česko-anglicko překlad pro "přehledný"

CS

"přehledný" anglický překlad

volume_up
přehledný {příd. jm. m.}

CS přehledný
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

přehledný
volume_up
uncluttered {příd. jm.}
přehledný (také: synoptický)
volume_up
synoptical {příd. jm.}

Příklady použití pro "přehledný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNabízí přehledný seznam diagnostických a jiných rozšiřujících nástrojů, které můžete spustit.
Provides a convenient list of diagnostic tools and other advanced tools that you can run.
CzechCo se týče životního prostředí, dohoda vytváří přehledný rámec pro řešení místních i celosvětových problémů.
On the environment, the agreement establishes a clear framework for tackling local and global challenges.
CzechPro finanční sektor naléhavě potřebujeme přehledný rozhodovací mechanismus, který znovu umožní jeho fungování.
What we urgently need is a clear resolution mechanism for the financial sector so that it can work again.
CzechProto je třeba mít k dispozici dobrý a přehledný mechanismus pro stálé monitorování podporovaných činností.
It is therefore necessary to have a good and transparent mechanism for continuous monitoring of the activities supported.
CzechZvláště vítám pozměňovací návrh č. 104 uvedený ve zprávě paní Ţicăuové, který poskytuje velmi přehledný seznam těchto porušení práva.
I welcome in particular amendment 104 of Mrs. Ţicău's report, which provides a very clear list of these infringements.
CzechPotřebujeme přehledný rejstřík, který nám poskytne přehled o hlavních příčinách té či oné stížnosti a o tom, k čemu se v ní vyzývá.
We need a clear register that provides us with an insight into the main causes for complaint and what is being called for.
CzechVeřejnému ochránci práv se za jeho konstruktivní a přehledný výčet případů dostalo mnoha pochvalných vyjádření a k těmto hlasům se připojuji.
The Ombudsman has received a large amount of praise for his constructive and easy-to-follow overview of the issues, and I would like to add my voice to those praising him.
CzechZ toho důvodu, i když teď vítám tento návrh Komise a myslím si, že je vcelku přehledný, se domnívám, že musíme být velmi opatrní při otvírání trhu navrhovaným způsobem.
So, whilst I think there is a lot of clarity in the Commission proposal and I welcome it, I think that we have to be very careful in the opening-up of the market in the way proposed.
CzechJe třeba podotknout, že Indie má přehledný právní rámec, zejména pokud se týká postupu při registraci zeměpisných označení a jejich koexistence s ochrannými známkami.
It should be noted that India has a clear legislative framework, especially as regards the procedure for the registration of geographical indications and their coexistence alongside trademarks.