česko-anglicko překlad pro "předpovědět"

CS

"předpovědět" anglický překlad

CS

předpovědět {sloveso}

volume_up
A mohli jsme vytvořit rovnici, která mohla předpovědět pravděpodobnost útoku.
And we could generate an equation that could predict the likelihood of an attack.
Je tam pořád CO2 a nikdo nemůže předpovědět, co se s ním v podzemí stane.
The CO2 is still there and nobody can predict what will happen to it underground.
Je těžké předpovědět, co se může v budoucnu stát v postsovětských státech.
It is hard to predict what might happen in the post-Soviet states in future.
předpovědět

Příklady použití pro "předpovědět" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA mohli jsme vytvořit rovnici, která mohla předpovědět pravděpodobnost útoku.
And we could generate an equation that could predict the likelihood of an attack.
CzechJe tam pořád CO2 a nikdo nemůže předpovědět, co se s ním v podzemí stane.
The CO2 is still there and nobody can predict what will happen to it underground.
CzechJe těžké předpovědět, co se může v budoucnu stát v postsovětských státech.
It is hard to predict what might happen in the post-Soviet states in future.
CzechTeď, úplně jako jasnovidec, dokážu předpovědět Vaši další myšlenku, která je "No jasně."
Now I, like Ze Frank, can predict your next thought, which is, "Yeah, right."
CzechCílem přihazování je správně předpovědět počet štychů, které s daným rozdáním dosáhnete.
The goal of bidding is to correctly predict the number of tricks you'll win that hand.
CzechVážená paní předsedající, dovolte mi předpovědět, kam směřuje trh s plynem.
Madam President, let us try to forecast where the gas market is going.
CzechNedovedeme výslovně předpovědět, jaké částice vzniknou, při určité srážce.
We can't predict specifically what particles will be produced in any individual collision.
CzechNásledkem toho se obě strany míjely jako lodi v noci a výsledek se dal snadno předpovědět.
As a result, both parties passed like ships in the night and the result was easy to predict.
CzechVyloučit a předpovědět všechno nebo předejít všemu, co se může stát v letecké dopravě, je nemožné.
To exclude, prevent or foresee everything which can happen in aviation is impossible.
CzechA pokud bychom měli seriózní teorii, měli bychom umět předpovědět, kdy zkrachuje Google.
And if you have a serious theory, you should be able to predict when Google is going to go bust.
CzechTaková tedy bude, nakolik to lze předpovědět, situace v příštích týdnech a měsících.
This will be the situation, to the extent that it can be predicted, over the coming weeks and months.
CzechNesmíme se domnívat, že si můžeme všechno vynutit a předpovědět každý detail.
We must guard against believing that we can force everything to happen and predetermine every last detail.
Czech"Politika je schopnost předpovědět, co se stane zítra, za týden, za měsíc a za rok.
'Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and next year.
CzechNejsme schopni předpovědět délku a závažnost této krize, avšak nepřetržitě ji sledujeme.
We are unable to predict the duration and magnitude of the crisis, but we are constantly monitoring it.
CzechDnes nemůže nikdo s jistotou předpovědět, co bude za 10, 20 nebo 30 let.
Nobody today can predict with certainty what will happen in 10, 20 or 30 years' time.
CzechJe tudíž obtížné předpovědět přesně účinek opatření měnové politiky na hospodářství a cenovou hladinu.
Thus it is difficult to predict the precise effects of monetary policy actions on the economy and price level.
CzechOstatní vědci uvádějí, že schopnost lidských bytostí předpovědět dlouhodobé klimatické změny je velmi omezená.
Other scientists state that human beings' ability to predict long-term climate change is very limited.
CzechA podle tohoto obrazu chceme předpovědět nové částice, které uvidíme, když pokusy dosáhnou vyšších energií.
And we want to use this picture to predict new particles that we'll see when experiments reach higher energies.
CzechKromě toho, ačkoli jsem v to doufal, neodvážil jsem se před pěti lety předpovědět pokrok ve vízové liberalizaci.
Besides, though I hoped for it, I did not dare to forecast progress on visa liberalisation five years ago.
CzechDnes víme, že krizi bylo možné předpovědět, ale že úvěrové ratingové agentury nesplnily svou úlohu hlídacího psa.
We now know that the crisis was foreseeable but that credit rating agencies did not carry out their role of watchdog.