CS

předstíraný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
předstíraný (také: domnělý, předpokládaný)
Uvedl jsem tyto argumenty, protože se domnívám, že tyto všechny argumenty jsou skutečně předstírané a neposkytují jasné odpovědi na základní otázku.
I cite these because I believe that all the arguments that have been advanced are ultimately spurious and have not provided clear answers to the fundamental question.
předstíraný (také: falešný, lživý, nepravdivý, vymyšlený)
volume_up
pseudo {příd. jm.}
Nová ústava a nyní předstírané plánované volby samozřejmě situaci žádným způsobem nezlepší.
The new constitution, and now the pseudo-elections that are supposed to be taking place, will not, of course, improve the situation in any way.
předstíraný (také: falešný, falšovaný, padělaný, podezřelý)
volume_up
phony {příd. jm.}
předstíraný
předstíraný (také: falešný, falšovaný, padělaný)
volume_up
phoney {příd. jm.}

Příklady použití pro "předstíraný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLidé zakoušejí předstíraný soucit, jakoby to bylo doopravdy.
People experience pretend empathy as though it were the real thing.
CzechBudeme-li opakovat tytéž staré chyby, za svou 1 miliardu EUR si koupíme pouze předstíraný trh a hospodářskou soutěž.
If we repeat the same old mistakes, our EUR 1 billion will only buy us the pretence of a market and competition.
CzechTak během toho momentu, když ta žena zažívala onen předstíraný soucit, myslela jsem si: "Ten robot nemůže soucítit.
So during that moment when that woman was experiencing that pretend empathy, I was thinking, "That robot can't empathize.
CzechRovněž je zajímavé, že tento předstíraný zájem o budoucnost občanů vyhlašují ti, kteří usilují o zablokování nové evropské smlouvy a nelíbí se jim myšlenka jednotné měny.
It is also interesting that this fake concern for the future of citizens is proclaimed by those who are making efforts to block the new European Treaty and do not like the idea of a common currency.