česko-anglicko překlad pro "přednost"

CS

"přednost" anglický překlad

CS

přednost {ženský rod}

volume_up
volume_up
preference {podstatné jméno}
Dávám proto přednost úpravě stávajícího textu, nikoli jeho vypuštění.
Therefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
Členské státy mohou dát v některých opatřeních například přednost ženám.
For example, Member States can give preference to women with regard to certain measures.
Sama se podivuji, že by členské státy spíše dávaly přednost harmonizaci.
Personally, I would be surprised if Member States gave preference to harmonisation.
přednost (také: nadřazenost, priorita)
volume_up
precedence {podstatné jméno}
Ochrana ústav členských států musí mít přednost a je nutné ji zaručit.
The protection of national constitutions must be given precedence and guaranteed.
Když jde o zdraví obyvatel, nesmíme dát přednost ekonomickým zájmům.
When people's health is at stake, economic interests cannot be allowed to take precedence.
Úřední evropské jazyky jsou pro Evropu bohatstvím a musejí mít přednost.
The official European languages are a resource for Europe and must take precedence.
přednost (také: ctnost, cudnost, statečnost, účinnost)
volume_up
virtue {podstatné jméno}
To je přednost integrovaného plánování.
That is the virtue of integrated planning.
Pane předsedo, když jde jen o to, hájit svobodu, není extremismus vada; zároveň když jde jen o to, hájit spravedlnost, není projev umírněnosti přednost.
Mr President, if it is simply to defend freedom, extremism is not a vice; if it is only to defend justice, moderation is not a virtue.
přednost (také: prospěch, výhoda)
volume_up
advantage {podstatné jméno}
Zelená kniha navrhuje, aby bylo možné přeměnit rozmanitost na přednost a konkurenční výhodu, která přispěje k udržitelnému rozvoji celé EU.
The Green Paper proposes that diversity should be converted specifically into an asset and competitive advantage, which contributes to the sustainable development of the whole EU.
Ekonomické požadavky či části daného odvětví usilující o nadměrné konkurenční výhody by nikdy neměly dostat přednost před potřebami veřejnosti, o kterých mluvím.
Economic demands or sectors of the profession seeking excessive competitive advantages should never be put ahead of the public needs that I am referring to.
Zvlášť zdůrazňujeme, že je třeba dát přednost dlouhodobé výhodnosti společného postupu před případnými krátkodobými výhodami bilaterálních dohod o jednotlivých otázkách.
We especially stress the need to give priority to the long-term benefits of a joint position over the possible short-term advantages of bilateral deals on single issues.
Evropská unie je založena na zásadní rovnováze sil a Rada tuto přednost svým chováním podkopává.
The European Union is based on a fundamental balance of powers, a prerogative which the Council undermines by acting in this way.
přednost (také: priorita)
volume_up
antecedence {podstatné jméno}

Příklady použití pro "přednost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPravice pokaždé dávala přednost obviňování druhých, zvlášť těch zranitelných.
The right has always preferred to put the blame on others, mainly the vulnerable.
CzechEnergetický účinnost v rámci výroby pneumatik nesmí mít přednost před bezpečností.
Energy efficiency in tyre manufacture must not be allowed to override safety.
CzechSamozřejmě bychom dali přednost pevnějšímu postoji k reklamě zaměřené na děti.
Of course we would have preferred a firmer stance on children's advertising.
CzechMáš zájem o studium na české vysoké škole nebo dáváš přednost studiu v zahraničí?
Are you interested in studying in the Czech Republic or do you prefer studies abroad?
CzechProto musí být dána přednost podnikům, které používají čistší technologie.
Therefore, priority must be given to businesses which use cleaner technologies.
CzechJedna otázka musí mít přednost před všemi ostatními: co chtějí obyvatelé Kosova?
One question must take precedence over all the others: what do the people of Kosovo want?
CzechOsobně dávám přednost zásadě zpřístupnění co nejvyššího množství informací na internetu.
I am in favour of as much data as possible being made accessible on the Internet.
CzechBývala bych ale dala přednost tomu, kdyby byl strop stanoven na 50 000 eur.
However, I would have preferred the upper limit to be set at 50 000 euros.
CzechBuď jsem mohl skrývat svoji mentální slabost nebo z té slabosti udělat přednost.
I could either deny my mental illness or embrace my mental skillness.
Czech. - (NL) Dvě největší skupiny dávají více přednost systému dvou stran.
in writing. - (NL) The two biggest groups far prefer a two-party system.
CzechÚřední evropské jazyky jsou pro Evropu bohatstvím a musejí mít přednost.
The official European languages are a resource for Europe and must take precedence.
CzechRozhodně bych byl dal přednost tomu, aby se celá záležitost řešila v rámci WTO.
I would definitely have preferred to deal with the entire issue in the context of the WTO.
CzechSama se podivuji, že by členské státy spíše dávaly přednost harmonizaci.
Personally, I would be surprised if Member States gave preference to harmonisation.
CzechOchrana ústav členských států musí mít přednost a je nutné ji zaručit.
The protection of national constitutions must be given precedence and guaranteed.
CzechDáváte přednost naleštěnému hollywoodskému stylu s popisky, přechody a hudbou?
Want to go for a more high-gloss, Hollywood approach, with titles, transitions, and music?
CzechDávám proto přednost úpravě stávajícího textu, nikoli jeho vypuštění.
Therefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
CzechAvšak kvalita kandidátů musí mít přednost rovněž před jejich pohlavím.
The quality of candidates, however, must also take precedence over their sex.
CzechToto právo musí mít přednost před právem osob stejného pohlaví adoptovat dítě.
This right must take precedence over the right of persons of the same sex to adopt a child.
CzechDala bych přednost tomu, aby tento partnerský přístup pokračoval na dobrovolném základě.
I would prefer that partnership approach to continue on a voluntary basis.
CzechBýval bych dal přednost úplnému zvrácení tohoto pošetilého plýtvání.
I would have preferred the entire folly of that waste to have been overturned.