česko-anglicko překlad pro "představit si"

CS

"představit si" anglický překlad

CS

představit si {sloveso}

volume_up
Tváří v tvář takovémuto barbarství je těžké představit si ještě větší barbarství.
Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Tak se podívejme, jestli se Evan opravdu může pokusit představit si tahání.
So let's see if Evan can actually try and imagine pulling.
Ale též, dle mě, nám to pomáhá představit si, jaké to je být v kůži někoho jiného.
But also, I think it helps us imagine what it's like to be someone else.

Příklady použití pro "představit si" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTváří v tvář takovémuto barbarství je těžké představit si ještě větší barbarství.
Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
CzechAle zkuste si představit, jak těžké by bylo najít ten nádor v tomto hustém prsu.
But imagine how difficult it would be to find that tumor in this dense breast.
CzechJe těžké si představit, jak by se to udělalo v hustě obydlených oblastech Evropy.
It is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
CzechMůžeme si představit všechny možné hrozivé scénáře, ale jsou i určité dobré zprávy.
We might imagine all sorts of threatening scenarios, but there is some good news.
CzechNeumím si představit žádné větší odsouzení evropské bezpečnostní a obranné politiky.
I can think of no greater condemnation of European security and defence policy.
CzechDovedu si živě představit, jaké důsledky by to mělo také na kvalitu potravin.
I can well imagine what consequences this would have for food quality as well.
CzechDokáže si Komise představit zrušení dotací EU nebo odejmutí strukturálních fondů?
Can the Commission imagine withdrawing EU subsidies or withdrawing structural funds?
CzechUměl bych si představit, že by orgány v této oblasti hrály významnou koordinační roli.
I could imagine an important coordinating role for the authorities in this area.
CzechDokážete si představit, jaké byla reakce mezinárodních finančníků a bankéřů.
Now, you can imagine what was the reaction of the international finance and banking.
CzechUmíte si představit, že černá žena na vozíčku se může cítit diskriminována?
Can you imagine that a black female wheelchair user can feel discriminated against?
CzechDovedu si představit posílenou spolupráci s těmi členskými státy, které o to stojí.
It is conceivable to have enhanced cooperation with those Member States that want it.
CzechUmíte si představit, že budeme schopni okamžitě zahájit akční program v této oblasti?
Can you envisage us being able to start an immediate action programme in this area?
CzechDokáži si představit, že tisíce nelegálních přistěhovalců ztratí životy na moři.
I can envisage the scenario of thousands of illegal immigrants losing their lives at sea.
CzechOvšem, všichni si dokážeme představit ty skvělé nové věci které přijdou.
Certainly, all of us can imagine these cool new things that are going to be there.
CzechAle též, dle mě, nám to pomáhá představit si, jaké to je být v kůži někoho jiného.
But also, I think it helps us imagine what it's like to be someone else.
CzechNeumíme si ani představit, co by se stalo, kdyby přestaly satelity pracovat.
We can no longer imagine what would happen if satellites stopped working.
CzechDrobné cvičení jen na chvilku: zavřete oči a zkuste si představit svět bez hraní.
Little exercise just for a second: close your eyes and try to imagine a world without play.
CzechMnoho lidí však myslí lineárně, snaží-li se představit si budoucnost.
And a lot of people, when they think about the future, think about it linearly.
CzechDnes je obtížné si představit, jak by náš region bez pomoci EU vypadal.
Today it is hard to imagine what our region would be like without EU support.
CzechDokážu si představit, že tato diskuse bude v Evropském parlamentu probíhat ještě mnohokrát.
I can see this debate taking place many more times to come in this Parliament.

Podobné překlady pro "představit si" anglicky

představit sloveso
si zájmeno
uvědomit si sloveso
zdřímnout si sloveso
English
zvolit si sloveso
vážit si sloveso
vybrat si sloveso
English
uvědomovat si sloveso