česko-anglicko překlad pro "pamatuje"


"pamatovat" - výsledky hledání pamatuje v současné době není v našem slovníku.
CS

"pamatuje" anglický překlad

CS pamatovat
volume_up
{sloveso}

Rovněž bychom měli pamatovat na nové technologie, včetně těch, (...).
We should also remember new technologies, including technologies (...).
Pamatovat rozhodnutí pro všechny aplety a skripty na serveru "0".
Remember this decision for all applets and scripts on the "0" server.
První z nich, jak si budete jistě pamatovat, přišla v červenci 1988 do Bretaně.
The first one, as you will remember, was in July 1988, in Brittany.

Příklady použití pro "pamatuje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechKdo si pamatuje zápas mezi Argentinou a Anglií a jeho konečný výsledek?
Who remembers the match between Argentina and England and what the result was at the end?
CzechNikdo si nepamatuje věc, za kterou bojovaly, ale každý si pamatuje jejich prostředky.
Nobody remembers their causes, but everyone remembers their means.
CzechJestli si někdo z vás pamatuje vánoční bombový atentát: byl u něj muž jménem Anwar al-Awlaki.
If any of you remembers the Christmas Day bomb plot: there's a man called Anwar al-Awlaki.
CzechPrávě promluvila poslankyně, která si často věci pamatuje jinak.
A fellow Member, who often recalls things differently, has just spoken.
CzechKdo si pamatuje, k čemu došlo před pouhým stoletím v roce 1908 v Messině, kde zahynulo 100 000 lidí?
Who remembers what took place just a century ago, in 1908, in Messina, where 100 000 people died?
CzechTak, kdo si pamatuje Heisenbergův princip neurčitosti?
Now, who remembers Heisenberg's uncertainty principle?
CzechTeď si Jimův mozek pamatuje almanach.
Now, Jim's brain is memorizing the almanac.
CzechFaktem je, že rok 1998 byl nejteplejším rokem, jaký lidstvo pamatuje, a že v posledních deseti letech bylo ve světě chladněji.
The fact is that 1998 was the hottest year in living memory and for the last ten years the world has become cooler.
CzechUdělejme vše, co můžeme, aby Bělorusové viděli, že Evropa na ně pamatuje a podporuje jejich úsilí o nabytí demokracie.
Let us do everything we can for Belarusians to see that Europe remembers them and supports their endeavours to gain democracy.
CzechVidí množství osob kolem sebe, pamatuje si, kde tyto osoby stojí a dál se dívá na další a zapamatovává si je.
And it sees multiple people in a scene, remembers where individual people are, and looks from person to person, remembering people.
CzechPředložený text pamatuje na toto nebezpečí a ponechává dostatečnou flexibilitu pro řešení krizových situací v rukou operátorů.
The submitted text takes account of this danger and leaves sufficient flexibility for handling crisis situations in the hands of the operators.
CzechTato politika ohrožuje naše společné západní zásady a je prováděna v cynicky vybrané oblasti, která pamatuje koloniální časy.
The policy flies in the face of our common Western principles and is being conducted in a cynically chosen area which is a relic of colonial times.
CzechKaždý si pamatuje povodně ve střední Evropě v letech 1999, 2001 a 2005 a jejich ničivý účinek v Rakousku a sousedních zemích.
Everyone remembers the flood disasters in Central Europe in 1999, 2001 and 2005 and the devastation they caused in Austria and its neighbouring countries.
CzechSoučasná generace, především naši přátelé ze střední a východní Evropy, si dobře pamatuje na dobu, kdy byla Evropa rozdělená, my tu však nebudeme věčně.
This generation, particularly among our friends in central and eastern Europe, remembers well when Europe was divided, but we are not here for ever.
CzechRámec této spolupráce pamatuje na ustanovení umožňující poskytnout podpůrnou ochranu a na ustanovení týkající se azylového řízení, přijímání a navracení.
Within the framework of this cooperation, there are provisions for being able to offer subsidiary protection and provisions relating to the asylum procedure, reception and return.
CzechBez ohledu na to, kolik relací a kolik času uběhlo, služba Google Analytics si "pamatuje" původní doporučení.
Regardless of how manysessionsor how much time has passed, Google Analytics "remembers" theoriginal referral.This gives Analytics true multi-sessiontracking capability.
CzechA musíme si přiznat, že si možná pamatuje i na předchozí období, kdy ho šikanovali oranžoví a Evropská unie se nad tím jen shovívavě usmívala.
Moreover, we must also recognise the fact that he probably remembers the earlier period when he was victimised by the orange league, and the European Union reacted by simply smiling benevolently.
CzechMoje skupina si až příliš dobře pamatuje hrozné utrpení a zkázu způsobenou válkami a okupací Vietnamu nejen ze strany Spojených států, ale i evropských zemí.
My group still remembers all too well the terrible suffering and devastation caused by the wars and occupations in Vietnam, not only by the United States but also by European countries.
CzechPozitivní nicméně je, že dokument je obsáhlý a že skutečně pamatuje na všechny prioritní oblasti, které Evropská unie definovala ještě před začátkem jednání.
One positive thing, though, is that the document is comprehensive and that it actually covers all the priority areas which the European Union defined even before the negotiations had begun.