česko-anglicko překlad pro "předvídatelný"

CS

"předvídatelný" anglický překlad

volume_up
předvídatelný {příd. jm. m.}
volume_up
předvidatelný {příd. jm. m.}
CS

předvídatelný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
předvídatelný (také: dohledný)
předvídatelný
předvídatelný (také: očekávatelný)

Příklady použití pro "předvídatelný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechWFP musí mít předvídatelný každoroční rozpočet a jeho finanční řízení se musí změnit.
The WFP must have a predictable annual budget and its financial operation must change.
CzechSpolečnosti potřebují stabilní a předvídatelný právní základ, na základě kterého můžou vytvářet své plány.
Companies need a stable, predictable legal basis on which to be able to make plans.
CzechMusí být přísný, předvídatelný a jasný, ale také harmonizovaný.
It must be stringent, predictable and clear, but also harmonised.
CzechObhajuji však jasný, předvídatelný a rozumný systém.
What I am advocating, however, is a clear, predictable, reasonable system.
CzechRovněž byl vytvořen předvídatelný rámec, v němž mohou producenti mléka rozvíjet svoji činnost.
A predictable framework within which milk producers can develop production has also been established.
CzechPrávě to jsme stanovili v CARS 21, jmenovitě dlouhodobý, stabilní a předvídatelný regulační rámec.
This is precisely what we have set out in CARS 21, namely a long-term, stable and predictable regulatory framework.
CzechPotřebujeme zálohu ve formě zdroje výroby elektřiny, který je předvídatelný a velmi flexibilní, a tím je právě zemní plyn.
It needs the back-up of a source for electricity production that is predictable and very flexible, and this is gas.
CzechNamísto toho dopad těchto vozidel, který budou mít během jejich použití, bude předvídatelný a transparentní před tím, než vznikne.
Instead, the impact that the vehicles will have throughout the period of their use will be forecast and made transparent before they arise.
CzechJe zřejmé, že výroba mléka vyžaduje značné investice a my dlužíme našim zemědělcům předvídatelný systém, dokud kvóty v roce 2015 nezmizí.
It is obvious that milk production implies heavy investment, and we owe it to our farmers to have a predictable system until the quotas disappear in 2015.
CzechZa nějaký čas jsem si vypěstovala něco, co asi mnoho lidí, takový předvídatelný reflex, kdy jsem se začala cítit špatně, kdykoli jsem o nich uslyšela.
And after a while, I developed what I think many of us do, is this predictable response, where I started to feel bad every time I heard about them.
CzechJe však třeba, abychom kromě dobré právní základny měli také účinný a předvídatelný mechanimus tvorby rozhodnutí, tak aby tyto cíle mohly být dosaženy.
However, besides a good legal basis there also needs to be an effective and predictable decision-making mechanism so that these objectives can be achieved.
CzechEU potřebuje vhodný a předvídatelný systém financování vlastního rozpočtu, aby se skoncovalo s nekonečným, ničivým handrkováním o státních příspěvcích do evropského rozpočtu.
The EU needs a proper and predictable system for financing its own budget in order to end the perpetual, damaging squabbling over national contributions to the EU budget.