CS

předpisy {mužský rod množné číslo}

volume_up
předpisy (také: nařízení, pravidla)
Nyní předkládáme tyto předpisy Evropskému parlamentu na plenárním zasedání.
We now submit these regulations to the European Parliament in plenary.
Většina dosud provedených opatření patří mezi tzv. právně nevynutitelné předpisy.
Most of the measures implemented so far are so-called legally unenforceable regulations.
Je to v souladu s předpisy Světové obchodní organizace.
This is in accordance with the regulations of the World Trade Organisation.
předpisy (také: zásoby)
Rozdílné vnitrostátní předpisy týkající se tohoto odvětví narušují hospodářskou soutěž.
Various national provisions relating to the sector are disrupting competition.
Potřebujeme odvážné předpisy, které budou svědomitě uplatňovány.
We need courageous provisions that are conscientiously applied.
Pro jejich řádné fungování jsou zásadní jednoduché a jasné právní předpisy.
Simple and clear legal provisions are essential to their proper operation.
předpisy (také: receptura)
Lékařské předpisy vydané v určitém členském státě nejsou vždy uznávány v jiných zemích.
Prescriptions issued in one Member State are not always recognised in other countries.
To ovšem neznamená, že se tím ruší různé formy ochrany zdraví a že nebudou žádné lékařské předpisy.
This does not, however, mean that forms of health protection and medical prescriptions are cancelled out.
Snahu vydávat stejné předpisy pro země se zcela rozmanitými právními tradicemi a situací v oblasti životního prostředí považuji za umělý pokus.
I see it as an artificial exercise to seek to issue identical prescriptions to countries with extremely diverse legal traditions and environmental circumstances.

Příklady použití pro "předpisy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPodkopala by jenom nadřazené vnitrostátní předpisy v mnoha členských státech EU.
It would only undermine superior national regulations in many EU Member States.
CzechEU musí zajistit, aby ratingové agentury fungovaly v souladu s jasnými předpisy.
The EU must guarantee that rating agencies operate according to clear regulations.
CzechDosavadní občansko-právní předpisy nemají prostě dostatečně odrazující účinek.
Until now the civil liability legislation has simply not been dissuasive enough.
CzechPředpisy a zákony v EU by měly být stejné pro všechny bez ohledu na náboženství.
The rules and laws in the EU should be the same for all, irrespective of religion.
CzechK tomu potřebujeme také pravidla a evropské předpisy přizpůsobené danému úkolu.
To achieve this, we also need rules and European regulations tailored to the job.
CzechPrávní úpravu EU a vnitrostátní právní předpisy v této oblasti je třeba zlepšit.
The EU regulation and national legislation need to be improved in this regard.
CzechCílem informačních listů je rychle a srozumitelně představit právní předpisy EU.
The factsheets aim at presenting EU legislation in a quick and easy-to-read manner.
CzechPřed nedávnem přijala EU předpisy stejného druhu pro leteckou a železniční dopravu.
The EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
CzechPokud jde o existující právní předpisy EU, velmi důležité je jejich provádění.
Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.
CzechJe nejvyšší čas, aby v této oblasti byly přijaty účinné evropské právní předpisy.
It is high time there were effective, European legal regulations in this area.
CzechPokud nejsou předpisy EU řádně prováděny, musíte mít možnost domoci se nápravy.
You must be able to obtain redress if EU rules are not implemented correctly.
CzechPodle zákona musí podniky dodržovat minimální sociální a environmentální předpisy.
The law requires businesses to comply with minimum social and environmental rules.
CzechNezdá se, že by byl nějaký limit, jak šílené bezpečnostní předpisy mohou být.
There doesn't seem to be any limit on how crazy child safety regulations can get.
CzechTo je dobrá zpráva pro spotřebitele, jejichž práva tyto právní předpisy posilují.
This is good news for consumers, whose rights are strengthened by this legislation.
CzechNavíc je velice důležité, aby byly správně uplatňovány platné právní předpisy.
Similarly, it is vital that the existing legislation is applied appropriately.
CzechSpolečné unijní právní předpisy by však pro nás byly velmi užitečné, pro naše úsilí.
Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.
CzechNaprosto nesouhlasím, aby EU prosazovala právní předpisy jménem členských států.
I am not in favour of the EU passing laws on behalf of Member States at all.
CzechZde diskutujeme o tom, že nejsou dodržovány ani prováděny evropské právní předpisy.
It is a debate about European law not being adhered to and not being implemented.
CzechTo rozhodně nemůžeme připustit: všechny členské státy musí dodržovat předpisy.
This is obviously something we cannot allow: all Member States must obey the rules.
CzechRádi byste se seznámili s maďarskými právními předpisy, nebo máte právní problém?
Would you like to learn about legislation in Hungary or do you have a legal problem?