česko-anglicko překlad pro "předpis"

CS

"předpis" anglický překlad

CS

předpis {mužský rod }

volume_up
1. generál
volume_up
regulation {podstatné jméno}
Žádná hlava státu nebo předseda vlády nebude moci vztáhnout na tento předpis ruku.
No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Chceme najednou zpochybnit obecný evropský předpis o bezpečnosti silničního provozu?
Do we want to suddenly call into question a common European regulation on road safety?
Dalším z našich cílů je, aby tento předpis zajistil vysoké environmentální normy.
Another of our aims is that this regulation should ensure high environmental standards.
předpis (také: jasnozřivost, recept, vydržení)
volume_up
prescription {podstatné jméno}
Jedná se o předpis, který je důsledně předepisován každému pacientovi.
This is the prescription which is being given consistently to every patient.
Pokud užíváte léky na lékařský předpis, vezměte si předpis s sebou.
Take your prescription with you if you are carrying prescribed medicines.
Léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis se od běžného spotřebního zboží liší.
Prescription medicines are not like ordinary consumer goods.
předpis (také: pravidlo, vláda, řehole)
volume_up
rule {podstatné jméno}
Toto odmítnutí ze strany zaměstnance se opíralo pouze o vnitřní předpis dané půjčovny vozidel.
The employee's refusal was merely based on an internal rule of the given car rental office.
To znamená, že pokaždé, když zavádíme nový předpis, musíme být schopni říct, jaký bude jeho dopad.
That is to say: every time you introduce a new rule you have to be able to say what the impact will be.
Tento předpis se na pomocné konferenční tlumočníky uplatňoval v Komisi, ale i Parlamentu v letech 2000 až 2004.
This rule was applied to AICs by the Commission, as well as Parliament, between 2000 and 2004.
volume_up
directive {podstatné jméno}
Proto je tak důležité tento předpis přijmout.
That is why it is so important to adopt this directive.
Dostačující bude i správní předpis, pokud bude schopen zaručit, že směrnice bude uplatňována transparentně.
An administrative act will therefore also suffice, as long as it can guarantee that the directive will be applied transparently.
V protikladu k některým zprávám v médiích se tato směrnice vztahuje pouze na léčivé přípravky dostupné pouze na lékařský předpis.
Contrary to some reports in the media, the directive relates only to medicinal products subject to medical prescription.
předpis (také: nařízení, stanovy, statut, ustanovení)
volume_up
statute {podstatné jméno}
Žádám proto o evropský právní předpis o požárnících, protože v mnoha situacích musí poskytovat přeshraniční pomoc.
I call for a European statute for fire fighters since, in many circumstances, they are required to provide cross-border assistance.
Samozřejmě již nebudu opakovat to, co řekla o obětech a záchranných službách, které si zaslouží právní předpis.
Naturally, I am not going to repeat what she said about the victims and the emergency services, who deserve a statute.
Kde je část, právní předpis, v němž navrhujete, jak můžeme společně zjistit, jak se dostaneme z dluhové krize?
Where is the section, the legal statute, in which you propose how we can together learn to drag ourselves out of the debt crisis?
předpis (také: nařízení)
volume_up
prescript {podstatné jméno}
2. ekonomika
předpis (také: návod)
volume_up
instruction {podstatné jméno}

Příklady použití pro "předpis" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŽádná hlava státu nebo předseda vlády nebude moci vztáhnout na tento předpis ruku.
No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
CzechVšichni víme, že potravinářský průmysl vyvíjí na tento právní předpis velký tlak.
We all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation.
CzechTo jsou fakta a žádný právní předpis ani návrh zákona s nimi nemůže být v rozporu.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
CzechNemůžeme čekat na nový předpis o námořní dopravě nebo tuto situaci ignorovat.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
CzechMy budeme důsledně dohlížet na to, jak členské státy tento právní předpis uplatňují.
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
CzechPane předsedající, dámy a pánové, tento právní předpis je ve skutečnosti zbytečný.
Mr President, ladies and gentlemen, this legislation is actually superfluous.
CzechPrávní předpis o úplné ochraně spotřebitelů zatím není v Evropské unii skutečností.
Full consumer protection legislation is still not a reality in the European Union.
CzechTento právní předpis je proto nejen nevhodný v době krize, ale je rovněž symbolický.
The legislation is therefore not just bad in times of crisis, it is also symbolic.
CzechPokud chceme zavést účinný právní předpis, musíme přenést odpovědnost i na veřejnost.
Empowering the public is crucial if we want to implement effective legislation.
CzechJak už jsem dříve řekl, jedná se o první skutečně evropský právní předpis na toto téma.
This is the first truly European legislation on this subject, as I said earlier.
CzechDalším z našich cílů je, aby tento předpis zajistil vysoké environmentální normy.
Another of our aims is that this regulation should ensure high environmental standards.
CzechJaký má centrální právní předpis smysl, je-li vhodný i decentralizovaný přístup?
What is the point of central legislation when a decentralised approach is also possible?
CzechNavrhovali jsme, aby žádný právní předpis EU nebyl schválen bez účasti této sněmovny.
We have proposed that no EU law should be passed without the approval of this House.
CzechChtěl bych také poděkovat zpravodaji, který zajistil, že máme dobrý právní předpis.
I would also like to thank the rapporteur for ensuring that we have a good legal text.
CzechPane Kallasi, mám zvláštní žádost ohledně doby, kdy začne být tento předpis uplatňován.
I have a specific request, Mr Kallas, when the time comes for its application.
CzechKromě toho očekáváme právní předpis, který má navrhnout Evropská komise.
In addition, we are waiting for the European Commission's proposed legislation.
CzechNový právní předpis snad zjednoduší nynější pravidla pro označování etiketami.
Hopefully, the new legislation will simplify the current labelling rules.
CzechTento právní předpis tedy představuje významný krok směrem k mobilitě pacientů v EU.
The regulation thus represents a significant step towards patient mobility in the EU.
CzechChceme najednou zpochybnit obecný evropský předpis o bezpečnosti silničního provozu?
Do we want to suddenly call into question a common European regulation on road safety?
CzechTento předpis svým duchem vychází z 50. let minulého století, aniž by byl modernizován.
The Regulations are still living in the 1950s and have never been modernised.