česko-anglicko překlad pro "představovat si"

CS

"představovat si" anglický překlad

CS představovat si
volume_up
{reflexivní sloveso}

V mnoha ohledech nám naše smělost představovat si pomáhá posunout hranice možností.
In many ways, our audacity to imagine helps push the boundaries of possibility.
(Smích) Vyvinuli jsme se jako obyvatelé Středního světa, a to omezuje naši schopnost představovat si.
(Laughter) We are evolved denizens of Middle World, and that limits what we are capable of imagining.
(IT) Pane předsedající, i Evropa si všimla toho, že italská opozice začala blouznit a představovat si věci, které ve skutečnost neexistují.
(IT) Mr President, Europe, too, has noticed that the Italian opposition has become delirious, imagining things that do not exist.
představovat si (také: být přitahován, oblíbit si, představit si)
představovat si (také: vyobrazit, zobrazit)
představovat si (také: fantazírovat)
představovat si

Podobné překlady pro "představovat si" anglicky

představovat sloveso
si zájmeno

Příklady použití pro "představovat si" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechSituace není tak dobrá, jak jsme si mohli představovat zpočátku.
It is not as good as we might have envisaged it being at one point.
Czech(Smích) Vyvinuli jsme se jako obyvatelé Středního světa, a to omezuje naši schopnost představovat si.
(Laughter) We are evolved denizens of Middle World, and that limits what we are capable of imagining.
CzechNechci si ani představovat, jaké by byly výsledky takového dotazníku, kdyby se otázka týkala slova "deflace".
I do not even want to ask what the results of the questionnaire were when it came to the word 'deflation'.
CzechCo nám vlastně umožňuje představovat si věci, a řekne nám to něco o tom, co všechno si představit dokážeme?
What is it that makes us capable of supposing anything, and does this tell us anything about what we can suppose?
CzechBylo mi řečeno, že jejich zahájení bylo obtížné, ale kdo by si mohl představovat, že by tomu mohlo být jinak?
I am told that they have begun under difficult circumstances, but who could have imagined it being any other way?
CzechReálný vývoj totiž jednoznačně potvrzuje, že je nesmyslné si představovat, že by bylo možné rozvíjet venkov tam, kde upadá zemědělství.
Actual development indeed clearly shows how absurd it is to believe that rural areas with declining agriculture can be developed.
Czech(IT) Pane předsedající, i Evropa si všimla toho, že italská opozice začala blouznit a představovat si věci, které ve skutečnost neexistují.
(IT) Mr President, Europe, too, has noticed that the Italian opposition has become delirious, imagining things that do not exist.
CzechJestliže se jedná o boj proti terorismu, nemůžeme si představovat, že některý členský stát předem odhalí strategické plány na boj s terorismem.
When it comes to combating terrorism, we cannot conceive of a Member State revealing strategic plans for combating terrorism in advance.
CzechJak si můžeme představovat, že musíme zlepšit solventnost, co se týče pojišťovací činnosti, a nepokládat si přitom tutéž otázku, pokud jde o penzijní fondy?
How can we conceive of having to improve solvency in insurance terms, but not of asking ourselves the same question where pension funds are concerned?
CzechJistě, potřebné důležité údaje musí představovat výzvu, ale musí si také vždy zachovat přiměřený smysl pro proporcionálnost; musí být vždy realistické.
Clearly, the key figures required need to represent a challenge, but they must also always retain an adequate sense of proportion; they always have to be realistic.
CzechTyto změny mají zvýšit bezpečnost hraček na trhu, a co je nejdůležitější, zabránit zbytečnému riziku, které hračka může představovat pro děti, které si s ní hrají.
They are intended to increase the safety of toys on the market, and most importantly, to eliminate the unnecessary danger toys can represent for children playing with them.
CzechZa čtvrté, jak si můžeme představovat budoucí Evropu se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou, když nám chybí tak základní prvek této politiky, jakým je společná pozice?
Fourthly, how can we envisage a future Europe with a common foreign and security policy when we lack such a fundamental element in the form of a common position?