CS

předpověď {ženský rod}

volume_up
předpověď (také: prognóza)
volume_up
forecast {podstatné jméno}
předpověď
volume_up
prediction {podstatné jméno}
Takže se jedná o předzvěst -- předpověď objevení nové částice.
So it's a prediction: a prediction of a new particle.
Kdyby se vaše předpověď zakládala na datech mezi roky 1900 a 1929 vypadala by zhruba následovně.
If you had based your prediction, your forecast on 1900 to 1929 you'd have predicted something like this.
To je dost neuvěřitelná předpověď.
That's quite an incredible prediction.
předpověď
volume_up
prognosis {podstatné jméno}
dlouhodobá hydrologická předpověď
long-term hydrological prognosis
předpověď (také: prognostika, předpovídání)
volume_up
forecasting {podstatné jméno}
předpověď
volume_up
prognostication {podstatné jméno}
předpověď (také: předtucha, předzvěst)
volume_up
prevision {podstatné jméno}

Příklady použití pro "předpověď" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa prvé cítím, že předpověď vývoje poptávky po plynu je podhodnocená.
Firstly, I feel that the predicted trend in gas demand is restrictive.
CzechByla by to celkem optimistická předpověď, založená na rozkvětu 20. let.
If you'd been a little more optimistic -- say, based upon the Roaring Twenties -- you'd have said this.
CzechKdyby se vaše předpověď zakládala na datech mezi roky 1900 a 1929 vypadala by zhruba následovně.
If you had based your prediction, your forecast on 1900 to 1929 you'd have predicted something like this.
CzechPředpověď pro rok 2011 uvádí, že tentýž zákazník skoupí 57 % celkového množství uvedeného na trh.
The forecast for 2011 is that the same customers will buy 57% of the total quantities placed on the market.
CzechTakže se jedná o předzvěst -- předpověď objevení nové částice.
So it's a prediction: a prediction of a new particle.
CzechNejoptimističtější předpověď Světové banky říká, že se stane tohle a už nebudeme mít rozdělený svět.
And the best projection from the World Bank is that this will happen, and we will not have a divided world.
CzechPřesto i vaše poslední předpověď slibuje pro čtvrté čtvrtletí roku 2009 růst HDP v EU pouze ve výši 0,1 %.
Yet even your most recent forecast promises growth in EU GDP of just 0.1% in the fourth quarter of 2009.
CzechVaše noviny vám ukáží živou předpověď počasí na místo toho jí aktualizovat - jinak byste se museli dívat do pc, nemám pravdu?
(Laughter) It will change the way we interact with people, also, not only the physical world.
CzechA ta čára zde je předpověď z té samé teorie postavené na stejných principech, které popisují zmiňovaný les.
And that line there is a prediction from the same theory, based on the same principles, that describes that forest.
CzechKdyž jsme před tisíci lety kráčeli savanou udělali jsme lineární předpověď, kde bude to zvíře.
When we walked through the savanna a thousand years ago we made linear predictions where that animal would be, and that worked fine.
CzechKurzweilian by to považoval za ponurou předpověď.
CzechUvidíme, ale takto zněla jeho předpověď.
CzechAktualizace stavů, předpověď počasí, tweety a další obsah – teď máte k dispozici živé aktualizace, aniž byste spustili jedinou aplikaci.
Status updates, weather forecasts, Tweets, and more—you'll see live updates before you open a single app.
CzechTo je dost neuvěřitelná předpověď.
CzechToto je dokonce jen předpověď.
Czechdlouhodobá hydrologická předpověď
CzechMůj manžel rád sleduje předpověď počasí, aby náhodou nepřišel o ty dvě minuty, na které se venku objeví slunce.
My husband likes to keep his eye on the weather forecast just in case there's a two-minute sliver of sunshine in the day that he might possibly miss.
CzechVzhledem k obrovskému rozsahu tohoto přezkoumání je však dnes ještě příliš brzy na předpověď toho, jaký bude výsledek této práce.
Considering the enormous scope of these reviews, it is, however, still too early to indicate today what the outcome of this work will be.
CzechTo není předpověď o vývoji cen komodit; je to předpověd následků, dlouhodobých následků, růstu díky zvýšeným cenám.
That is not a forecast about how commodity prices go; it's a forecast of the consequences, the long-term consequences, for growth of an increase in prices.
CzechJedním způsobem, jak to rekonstruovat, je porovnat předpověď -- která vychází pouze z vašich pohybových příkazů -- s tím, co se ve skutečnosti stane.
So one way to reconstruct that is to compare the prediction -- which is only based on your movement commands -- with the reality.