CS

přednostně {příslovce}

volume_up
přednostně
Z toho plyne, že nás zpravodajská média přednostně krmí negativními zprávami, protože to přitahuje naši pozornost.
The point is that the news media preferentially feeds us negative stories because that's what our minds pay attention to.

Příklady použití pro "přednostně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSouběžně se Komise přednostně zabývá chováním narušujícím hospodářskou soutěž.
In parallel, the Commission deals with anti-competitive behaviour as a priority.
CzechNaše naděje se upírají na mladé lidi a musíme se na tuto skupinu zaměřit přednostně.
Our hopes are pinned on young people, so we have to treat this group as a priority.
CzechEvropa musí přednostně usilovat o vytvoření životaschopného trhu s rizikovým kapitálem.
Europe must work towards creating a viable venture capital market as a priority.
CzechKomise je Parlamentu velice vděčná, že se touto záležitostí zabýval přednostně.
The Commission is very grateful that Parliament has dealt with this matter with such priority.
CzechPoužijme část z těchto finančních balíčků přednostně na průmysl.
Let us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
CzechPřednostně bychom se měli zabývat veškerými náznaky porušování této zásady.
We should give priority to tackling all indications of failure to comply with this principle.
CzechPřednostně by měl být ošetřen ten, kdo má nejzávažnější potíže, nikoli ten nejbohatší.
It is the sickest who should be treated first, not the richest.
CzechKdyž se ukáže, že to není možné, měl by se přednostně uplatnit model zaměstnávání sezónních pracovníků.
If that proves impossible, preference should be given to a seasonal-migrant model.
CzechDomnívám se, že by mělo být bezodkladně a přednostně přijato.
I believe that it should be adopted urgently and as a matter of priority.
CzechPokud je v některém sloupci hodně karet lícovou stranou dolů, obracejte karty přednostně z něj.
The more face-down cards in a column, the better it is to work at revealing those cards first.
CzechPotřebujeme se touto záležitostí zabývat přednostně, protože Evropě hrozí energetická krize.
We need to treat this issue as a priority because Europe is seeing the emergence of an energy crisis.
CzechDetroitský případ za prvé ukazuje, že se teroristé nadále přednostně zaměřují na civilní letectví.
Firstly, Detroit highlights the fact that terrorists continue to target civil aviation as a priority.
CzechMusíte mít hrozbu v rezervě, ale přednostně dosáhnout řešení pomocí dohody a samoregulace.
You have to keep the big stick in reserve, but preferably reach a solution through coaxing and self-regulation.
CzechTo znamená obrovskou koncentraci rizika, ale také příležitost v jejich případě přednostně zasáhnout.
This means an enormous concentration of risk, but also an opportunity to intervene primarily in them.
CzechNaše "ano" platí rovněž návrhu komisaře Rehna, aby Komise přednostně schválila návrhy rozpočtů.
We also say 'yes' to Commissioner Rehn's proposal for prior approval of the draft budgets by the Commission.
CzechInformace o jednotlivých zemích se přednostně zveřejňují v jejich jazyce a v angličtině.
Country-specific information will be provided, where possible, in the country’s official language(s) and in English.
CzechInformace o jednotlivých zemích se přednostně zveřejňují v jazyce dnaé země a v angličtině.
Country-specific information will be provided, where possible, in the country’s official language(s) and in English.
CzechTato kontrola musí být přednostně provedena v členských státech přijatých do Evropské unie v letech 2004 a 2007.
This inspection must be carried out as a priority in Member States admitted to the EU in 2004 and 2007.
CzechRozvíjíme rozumné sítě s dvojím využitím: přednostně osobní vlaky přes den, přednostně nákladní vlaky v noci.
Let us develop sensible, dual-use networks: primarily passenger trains by day and primarily freight trains by night.
CzechPouze tím, že se přednostně využijí pozitivní opatření, lze přispět ke skutečnému začleňování národnostních menšin.
Only preferential treatment for positive actions can contribute to the real integration of national minorities.