CS

předvídání {střední rod}

volume_up
předvídání
volume_up
envisioning {podstatné jméno}

Příklady použití pro "předvídání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVe všech těchto institucích potřebujeme nástroje pro předvídání problémů a lepší řízení.
We need tools for anticipating problems as well as better governance in each of these establishments.
CzechTento způsob může být použit nejen k předvídání epidemií bacilů, ale k předvídání nákaz nejrůznějšího druhu.
And, in fact, this idea can be used not just to predict epidemics of germs, but also to predict epidemics of all sorts of kinds.
CzechA teď moje mise kontrolovat a předvídat ukázala, že žít se má se zranitelností, bez kontroly a předvídání.
And now my mission to control and predict had turned up the answer that the way to live is with vulnerability and to stop controlling and predicting.
CzechToto předvídání v článku Římské smlouvy prošlo přes úspěšné reformy a je nyní součástí článku 119 současné Smlouvy.
That foresight in that article of the Treaty of Rome has been passed on through successive treaty reforms and is now in Article 119 of the current Treaty.
CzechI když nemůžeme zabránit sopečným erupcím, můžeme zlepšit technologie na jejich předvídání a na to, jak vyhodnotíme výslednou situaci.
Even though we cannot prevent volcanic eruptions, we can improve the technology used to predict them and how we evaluate the resulting situation.
CzechSoudržná politika by měla za následek snadnější analýzu výzkumu a také snazší předvídání potenciálního dlouhodobého rozvoje zemí.
A coherent policy would result in it being easier to analyse research, and also in it being possible to predict the potential long-term development of countries.
CzechTo by mohlo zjednodušit předvídání dosažitelných evropských lidských a materiálních zdrojů v případě potřeby rychlé intervence mimo Unii.
That would make it easier to predict the available European human and material resources in the event of the need for urgent intervention outside the Union.
CzechNové produkty a služby mají pomoci zvýšit úroveň zaměstnanosti a podporovat předvídání budoucích trendů a kvalifikací potřebných na trhu práce.
New products and services are intended to help increase employment levels and promote the forecasting of future trends and the qualifications needed on the labour market.
CzechPolitika energetické bezpečnosti Evropské unie by měla umožňovat předvídání krizových situací podobných plynové krizi z roku 2009, a nikoli na ně pouze reagovat.
The European Union's energy security policy should allow it to anticipate crisis situations, similar to the 2009 gas crisis, and not only to react to them.
CzechSpatřuji obrovskou propast mezi mamutími částkami vynakládanými na stále hlubší těžbu a naprosto neodpovídajícími zdroji věnovanými na prevenci a předvídání rizik.
I see a huge gap between the colossal sums spent on deeper and deeper extraction and the utterly inadequate resources devoted to the upstream prevention and the anticipation of risks.