česko-anglicko překlad pro "patrný"

CS

"patrný" anglický překlad

volume_up
patrný {příd. jm. m.}

CS patrný
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

patrný (také: jasný, očividný, prostý, vyložený)
volume_up
patent {příd. jm.}
Je ale také patrný nedostatek takového konstruktivního dialogu, například když si připomeneme náboženské války nebo ghettoizaci určitých věřících ve středověku.
However, a lack of such constructive dialogue is also noticeable, for example when we remind ourselves of the religious wars or the ghettoisation of certain believers in the Middle Ages.

Příklady použití pro "patrný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechVýznam občanské iniciativy nebude patrný, dokud iniciativa nevstoupí v platnost.
The significance of the citizens' initiative will not be seen until it enters into force.
CzechTento pesimismus je patrný také v závěrech z posledního zasedání Rady.
This pessimism is also evident in the conclusions from the last Council meeting.
CzechRozdíl v mírách gramotnosti je obzvláště patrný mezi čínskými a indickými ženami.
The contrast in literacy rates is especially sharp between Chinese women and Indian women.
CzechCo je však ještě horší, je patrný jasný záměr vytvořit nový vlastní zdroj.
But, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.
CzechJe však tento cíl patrný ve finančních prioritách rozpočtu na rok 2009?
Is this goal visible in the financial priorities of the 2009 budget, though?
CzechRozdíl v přístupu členských států je patrný v rámci akčního plánu na rok 2007 a 2009.
This difference in approach between Member States is recognised within the action plan of 2007 and 2009.
CzechTento způsob myšlení je patrný v usnesení, které máme před sebou.
This way of thinking pervades the resolution that is before us.
CzechV této souvislosti jsme ve zprávě Účetního dvora zaznamenali patrný trend zlepšování.
Having said which, we have noted that the trend in this report by the Court of Auditors has been one of improvement.
CzechIndependent Diplomat je součástí trendu, který se rozvíjí a je patrný po celém světě – svět se rozděluje.
Independent Diplomat is part of a trend which is emerging and evident across the world, which is that the world is fragmenting.
CzechVšude byl patrný nejen nedostatek lidí a vybavení, ale také špatné plánování a koordinace záchranných operací.
Everywhere there was evidence not just of undermanning and equipment shortages, but also of the failure to plan ahead and to coordinate operations.
CzechDomnívám se, že je z toho patrný obrovský zájem, který Evropa výzkumu a inovacím jakožto politikám pro náš budoucí růst přisuzuje.
I believe that this has shown the great interest that Europe attaches to research and innovation as policies for our future growth.
CzechNa pozadí migračního tlaku ze severní Afriky, který je v poslední době patrný, se posilování agentury Frontex stalo pro Radu prioritou.
Against the background of the recent migratory pressure from North Africa, the strengthening of Frontex has become a high priority for the Council.
CzechTaké to tedy nasvědčuje zrychlení, které má samozřejmě také vnitřní příčiny, ale tento jev je patrný také v jiných členských státech.
So this, too, indicates acceleration, which is, of course, also due to internal reasons, but this phenomenon is conspicuous in other Member States as well.
CzechÚčinky snížení emisí budou skutečně patrny až během několika desetiletí, ale již nyní činíme konkrétní kroky a svým cílům přikládáme platnost zákona.
The impact of reduced emissions may only be felt in several decades' time, but we are already taking concrete steps, giving our targets the force of law.
CzechNechť je proto z této rozpravy a tohoto usnesení jasně patrný požadavek, na který svými kroky naváže vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci.
Let this debate and this resolution be clear signs of that, which obviously call for follow-up by the High Representative of the Union for Foreign Affairs.
CzechVýznam toho je patrný z pohledu na hrůznou historii mé vlastní země, spolu s pohledem na porušování lidských práv, k němuž v současné době dochází.
The importance of this can be seen from a glance at the terrible history of my own country, along with a glance at the human rights infringements currently taking place.
CzechNavzdory současným právním předpisům EU je mezi členskými státy stále patrný rozdíl mezi platy, které dostávají muži a těmi, které pobírají ženy, průměrně 15-17 %.
In spite of current EU legislation, there is still a difference seen in Member States, on average, of 15-17% between the salaries received by men and women.
CzechPřínos financování ze zdrojů Evropské unie je patrný v celém mém volebním obvodu a poskytuje pomoc těm, kteří budou postiženi současnou bezohlednou politikou britské vlády.
The benefits of EU funding can be seen across my constituency, and provide help for those who will suffer because of the current 'slash and burn' policy being implemented in the UK.
CzechSouhlasím s těmi řečníky, kteří uvedli, že ze zprávy je jasně a jednoznačně patrný trend zlepšování situace v oblasti využívání prostředků EU a že celková míra chyb klesá.
I agree with those speakers who have said that the report shows clearly and unambiguously that there is an improving trend as regards the use of EU funds and that the overall error rate is falling.