česko-anglicko překlad pro "pas"


Nechceš hledat pás
CS

"pas" anglický překlad

EN

"pa" český překlad

volume_up
pa {podstatné jméno}
CS

CS pas
volume_up
{mužský rod }

1. cestování

pas (také: cestovní pas)
volume_up
passport {podstatné jméno}
Cestovní pas je vyžadován pouze pro cestování mimo Evropskou unii.
The passport is only required for travel beyond the European Union.
Všichni prošli a pak hraniční hlídka uviděla můj americký pas.
They all went through, and then the border patrol saw my American passport.
K oznámení své přítomnosti budou vaši příbuzní potřebovat předložit cestovní pas.
All they need to report their presence is a passport.

Synonyma (anglicky) pro "pa":

pa

Příklady použití pro "pas" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNásledující obrázek znázorňuje pás karet a další součásti programu Malování.
The following illustration shows the ribbon and other parts of Paint.
CzechPokud často potřebujete uspořádat soubory, můžete pás karet nastavit tak, aby byl pořád otevřený.
If you need to do a lot of organizing work, you can set the ribbon to stay open.
CzechPás karet v programu Malování obsahuje užitečný soubor nástrojů pro kreslení.
The ribbon in Paint includes a handy collection of drawing tools.
CzechHospodářská soutěž ovšem není spoiler, ale záchranný pás, pane komisaři.
But, Commissioner, competition is not the spoiler but the lifesaver of the European economy.
CzechKterý orgán povolil tento bezpečnostní pás, tento doplňkový bezpečnostní pás pro malé děti?
Which authority actually authorised this loop belt, this additional belt for small children?
CzechTrest udělený Samovi Rainsymu, rozhodně ne první, je pro opozici další ranou pod pás.
The sentence imposed on Sam Rainsy, which is by no means the first, is another blow to the opposition.
CzechDále věci jako překonávání mnoha mil sastrugam -- závěje zmrzlého sněhu, které mohou být hluboké po pas.
Crossing miles and miles of sastrugi -- frozen ice snowdrifts that could be hip-deep.
CzechA pokud jde o mé jazyky, oui, je peux parler français, mais je ne suis pas très bien en français.
And, as for my languages, oui, je peux parler français, mais je ne suis pas très bien en français.
CzechTento pás zeleně úspěšně uchoval krásu naší krajiny a zabránil svévolnému rozrůstání měst.
The green belt has successfully protected the beauty of our countryside and blocked arbitrary urban sprawl.
CzechPás karet je ve výchozím nastavení minimalizovaný, aby příkazy nezabíraly místo, když je nepoužíváte.
The ribbon is minimized by default, so the commands don't take up space when you're not using them.
CzechPaní předsedající, pocházím z West Midlands. 20 % tohoto regionu je klasifikováno jako pás zeleně.
Madam President, I come from the West Midlands, and 20% of the West Midlands is classified as green belt.
CzechTady je potřeba šest až osm po pás vysokých rostlin na osobu.
And we need six to eight waist-high plants per person.
CzechProgram Malování nyní obsahuje snadno použitelný pás karet, který poskytuje přístup ke všem nejčastěji používaným skvělým funkcím.
Paint now comes with an easy-to-use ribbon for all the cool features that you use the most.
CzechDoufám, že budeme mít větší přístup k prováděcím protokolům a že se nám podaří zavést elektronický polní pas.
I hope that we will have more access to the application protocols and be able to introduce an electronic field pass.
CzechPokud pás karet nevidíte, klepněte nebo klikněte na tlačítko Rozbalit pás karet v pravém horním rohu nebo stiskněte Ctrl+F1.
If you don't see the ribbon, tap or click the Expand the Ribbon button in the upper right or press Ctrl+F1.
CzechKdyž jsem byl děcko, nikdo si pás nedával.
When I was a kid, no one wore a seat belt.
CzechZe vzniku této nové kategorie by mělo prospěch deset francouzských regionů včetně regionů Nord-Pas-de-Calais a Picardie.
Ten French regions should benefit from the creation of this new category, including Nord-Pas-de-Calais and Picardie.
CzechNěkolik odborníků pro bezpečnost namítalo, že neexistuje jediný známý případ tohoto druhu, který dokazuje, že je tento pás nebezpečný.
A few safety experts have now objected that there is not a single known case of this kind of belt proving dangerous.
CzechJe dokonce ohrožen i Zelený pás.
CzechZažili jsme to v několika našich zemích - v Belgii, v oblasti Nord-Pas-de Calais ve Francii, - a proto víme, že je to složité.
Having experienced them in a number of our countries - in Belgium, in the Nord-Pas-de Calais area in France - we know that they are complex.