česko-anglicko překlad pro "perspektivní"

CS

"perspektivní" anglický překlad

CS

perspektivní {přídavné jméno}

volume_up
perspektivní
perspektivní (také: budoucí)
volume_up
upside {příd. jm.}

Příklady použití pro "perspektivní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNezapomínejme ani v době krize na potřebu zajistit si perspektivní budoucnost.
In this time of crisis, let us not forget to preserve the future.
CzechVšichni jsme ocenili novou americkou vizi k dosažení rámcové dohody jako průkopnickou a perspektivní.
We all commended the new US vision on reaching a framework agreement as groundbreaking and forward-looking.
CzechTo není perspektivní koncept, který by umožnil lidem přestat se strachovat o ztrátu svého živobytí.
This is not a forward-looking concept which would stop people from worrying about the loss of their livelihoods.
CzechPředstavuje však zejména strategii nejen pro současnost, ale i pro budoucnost, pro perspektivní budoucnost.
Most of all, though, it is a strategy, not just for the present, but for the future, too, a viable future.
CzechTo znamená, že toto odvětví, ačkoli je z hlediska zaměstnanosti perspektivní, nemá příliš dobrou pověst.
That means that this sector, which does indeed offer very good employment prospects, does not have a very good image.
CzechProto vítám perspektivní tón zprávy a těším se na dnešní i budoucí diskuse o jejím obsahu.
I therefore welcome the forward-looking tone of the report and look forward to discussing its content tonight and in the future as well.
CzechPodle našeho názoru takováto perspektivní podpora a ochrana celého odvětví se dá uskutečnit jen tímto způsobem.
In our view such forward-looking promotion and preservation of the entire sector can be made possible only in this way.
CzechTyto zásady ukončení prodeje byly vypracovány jako pomůcka pro naše zákazníky při přechodu na nové a perspektivní audio řešení značky Jabra.
The development of this End of Sales policy is to help our customers migrate to Jabra's new, future-proof audio solutions.
CzechNezahrnuli jsme žádné otázky, které se objevily v posledních letech v souvislosti s Lisabonskou strategií a nedali jsme žádné perspektivní odpovědi.
We have not included any of the issues that came up over the last few years in connection with the Lisbon Strategy and we have not given any forward-looking answers.