česko-anglicko překlad pro "počínat"

CS

"počínat" anglický překlad

CS

počínat {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "počínat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAle v první řadě si musí přestat počínat jako teroristická organizace.
But first of all they have to stop acting as a terrorist organisation.
CzechBudete-li si počínat skutečně dobře, můžete dokonce vypracovat strategii ukončení jaderné energie.
If you do really well, you may even be drawing up the exit strategy.
CzechDříve jsme říkali, že si chceme počínat lépe.
CzechMusíme si počínat lépe, a to můžeme.
Czech. - (PL) Evropská unie by si v obchodních a ekonomických vztazích s třetími zeměmi měla počínat velmi opatrně
in writing. - (PL) The European Union should exercise particular care when handling trade and economic relations with third countries.
CzechDámy a pánové, je možné, že v procesu schvalování dohody, o níž dnes diskutujeme, si mohla Rada počínat lépe.
Ladies and gentlemen, it is possible that in the approval process for the agreement we are debating today, the Council could have done things better.
CzechMohli bychom si počínat lépe.
CzechTo proto, že nechceme, aby si poskytovatelé internetových služeb začali počínat jako soukromá policie a aby byli nuceni na sebe tuto úlohu brat.
This is because we do not want Internet service providers (ISPs) to start acting as private police forces and be forced to take on that role.
CzechProto se domnívám, že si Komise i členské státy musejí počínat aktivněji v odstranění všech zbývajících právních a administrativních překážek.
That is why I believe that the Commission and the Member States must be more proactive in eliminating all outstanding legal and administrative barriers.
CzechRád bych zdůraznil jednu nebo dvě oblasti, v nichž by si EIB podle mého názoru mohla, třebaže v posledních měsících došlo k pokroku, počínat ještě lépe.
I should like to stress one or two points on which I feel that the EIB could do even better, even though progress has been made in recent months.
Czech. - Pociťuji velký respekt ke všem našim demokratickým státům, a tak mi nepřísluší, abych jim říkal, jak by si měly v této věci počínat.
President of the Commission. - I have great respect for all our democratic states, so it is not up to me to tell them what they should do in this matter.
CzechV případě, že někteří lidé slovům Rady nevěří, a bylo by to jejich právo nevěřit, neměli by zapomínat, že smlouva nás nutí počínat si jinak.
In case some people do not trust the Council's word, and they would be within their rights not to, they should remember that the treaty forces us to do things differently.
CzechMy jsme své sliby z Kjótského protokolu splnili, takže bychom si v Evropě někdy měli počínat lépe a neměli bychom se obviňovat tam, kde si výtky zaslouží ostatní.
We have lived up to our promises in the Kyoto Protocol, so sometimes we should be better in Europe at not taking the blame where others deserve the blame.