česko-anglicko překlad pro "představovat"

CS

"představovat" anglický překlad

CS

představovat {sloveso}

volume_up
Radioaktivní kontaminace může u některých potravin představovat mnohaletý problém.
Radioactive contamination can represent a problem over a number of years in some foods.
Celkový výsledek musí představovat skutečnou změnu stávající situace.
The overall result must represent a real change from the current situation.
Dokud se tyto spory nevyřeší, budou představovat skutečnou bariéru.
Until they are resolved, these conflicts represent a real barrier.
představovat (také: zaujmout postoj, znamenat)
Místní vlastníci autoservisů a obchodníci nemůžou pro volnou soutěž v Evropě představovat nebezpečí.
Local garage owners cannot pose a threat to free competition in Europe.
Technologie ActiveX ale také může představovat riziko pro zabezpečení a způsobit zpomalení počítače.
However, ActiveX can also pose security risks and slow down your computer.
Pokud doprava nebude řádně fungovat, může pro hospodářský růst v Evropě představovat jisté riziko.
Transport can pose a particular risk to our economic growth in Europe if it does not function properly.
V mnoha ohledech nám naše smělost představovat si pomáhá posunout hranice možností.
In many ways, our audacity to imagine helps push the boundaries of possibility.
Můžeme si již nyní představovat, co se stane, až těmto nástrojům skončí platnost.
We can already imagine what will happen when these instruments expire.
Je také platformou pro různé budoucí služby, které si dnes můžeme pouze představovat.
It is also a platform for multiple services in the future that now we can only imagine.
Teď si budete myslet, že "Americký Ideál" by mohl představovat měření amerikanizace.
Now you'd think that "American Idol" would introduce a measure of Americanization.
představovat (také: ztělesnit)

Příklady použití pro "představovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV mnoha ohledech nám naše smělost představovat si pomáhá posunout hranice možností.
In many ways, our audacity to imagine helps push the boundaries of possibility.
CzechDoufám, že nadcházející summit EU a USA bude představovat krok k tomuto cíli.
I hope that the forthcoming EU-US summit will represent a step towards this goal.
CzechTyto jednotky mohou představovat interní nebo externí pevné disky nebo disky SSD.
These drives can be internal or external hard drives, or solid state drives.
CzechBude to představovat další krok v našem úsilí o rozšíření příležitostí k mobilitě.
It will mark a further step in our ambition to extend mobility opportunities.
CzechTeď si budete myslet, že "Americký Ideál" by mohl představovat měření amerikanizace.
Now you'd think that "American Idol" would introduce a measure of Americanization.
CzechTato dohoda bude představovat politický mezník v našich vztazích se Srbskem.
That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
CzechTyto dvě zásady budou brzy představovat precedens pro naše další obchodní partnery.
These two principles will soon constitute a precedent for our other trade partners.
Czech(Troubení) Takže nikdo nepotřebuje představovat vznik zvuku pomocí vibrací drátů.
(Honk) So no one actually needs to muck up the production of sound with wire vibrations.
CzechRadioaktivní kontaminace může u některých potravin představovat mnohaletý problém.
Radioactive contamination can represent a problem over a number of years in some foods.
CzechPosouzení dopadu mohou představovat důležitou podporu legislativnímu procesu.
Impact assessments (IAs) can constitute important support for the legislative process.
CzechTento princip solidarity musí představovat záruku evropského sociálního modelu.
This principle of solidarity must constitute the guarantee of the European social model.
CzechJejí výborná zpráva bude představovat důležitý obecný krok správným směrem.
Her excellent report will now become an important general step in the right direction.
CzechAby však byla statistika vhodná k použití, musí představovat neutrální nástroj, nic více.
To be fit for purpose, however, statistics need to be a neutral tool, no more.
CzechMůžeme si již nyní představovat, co se stane, až těmto nástrojům skončí platnost.
We can already imagine what will happen when these instruments expire.
CzechNa závěr uvádí seznam zemí, které mají představovat privilegované partnery.
Finally, it creates a list of countries which will be privileged partners.
CzechJe také platformou pro různé budoucí služby, které si dnes můžeme pouze představovat.
It is also a platform for multiple services in the future that now we can only imagine.
CzechTo by mělo představovat dělicí čáru v krocích, které dnes podnikáme.
This is what the division should be in actions like the one we are taking today.
CzechPro náš kontinent to může v budoucnosti představovat dalekosáhlé důsledky.
This may have far-reaching consequences for our continent in the future.
CzechNemůže představovat raison d'ętre moderní antidiskriminační politiky.
That cannot be the raison d'être of a progressive anti-discrimination policy.
CzechTen bude představovat další důležité fórum pro předávání našich sdělení.
This will constitute an important and additional forum for communicating our messages.