česko-anglicko překlad pro "předsednictví"

CS

"předsednictví" anglický překlad

CS

předsednictví {střední rod}

volume_up
předsednictví
volume_up
chairmanship {podstatné jméno}
Věc: Kandidatura Kazachstánu na předsednictví OBSE
Subject: Kazakhstan's candidacy for the OSCE Chairmanship
Předsednictví Výboru pro kontrolu (COMCO)
Chairmanship of the Committee on Controlling (COMCO)
Velmi vám děkuji za vaše předsednictví a trpělivost, kdykoliv jsme vystoupili s projevem.
Thank you very much for your chairmanship and your patience whenever we have risen to speak.

Příklady použití pro "předsednictví" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(FR) Pane předsedající, pane předsedo Sarkozy, toto předsednictví bude vyčnívat.
(FR) Mr President, President Sarkozy, this is a Presidency that will stand out.
CzechNapříklad předsednictví se takto rozhodlo urychlit činnost v oblasti výbušnin.
For example, the Presidency decided to speed up work in the field of explosives.
CzechNebudu tu číst všechny body ze závěrů předsednictví týkající se této záležitosti.
I shall not read all of the points in the Presidency's conclusions on the matter.
CzechPřáním naší skupiny je, aby vaše předsednictví bylo na těchto hodnotách založeno.
It is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
CzechProblém Íránu je v programu švédského předsednictví samozřejmě na přední místě.
The issue of Iran is obviously very high up on the Swedish Presidency's agenda.
CzechJsme francouzskému předsednictví vděční za to, že zahájilo tuto novou dynamiku.
We are grateful to the French Presidency for having instigated this new dynamism.
CzechStávající střídavé předsednictví pokládá posílení tohoto partnerství za prioritu.
The current rotating presidency gives priority to strengthening this partnership.
CzechTo je již za námi, ale doba předsednictví byla rovněž dobou hospodářské krize.
That is behind us now, but the presidency also came at a time of economic crisis.
CzechPane předsedající, se svými připomínkami se obracím zejména na předsednictví Rady.
Mr President, I address my remarks particularly to the presidency of the Council.
CzechEvropský parlament jste navštívil již v roce 1998 za portugalského předsednictví.
You visited the European Parliament back in 1998 as the president of Portugal.
CzechPane předsedo, belgickému předsednictví se právem dostalo chvály ze všech stran.
Mr President, the Belgian Presidency has rightly received praise from all quarters.
CzechNávrh bude uveden dne 13. července v Paříži během francouzského předsednictví.
The latter is to be initiated on 13 July in Paris during the French Presidency.
CzechS ohledem na situaci v oblasti mělo předsednictví omezený manévrovací prostor.
Due to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
CzechDoufám, že strategie bude během švédského předsednictví v Evropské radě přijata.
I hope the strategy is passed in the European Council during the Swedish Presidency.
CzechVietnam je úžasná země a v roce 2010 převezme předsednictví ve sdružení ASEAN.
Vietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.
Czech(EL) Pane předsedající, výsledky švédského předsednictví jsou opravdu pozitivní.
(EL) Mr President, the results of the Swedish Presidency are truly positive.
CzechPane předsedo, zhodnocení švédského předsednictví přináší velmi pozitivní výsledek.
Mr President, assessment of the Swedish Presidency yields a very positive result.
CzechMusíme využít příležitosti k dosažení kompromisu během francouzského předsednictví.
We must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
CzechKonečně jsme za vašeho předsednictví dosáhli kompromisu ohledně klimatické krize.
Finally, under your Presidency, we have reached a compromise on the climate crisis.
CzechChtěl bych zdůraznit mimořádný duchovní a politický význam českého předsednictví.
I stress the special intellectual and political importance of the Czech presidency.