česko-anglicko překlad pro "předvést"

CS

"předvést" anglický překlad

CS

předvést {sloveso}

volume_up
Teď přichází na řadu ta zábavná část – výběr záběrů, které chcete přátelům předvést.
Now, on to the fun stuff—picking out the shots you want to show off!
. ~~~ (Smích) (Potlesk) Hodlám robotovi předvést úkol.
(Laughter) (Applause) I'm going to show this robot a task.
Pomocí programu Fotogalerie můžete doladit a předvést své fotky z dovolené.
Fine-tune and show off vacation photos using Photo Gallery.
Současně musí Srbsko učinit okamžitý pokrok ve spolupráci s mezinárodním tribunálem a musí předvést výsledky v jednáních s Kosovem.
At the same time, Serbia must make immediate progress in cooperating with the international tribunal and must produce results in negotiations with Kosovo.
předvést (také: vystavit)
volume_up
to showcase {sl.} [am. angl.]

Příklady použití pro "předvést" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAle právě jsem vyrobil -- a je mi ctí předvést vám, poprvé zde na veřejnosti.
But what I've just made -- and I'm delighted to show you, first time in public here.
CzechChci vám zde předvést trochu improvizace. ~~~ Na Twitteru je chlápek, kterého znám.
And in fact, I want to do a little something improvisational for you here.
CzechTeď přichází na řadu ta zábavná část – výběr záběrů, které chcete přátelům předvést.
Now, on to the fun stuff—picking out the shots you want to show off!
CzechSarajevo si zaslouží dostat šanci předvést svůj ohromný potenciál.
Sarajevo deserves to be given the chance to demonstrate its huge potential.
CzechChce předvést svůj velký potenciál a vzbudit v Evropanech zájem.
It wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.
CzechSice nevím, jak si vy hrajete, ale chci vám předvést několik ukázek z pravé divočiny.
Now, I don't know how you play, but I want to show you a couple of unique clips fresh from the wild.
CzechPřesto společné usnesení nepodepsali, aby mohli předvést scénu v plénu.
Nonetheless, they have not signed the joint resolution so that they can make a scene in plenary.
CzechPomocí programu Fotogalerie můžete doladit a předvést své fotky z dovolené.
Fine-tune and show off vacation photos using Photo Gallery.
Czech. ~~~ (Smích) (Potlesk) Hodlám robotovi předvést úkol.
RB: Oh. (Laughter) (Applause) I'm going to show this robot a task.
CzechChce se Evropská unie předvést v zahraničí v tomto světle?
Is that really the image the European Union wants to project abroad?
CzechA snaží se předvést své schopnosti: "Jsem frajer, jsem silný.
And it's trying to show off its ability: "I'm macho, I'm strong.
CzechZde by měly instituce EU, národní vlády i jednotlivé podniky předvést více iniciativy.
Here more initiative should be shown by European Union institutions, national governments and individual companies.
CzechTohle všechno jsou jen řeči, pokud to nedokážeš předvést."
This is all mumbo-jumbo if you can't show it on the ground."
CzechTeď máme dobrou příležitost předvést to v praxi.
Here we have a good opportunity to demonstrate this in practice.
CzechDomnívám se, že je třeba, aby EU přijala hlavní roli ve snaze předvést Mugabeho před mezinárodní spravedlnost.
I believe the EU needs to be a protagonist in the move to bring Mugabe to face international justice.
CzechTeď přichází velmi choulostivá část mé přednášky, která by měla předvést, že neživé předměty se mohou synchronizovat.
Now comes the very risky part of my talk, which is to demonstrate that inanimate things can synchronize.
CzechDalší věc, kterou vám můžu předvést.
(Laughter) And this is another way to learn anatomy.
CzechEU může předvést a sdílet osvědčené postupy.
CzechPokud je již kolekce snímků v aplikaci Media Center, je načase ji předvést přátelům a rodině prostřednictvím prezentací.
Once your photo collection is in Media Center, it’s time to show it off to friends and family by using slide shows.
CzechAle v těch vzácných příležitostech, kdy musím předvést prezentaci, je nastavení tak rychlé, že ani nemám čas na trému.
But on the rare occasions that I have to make a presentation, setup is so speedy that there's less time for stage fright.