česko-anglicko překlad pro "předsednictvo"

CS

"předsednictvo" anglický překlad

CS

předsednictvo {střední rod}

volume_up
předsednictvo (také: prezidium)
volume_up
presidium {podstatné jméno}

Příklady použití pro "předsednictvo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRád bych požádal předsednictvo Parlamentu o radu, pokud jde o nutná opatření.
I would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
CzechRozumím tomu tak, že Předsednictvo nehlasovalo ani nerozhodovalo, což je zvláštní.
I understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
CzechNa základě této informace předsednictvo uděluje slovo všem politickým skupinám.
Based on this information, the Presidency gives the floor to all the political groups.
CzechPředsednictvo by bylo velmi laskavé, kdyby v této věci nepůsobilo poslancům potíže.
The Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
CzechPředsednictvo se usneslo, že z této politováníhodné události musíme vyvodit ponaučení.
The Bureau has decided that we must learn the lessons of this unfortunate incident.
CzechRád bych požádal předsednictvo, aby nalezlo přátelské řešení otázky koordinátorů.
I would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
CzechToto je velmi vážná připomínka a předsednictvo se tím bude zabývat.
That is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
CzechNaše předsednictvo je přesvědčené, že bude moci otevřít další dvě kapitoly.
Our presidency believes it will be able to open two further chapters.
CzechPředsednictvo Rady zdůraznilo význam boje proti stereotypům v otázce pohlaví.
The Presidency of the Council has highlighted the importance of combating gender stereotypes.
CzechNení vhodné, aby předsednictvo rozvíjelo různé nové myšlenky a nové projekty.
It is not the right approach to have the Bureau developing various new ideas and new projects.
CzechPředsednictvo se zavázalo a udělá všechno pro dosažení těchto cílů.
The Presidency is committed and will do everything to reach these targets.
CzechMěl bych dodat, že tuto obavu sdílí předsednictvo i Evropský parlament.
I should add that this concern is shared by both the Presidency and the European Parliament.
CzechTo je zpráva, kterou by francouzské předsednictvo chtělo, abychom společně adresovali Evropanům.
This is the message that the French Presidency would like us all to send to Europeans.
CzechPředsednictvo sdílí názory a obavy tohoto Parlamentu, pokud jde o turecký reformní proces.
The Presidency shares the views and concerns of this House regarding Turkey's reform process.
CzechPane předsedo, stále nerozumím tomu proč jste vy a předsednictvo tento audit nezveřejnili.
I still do not understand, Mr President, why you and the Bureau have not published this audit.
CzechRáda bych požádala předsednictvo, aby tomu věnovalo pozornost, protože tak by to mělo bát.
I would ask that the Presidency look at this because that is clearly what should have happened.
CzechPředsednictvo pouze uplatňuje rozumná, spravedlivá kritéria, což je součástí jeho pravomocí.
What the Presidency does is to apply rational, fair criteria, and that is part of its powers.
CzechPředsednictvo navrhuje 20,46 % - tj. o 39 milionů EUR více než v roce 2010.
The Bureau has proposed a figure of 20.46% - in other words, EUR 39 million above the figure for 2010.
CzechNikoho to nectí: nectí to Parlament, nectí to ani předsednictvo, pane předsedající.
It does no one any honour; it does no honour to Parliament and it does no honour to the Bureau, Mr President.
CzechUžší předsednictvo a předseda jsou jiného názoru.
The opinions of the Presidency and the President of the Council are different.