CS

přednosti {ženský rod množné číslo}

volume_up
přednosti (také: možnosti)
přednosti
Dnes dopoledne jsem slyšel řadu řečníků vychvalovat přednosti eura.
This morning, I have heard so many speeches exalting the virtues of the euro.
. - (PL) Mnohojazyčnost je bezpochyby jednou z velkých předností spojené Evropy.
. - (PL) Multilingualism is undoubtedly one of the united Europe's great virtues.
Trh je užitečný, má dokonce i určité přednosti, ale sám o sobě není modelem pro společnost.
The market is useful, it even has its virtues, but it is not in itself a model for society.

Příklady použití pro "přednosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme také využívat svých předností - vyspělých technologií a lidského kapitálu.
We must also use our strengths - advanced technologies and human capital.
CzechJe důkazem toho, že společně si postupně uvědomujeme přednosti tohoto projektu.
It shows that, together, we are gradually becoming aware of the merits of this project.
CzechA my si myslíme, že je na to recept, a tím je znalost vašich největších přednosti.
And we think there's a recipe for it, and it's knowing what your highest strengths are.
CzechEvropský soudní dvůr svým rozhodnutím utvrzuje zásadu přednosti práva Společenství.
The European Court of Justice consolidates the principle of preminence of Community law.
CzechMěli bychom proto ocenit naše přednosti a úsilí, které jsme vynaložili.
We should therefore recognise our merits and the efforts that we have made.
CzechDnes dopoledne jsem slyšel řadu řečníků vychvalovat přednosti eura.
This morning, I have heard so many speeches exalting the virtues of the euro.
Czech. - (PL) Mnohojazyčnost je bezpochyby jednou z velkých předností spojené Evropy.
in writing. - (PL) Multilingualism is undoubtedly one of the united Europe's great virtues.
CzechJedinou předností této zprávy je, že požaduje zastavení znečišťování Baltského moře.
The only merit of this report is that it demands the elimination of pollution in the Baltic Sea.
CzechTrh je užitečný, má dokonce i určité přednosti, ale sám o sobě není modelem pro společnost.
The market is useful, it even has its virtues, but it is not in itself a model for society.
CzechPrvní předností bylo, že mobilizoval mnohem více hlav států a vlád než summit v Kjótu.
The first was that it mobilised many more Heads of State or Government than the Kyoto Summit did.
CzechNicméně - ano, opakuji zde vaše slova, pane komisaři - tento summit měl dvě přednosti.
However - and, yes, I am echoing your words here, Commissioner - this summit still had two virtues.
CzechPodniky nesmí klamat spotřebitele ohledně předností značkového zboží.
Businesses must avoid misleading consumers about the advantages related to the brand of goods.
CzechDochází k ní kvůli absolutní přednosti liberálního, nehumánního zákonu trhu.
This is happening because of the absolute priority of the liberal, anti-humanitarian law of the market.
CzechBlahopřeji panu zpravodaji k vynikající zprávě, jejíž největší předností je vyvážený obsah.
I congratulate the rapporteur on his excellent report whose greatest virtue is its balanced content.
CzechV případě překrývání nároků se uplatňují tzv. pravidla přednosti.
There are "priority rules" in cases of overlapping entitlements.
CzechPřednosti flexikurity musí mít jednoznačnou podporu. V této oblasti je třeba vynaložit další úsilí.
We must highlight the benefits of flexicurity and continue to bring about change in this area.
CzechV případě souběhu nároků se uplatňují tzv. pravidla přednosti:
There are "priority rules" in cases of overlapping entitlements.
CzechJejich největší předností je jejich "nevládní" povaha.
One of their biggest assets is that they are non-governmental in nature.
CzechPředností programu jsou opatření pro boj proti krizi.
The strength of the programme is its measures for combating the crisis.
CzechJednou z předností Evropy je její multikulturní charakter, který se projevuje také v mnohojazyčnosti.
One of Europe's virtues is its multicultural nature, which is also expressed in multilingualism.