CS

předpoklad {mužský rod }

volume_up
předpoklad (také: domněnka)
volume_up
assumption {podstatné jméno}
Musíme přijmout základní předpoklad, že je rozhodovací proces transparentní.
The basic assumption we have to make is that decision making is transparent.
Předpoklad je, že základní zákon skutečně přejímá formu jednotné teorie všech částic.
The assumption is that the basic law really takes the form of a unified theory of all the particles.
Tento základní předpoklad nevyčerpatelnosti nás vede k tomu, že bezohledně riskujeme.
It is this underlying assumption of limitlessness that makes it possible to take the reckless risks that we do.
předpoklad (také: náležitost)
volume_up
prerequisite {podstatné jméno}
Je to základní předpoklad k tomu, aby bylo dosaženo územní soudržnosti.
In order to achieve territorial cohesion, this is a prerequisite.
That is the fundamental prerequisite for negotiations.
Ochrana údajů není luxus - je to předpoklad naší svobody.
Data protection is not a luxury - it is a prerequisite of our freedom.
předpoklad
volume_up
precondition {podstatné jméno}
To je nezbytný předpoklad vzniku důvěryhodného, transparentního rámce dohledu.
This is a necessary precondition of a credible and transparent surveillance framework.
Z tohoto důvodu je naším poselstvím předpoklad k jednání.
For this reason, our message can only be that dialogue is the precondition.
To představuje velmi důležitý předpoklad pro možnost sladění rodinného života s prací.
This is a very important precondition for compatibility between family life and work.
předpoklad (také: premisa)
volume_up
premise {podstatné jméno}
Takže tu máme soudce Scaliu zpochybňujícího Aristotelův předpoklad většinového mínění.
So there you have Justice Scalia taking on the Aristotelian premise of the majority's opinion.
Zpráva se však opírá o předpoklad, který nebyl zcela promyšlen.
However, the report rests upon a premise which has not been thought through.
Je to zajímavé, protože odmítl Aristotelův předpoklad většinového mínění.
It's interesting because he rejected the Aristotelian premise underlying the majority's opinion.
předpoklad (také: odhad)
volume_up
presumption {podstatné jméno}
Víme, že povinnost výrobců koření vyvrátit právní předpoklad o škodlivosti jednotlivých produktů je sporná.
We know that the principle of herb and spice producers having to disprove a legal presumption of harmfulness for each product individually is contentious.
Listina základních práv nesmí být vykládána takovým způsobem, aby vznikl předpoklad nových kompetencí pro Evropskou unii.
The Charter of Fundamental Rights must not be interpreted in such a way that it results in the presumption of new competences for the European Union.
Zejména jsou v rozporu s jedním ze základů dublinského systému, který se opírá o předpoklad, že azylové systémy členských států jsou srovnatelné.
They run counter to one of the cornerstones of the Dublin system, which is based on the presumption that Member States' asylum systems are comparable.
předpoklad
volume_up
supposition {podstatné jméno}
Základem tohoto opatření je předpoklad, že hospodářský růst závisí výhradně na omezování veřejných výdajů.
This measure is based on the supposition that economic growth depends exclusively on the reduction of public spending.
Zajímalo by mne, zda může komisař Tajani potvrdit, že bude tento posledně zmíněný předpoklad vzat v úvahu.
I would be interested to hear Commissioner Tajani confirm whether this last supposition would be taken into account.
předpoklad
volume_up
presupposition {podstatné jméno}
předpoklad (také: postulát)
volume_up
postulate {podstatné jméno}
předpoklad
volume_up
premiss {podstatné jméno}
předpoklad
volume_up
supposal {podstatné jméno}
předpoklad
volume_up
pre-requisite {podstatné jméno}

Příklady použití pro "předpoklad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo je nezbytný předpoklad pro přeměnu Evropy v inteligentní a udržitelnou ekonomiku.
This is essential to Europe's transformation into a smart and sustainable economy.
CzechTo je nezbytný předpoklad vzniku důvěryhodného, transparentního rámce dohledu.
This is a necessary precondition of a credible and transparent surveillance framework.
CzechMusíme přijmout základní předpoklad, že je rozhodovací proces transparentní.
The basic assumption we have to make is that decision making is transparent.
CzechTo je skutečně inovativní předpoklad, ale myslím, že je to otázka povahy.
That is, indeed, an innovative assumption, but I think it is a matter of character.
CzechTo představuje velmi důležitý předpoklad pro možnost sladění rodinného života s prací.
This is a very important precondition for compatibility between family life and work.
CzechJe to také předpoklad pro velmi brzké zahájení činnosti Služby pro vnější činnost.
That is also a pre-condition for the External Action Service to start operating very soon.
CzechZaprvé je to předpoklad, že změny klimatu jsou reálné a že je převážně způsobují lidé.
Firstly, climate changes are real and dominantly caused by people.
CzechTakže tu máme soudce Scaliu zpochybňujícího Aristotelův předpoklad většinového mínění.
So there you have Justice Scalia taking on the Aristotelian premise of the majority's opinion.
CzechDalším bodem, se kterým nesouhlasím, je předpoklad, že dřevitá biomasa není udržitelná.
Another point which I am opposed to is the implication that woody biomass is not sustainable.
CzechPrvní z nich je právo na vzdělání jako předpoklad pro sociální vývoj dítěte.
The first of these is the right to education as a prerequisite for children's social development.
CzechZpráva se však opírá o předpoklad, který nebyl zcela promyšlen.
However, the report rests upon a premise which has not been thought through.
CzechProtože za prvé, je tu falešný předpoklad, že něco takového jako dokonalá věda existuje.
Because first of all, there's this false premise that such a thing as complete science exists.
CzechJe to zajímavé, protože odmítl Aristotelův předpoklad většinového mínění.
It's interesting because he rejected the Aristotelian premise underlying the majority's opinion.
CzechJe to základní předpoklad k tomu, aby bylo dosaženo územní soudržnosti.
In order to achieve territorial cohesion, this is a prerequisite.
CzechPřestože se to jeví jako náš přístup k dané situaci, jedná se o obecnější předpoklad.
Although this seems to appear to be our approach to the situation, it is far more common foresight.
CzechPokud se tento předpoklad ukáže jako nepravdivý, bude to úplně jiné.
If that belief turns out to be mistaken, it will make a difference.
CzechPředpoklad je, že základní zákon skutečně přejímá formu jednotné teorie všech částic.
The assumption is that the basic law really takes the form of a unified theory of all the particles.
CzechJakkoli lákavě ten nápad s dohledem zní, jde o špatný předpoklad.
Now as seductive as the idea of control sounds, it's a false premise.
CzechDomnívám se, že je to důležitý předpoklad pro posun v tomto dialogu.
I think this is important in order to bring this dialogue further.
CzechZ tohoto důvodu je naším poselstvím předpoklad k jednání.
For this reason, our message can only be that dialogue is the precondition.