jako důsledek špatného počasí v prosinci 2010 toto dále dokazuje.
The travel chaos as a result of the bad weather in December 2010 further demonstrates this.
CzechMalé ikony udávají, zda se téma mění dle počasí, denního času nebo dne v týdnu.
Small icons indicate if the theme changes with the weather, time of day, or day of the week.
CzechTyto extrémní stavy počasí mají nejen hospodářské, ale i sociální a lidské dopady.
These extreme weather situations have not only economic, but also social and human effects.
CzechPočasí bylo letos v létě bohužel nemilosrdné i v jiných zemích Evropy.
Regrettably, the weather has been merciless in other European countries this summer.
CzechPalu také měl záhadnou schopnost předpovídat počasí na dny dopředu.
The palu also had an uncanny ability to forecast weather conditions days in advance.
CzechPočasí je směs systémů které nám jsou ze své podstaty neviditelné.
Weather is an amalgam of systems that is inherently invisible to most of us.
CzechZmění se počasí a hrozí, že mnoho druhů rostlin a živočichů by mohlo vyhynout.
The weather will change, with the risk that many species of flora and fauna could become extinct.
CzechNa úvod bych rád řekl, že je vždy příjemné mít dobré počasí.
I would like to begin by saying that it is always pleasant to have nice weather.
CzechZahlédl první záblesk světla - věděl, jaké bude počasí v následujících třech dnech.
He saw that first glint of light -- he knew what the weather was going to be three days from now.
CzechMějme tu slušnost, a dneska ji máme, a neříkejme, že na vině je počasí.
Let us have the decency, as we do tonight, not to blame the weather.
CzechMá atmosféru, která je o něco řidší než ta naše, je tam proto i počasí.
It has an atmosphere somewhat thinner than ours, so it has weather.
CzechJe tam také bohyně počasí, která náhodně ovládá burzu a počasí.
There's also a weather goddess who controls a random stock market and random weather.
CzechPočasí ve Spojeném království je takové, že piloti potřebují nástroj IMC více než ostatní.
The UK weather means pilots need more of an IMC rating than others.
CzechNepracují v době, kdy je počasí nejchladnější a poptávka po elektrické energii dosahuje vrcholu.
They do not work when the weather is coldest and demand for electricity is at its peak.
CzechNa druhé straně jsou rybáři závislí na rozmarech počasí a nekalé soutěže.
At the same time, fishermen are dependent on the vagaries of the weather and unfair competition.