CS

počít {reflexivní sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "počít" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsme na posledním místě ve zdravotní péči, a to je důležité pro pocit blahobytu.
We're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
CzechMám pocit, že neexistuje dostatečný prostor pro flexibilitu a řešení šitá na míru.
I feel that insufficient room is left for flexibility, for tailor-made solutions.
CzechMěli bychom hledat způsoby, jak posílit pocit přináležitosti k Evropě mezi občany.
We should search for ways to strengthen citizens' sense of belonging to Europe.
CzechBudu-li mít pocit, že nemáme na rozpravu dost času, pak nebudu udělovat slovo.
If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.
CzechBeztrestnost či pocit beztrestnosti je spolehlivým zdrojem nezodpovědného chování.
Impunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
CzechMožná to je to, co nám neštěstí dává, pocit toho, že jsme, a pocit naši vlastní síly.
Maybe that's what adversity gives us: a sense of self, a sense of our own power.
CzechNicméně v současné době si uvědomujete pocit zklamání, které tyto země zažívají.
Today, however, you are aware of the sense of disappointment felt in these countries.
CzechDnešní Evropská unie je postavena na averzi k válce a tato zpráva tento pocit odráží.
Today's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
CzechLOLcats jsou roztomilé obrázky koček vyrobených, aby vyvolaly milý pocit.
LOLcats are cute pictures of cats made cuter with the addition of cute captions.
CzechNemám pocit, že by to bylo adekvátní rozlišení, nepochybně, ale je zajímavé.
I do not feel that this is an adequate distinction, clearly, but it is interesting.
CzechJe v něm tolik nezodpovězených otázek, které ospravedlňují tento pocit neklidu.
It contains so many unanswered questions, justifying this sense of unease.
CzechPan Wathelet je trochu posmutnělý; má pocit, že bylo dosaženo příliš málo.
Mr Wathelet is a little sad; he has the impression that too little has been done.
CzechNebo chceme, aby děti seděly moc v klidu, a chlapci mají zpočátku pocit selhání?
Or that we require kids to sit still too much, and so boys initially feel like failures?
CzechMám pocit, že u některých poslanců Parlamentu vidím určitou nerozhodnost.
I think I can see that there is some hesitation among some Members of Parliament.
CzechObčané EU mají někdy pocit, že Evropa a její orgány jsou od nich velmi vzdálené.
Sometimes the citizens of the EU feel as if Europe and its institutions are very remote.
CzechOhromilo mě, jak báječně jsem se při tom cítila, a také, jak nakažlivý ten pocit byl.
And I was struck by just how wonderful it felt, and how contagious that feeling was.
CzechTím se zvýší pocit náležitosti k Evropě u jednotlivých evropských občanů.
This will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
CzechMám-li ale být skutečně upřímná, mám pocit, že celý proces postupuje příliš pomalu.
In actual fact, however, I feel that the process is advancing too slowly.
Czech(DE) Pane předsedající, konečně mám pocit, že se věci dávají do pohybu.
(DE) Mr President, I finally have the feeling that things are starting to happen.
CzechKolegům z Kypru bych chtěl říci, že chápeme jejich palčivý pocit nespravedlnosti.
To our Cypriot colleagues we understand the pain of injustice you feel.