česko-anglicko překlad pro "předpovídat"

CS

"předpovídat" anglický překlad

EN
CS

předpovídat {sloveso}

volume_up
Teď mi historik říká, že je ještě složitější předpovídat minulost.
Now, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
Je vždy těžké předpovídat, zvláště o budoucnosti.
It's always difficult to predict, especially about the future.
A můžeme tedy předpovídat tyto trendy daleko do budoucnosti.
And we can predict these trends far into the future.
předpovídat
Palu také měl záhadnou schopnost předpovídat počasí na dny dopředu.
The palu also had an uncanny ability to forecast weather conditions days in advance.
Nemá smysl nyní předpovídat, kdy ji překonáme.
It is pointless to forecast it since we are going through it now.
Problém tedy ani tolik nespočíval v neschopnosti předpovídat jako v dodržování politických kritérií.
The problem, therefore, was not so much the inability to make a forecast as compliance with political criteria.
předpovídat

Příklady použití pro "předpovídat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTeď mi historik říká, že je ještě složitější předpovídat minulost.
Now, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
CzechPalu také měl záhadnou schopnost předpovídat počasí na dny dopředu.
The palu also had an uncanny ability to forecast weather conditions days in advance.
CzechJedna z prvních věcí, na které jsme se rozhodli zaměřit, je jak předpovídat epidemie.
So one of the first things we thought we would tackle would be how we go about predicting epidemics.
CzechPaní předsedající, Kassandra měla dar: uměla předpovídat budoucnost.
Madam President, Cassandra had a gift: that of telling the future.
CzechNení naší prací předpovídat v těchto zemích možný vývoj.
I find that it is not our business to foretell the possible developments in those countries.
CzechSituace se neustále mění a je obtížné zde cokoliv předpovídat.
The situation is in constant flux and is hard to predict.
CzechVlastně to znamená, že musím předpovídat budoucnost.
So that really means I have to make predictions of the future.
CzechNemohu samozřejmě předpovídat, jaké iniciativy nebo rozhodnutí může Rada v této oblasti v říjnu přijmout.
I obviously cannot predict in October what initiatives or decisions the Council may adopt in this area.
CzechA můžeme tedy předpovídat tyto trendy daleko do budoucnosti.
And we can predict these trends far into the future.
CzechJe vždy těžké předpovídat, zvláště o budoucnosti.
It's always difficult to predict, especially about the future.
CzechNemá smysl nyní předpovídat, kdy ji překonáme.
It is pointless to forecast it since we are going through it now.
CzechProblém tedy ani tolik nespočíval v neschopnosti předpovídat jako v dodržování politických kritérií.
The problem, therefore, was not so much the inability to make a forecast as compliance with political criteria.
CzechTechniky dálkového průzkumu umožní společně s jinými aplikacemi monitorovat a předpovídat úrodu.
Remote-sensing techniques make it possible, among other applications, to monitor cultivation and to forecast harvests.
CzechNemá smysl vybírat pro dohled někoho, kdo sice umí předpovídat počasí, ale nedokáže nic dělat v případě ztroskotání.
It makes no sense to put in place a supervisor that can forecast the weather but cannot do anything in the case of shipwreck.
CzechSamozřejmě to nejsme schopni předpovídat.
CzechJe příliš brzy něco předpovídat.
CzechJe to těžké předpovídat, ale otázku zdraví zvířat musíme řešit a potřebujeme ucelenou strategii týkající se zdraví zvířat v celé Evropské unii.
It is hard to predict but we do need to address and have a coherent animal health strategy across the European Union.
CzechJestliže počítačové modely nedokážou řádně předpovídat počasí v krátkodobém výhledu, nemohou v žádném případě předpovídat dlouhodobé změny.
If computer predictions cannot forecast the weather properly in the short term, they have no place whatsoever in predicting long-term changes.
CzechPomocí satelitů je například možné monitorovat využívání a stav půdy, studovat vlivy změny klimatu nebo dokonce předpovídat sklizeň.
Using satellites, it is, for instance, possible to monitor the use and condition of land, study the effects of climate change and even forecast harvests.
CzechDůvodem, proč, pane McCreevy, nedošlo k uskutečnění žádných kroků, podle mého názoru nebylo, že jsme nedokázali předpovídat vývoj, nebo že jsme si ho neuvědomovali.
The reason why no action was taken, Mr McCreevy, was not, in my view, because we could not predict, or were unaware, of developments.