česko-anglicko překlad pro "počáteční"

CS

"počáteční" anglický překlad

volume_up
počáteční {příd. jm. m.}
CS

počáteční {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
počáteční (také: výchozí, začáteční)
Počáteční ústavní problémy v některých členských státech se podařilo překonat.
The initial constitutional problems of certain Member States have been overcome.
Myslím, že počáteční zkušenosti ukazují užitečnost takového dialogu.
I think that the initial experiences show that it is useful to have such a dialogue.
Tato dohoda je použitelná od 1. ledna 2005 na tříleté počáteční období.
It is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
počáteční (také: počínající, začínající, úvodní)
Nejistota ohledně tohoto bodu - a zejména v počáteční fázi - zcela ohrozí životaschopnost tohoto projektu.
Uncertainty about this point - and especially at the beginning - will threaten the viability of the project altogether.
Tento projekt se v porovnání s počáteční podobou výrazně změnil a tyto změny jsou velmi pozitivní.
This project has changed considerably in comparison with what it was in the beginning, and the changes have been very positive.
Udělali jsme zajímavé počáteční kroky.
We have made interesting beginnings.
počáteční (také: iniciativní)
Parlament a Komise budou úzce spolupracovat v počáteční fázi každého požadavku legislativní iniciativy z podnětu občanské iniciativy.
Parliament and the Commission will cooperate closely at an early stage on any legislative initiative requests emanating from citizens' initiatives.
Při řešení každého požadavku legislativní iniciativy vycházejícího z podnětů občanů spolu budou Parlament a Komise v počáteční fázi úzce spolupracovat.
Parliament and the Commission will cooperate closely at an early stage on any legislative initiative requests emanating from citizens' initiatives.
Jsem obzvláště rád, že se Komise zavázala k úzké spolupráci s Parlamentem na návrzích legislativních iniciativ předložených občany v počáteční fázi.
I am particularly pleased that the Commission has undertaken to cooperate closely with Parliament on motions for legislative initiatives proposed by citizens at an early stage.
Navíc jsme v uplynulých týdnech viděli, že politický pokrok zde je, alespoň v tom smyslu, že počáteční povstání je nesmírně jasným a zřejmým výrazem touhy po svobodě.
Moreover, we have seen over recent weeks that there is political progress at least in the sense that the incipient revolt is the extremely clear and obvious expression of a desire for freedom.
počáteční (také: nevyvinutý)
počáteční (také: zárodečný)
počáteční (také: formativní)
2. "např. vklad", ekonomika
počáteční

Příklady použití pro "počáteční" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPočáteční ústavní problémy v některých členských státech se podařilo překonat.
The initial constitutional problems of certain Member States have been overcome.
CzechPočáteční a koncový bodu střihu můžete nastavit přetažením střihacích úchytů v klipu.
You can also drag the trim handles on a clip to set the start and end trim points.
CzechPřekonala Unie počáteční problémy spojené s jejím rozšiřováním směrem na východ?
Has the Union got over its teething troubles with expansion in the east?
CzechTato dohoda je použitelná od 1. ledna 2005 na tříleté počáteční období.
It is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
CzechVítám pragmatický přístup, jakým se tyto počáteční kontakty vyznačovaly.
I welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
CzechAž do roku 2007 či do začátku roku 2008 byl zcela zřejmý počáteční úspěch této politiky.
The initial success of this policy was very obvious until 2007 or early 2008.
CzechPočáteční energie vyprchala a často se nacházíme zpět ve starých kolejích.
The initial energy has dissipated and all too often we are back to 'business as usual'.
Czech(DE) Paní předsedající, pane komisaři, počáteční mandát eura byl více než splněn.
(DE) Madam President, Commissioner, the euro's founding mandate has more than been fulfilled.
CzechPřetáhněte levý a pravý konec časové osy na nový počáteční a koncový bod.
Drag the left and right ends of the timeline to the new start and stop points you want.
CzechPočáteční finanční problémy, jak víte, se objevily na trhu rizikových hypoték v USA.
The original financial turbulence, as you know, appeared in the subprime market in the US.
CzechTo platí na všech úrovních: počáteční povolení, průběžný dohled a prosazování pravidel.
This is true at all stages: initial authorisation, ongoing supervision and enforcement.
CzechParlament bude informován o personálních změnách v Komisi, a to už v jejich počáteční fázi.
Parliament will be informed at an early stage of staffing changes in the Commission.
CzechFinanční prostředky pokrývající počáteční kapitál potřebný k zahájení činnosti mohou pocházet:
Funds covering the start-up capital needed to begin an activity may come from:
CzechChcete-li nastavit nový počáteční a koncový bod klipu, přetáhněte střihací úchyt.
Drag a trim handle to set the new start or end point of the clip.
CzechPřesně takové prohlášení bychom měli učinit v této počáteční fázi.
That is exactly the kind of statement we should be making at this early stage.
CzechMyslím, že počáteční zkušenosti ukazují užitečnost takového dialogu.
I think that the initial experiences show that it is useful to have such a dialogue.
CzechNicméně text, o němž máme hlasovat, mé počáteční obavy zmírňuje.
However, the text which we are being called to vote on allays my initial fears.
CzechJe zřejmé, že v této počáteční fázi vznikají pochybnosti o budoucnosti strategie Evropa 2020.
It is clear that there is concern at this early stage about the future of Europe 2020.
CzechNávštěvy jsou organizovány na míru na základě počáteční rezervace.
Individuals: Consult the judicial calendar for information about forthcoming hearings.
CzechVyskytly se určité počáteční problémy, ale ty jsme nyní překonali, což je určitě pozitivní.
There were some initial problems, but they have now been overcome, which is a good thing.