česko-anglicko překlad pro "přesvědčovat"

CS

"přesvědčovat" anglický překlad

CS přesvědčovat
volume_up
{sloveso}

přesvědčovat (také: přesvědčit)
Ať mluvíte s kýmkoliv, bude vás přesvědčovat, že jejich systém vyniká.
Anyone you talk to will convince you that their system stands out.
Musíme informovat a přesvědčovat, nikoli předepisovat a zakazovat.
We must inform and we must convince, rather than prescribe and prohibit.
(PL) Pane předsedající, nemusíme nikoho přesvědčovat o významu energie pro rozvojové země.
(PL) Mr President, we need convince no one of the importance of energy for developing countries.
přesvědčovat (také: namluvit, přemluvit, přesvědčit)
A konečně poznámky týkající se spektra: o důležitosti tohoto tématu jsem Parlament přesvědčovat nemusela.
Finally, concerning spectrum: I had no need to persuade Parliament of the importance of this subject.
Paní de Brúnová, ano, Iry musíme ujišťovat a přesvědčovat.
Mrs de Brún, yes, we have to reassure and persuade the Irish.
Měli bychom je informovat, vzdělávat a přesvědčovat o potřebě investic do životního prostředí.
We should inform and educate them, and persuade them to invest in protecting the environment.
přesvědčovat
přesvědčovat

Příklady použití pro "přesvědčovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechPane předsedající, leckdo nás chtěl přesvědčovat o tom, že tato sněmovna dnes demonstrovala krizi svědomí.
Mr President, some would have us believe that this House today acted out of a crisis of conscience.
CzechJiž je není třeba přesvědčovat, že pro problémy, kterým čelíme, potřebujeme domácí i globální řešení.
They no longer need to be persuaded that we need global as well as domestic solutions to the problems we face.
CzechProto bych zdůraznil toto: my nejsme ti, které je třeba přesvědčovat o nutnosti sociálního rozměru.
I would therefore stress this point: we are not the ones who have to be convinced of the need for a social dimension.
CzechA jakmile se to stalo, rozeběhly se do města přesvědčovat každého že dětskou práci je prostě třeba zrušit.
And once that happened, they were out in the city convincing everybody that child labor just had to be abolished.
CzechMěli bychom přesvědčovat členské státy, aby zřizovaly oblasti pro volný sport a oblasti bez drog, alkoholu a tabáku.
We should urge all Member States to set up areas for free sport and areas free of drugs, alcohol and tobacco.
CzechUdělejte to prosím a nečekejte na to, až Rada řekne ano či ne nebo až vás jednotlivé členské státy začnou přesvědčovat.
Please do this and do not wait for the Council to say 'yes' or 'no' or for individual Member States to start lobbying you.
CzechRozhodnutí veřejného ochránce práv nejsou právně závazná, ale jsou zárukou, že jeho práce pomáhá při posilování pravomoci přesvědčovat.
The Ombudsman's decisions are not legally binding, but the safeguards that his work offers help to strengthen his powers of persuasion.
CzechNeměli bychom být nuceni přesvědčovat někoho o potřebě technicky účinnějšího mechanismu na shromažďování všech potřebných statistických údajů.
We ought to need no convincing of the necessity for a technically more effective mechanism for gathering all the statistics that are required.
CzechZahrnují také vyslání mise pozorovatelů EU, a není zde patrně již nikdo, koho by bylo zapotřebí přesvědčovat o tom, že toto je nutný krok.
They also include the possibility of sending an EU observation mission, and there is probably no longer anyone who needs convincing of the need to do so.
CzechTy jsou v Evropské unii fakticky zakázány od roku 2005, nicméně se můžeme stále přesvědčovat, že pokud jde o označení "vyrobeno v", není země původu příliš jasná.
In fact, they have been prohibited in the European Union since 2005, but we can see that there is too little clarity about the country of manufacture when it comes to made-in labels.
CzechNa co se ve 21. století potřebujeme zaměřit -- o čem vás budu dnes přesvědčovat abyste zvážili -- je, abyste se vrátili do svých školních let kdy jsme se učili počítat.
In the 21st century, we need to actually look at -- and what I'm actually going to encourage you to consider today -- is to go back to our school days when we learned how to count.
CzechNe přesvědčovat lidi, aby chtěli něco, co ještě nemají.
That most movements, most leadership that we're doing is about finding a group that's disconnected but already has a yearning -- not persuading people to want something they don't have yet.
CzechJsem si jist, že nemusím přesvědčovat ani komisaře Andora, že aspekty sociální politiky v politice soudržnosti jsou úspěšně naplňovány díky silné součinnosti mezi ESF a EFRR.
I am sure that Commissioner Andor does not need to be persuaded about the successful delivery of the social policy aspects of cohesion policy, thanks to the strong synergy of the ESF and ERDF.