česko-anglicko překlad pro "přednést"

CS

"přednést" anglický překlad

CS

přednést {sloveso}

volume_up
Dovolte mi přednést několik poznámek ohledně zprávy.
Allow me to make a couple of points about the report.
Dovolte mi stručně přednést některé otázky, jimiž se tato zpráva zabývá.
Allow me to address briefly some issues covered in this report.
(DE) Pane předsedající, chci přednést vysvětlení k hlasování o zprávě týkající se odlišení.
(DE) Mr President, I have an explanation of vote to make on the report in respect of modulation.
Pane předsedající, poslouchal jsem tuto rozpravu velmi pozorně a nehodlám přednést nic nového.
- Mr President, I was listening to the debate quite carefully and I am not going to bring forward anything new.
A na závěr mohu ještě jednou velice poděkovat panu Albertinimu a panu Danjeanovi za skvělé zprávy, které mi poskytly příležitost zde dnes přednést své názory.
And, finally can I again thank Mr Albertini and Mr Danjean very much for excellent reports which have given me the opportunity to put forward my views today.

Příklady použití pro "přednést" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechS vaším svolením, pane předsedající, bych chtěla přednést ústní pozměňovací návrh.
With your permission, Mr President, I should like to propose an oral amendment.
Czech(FR) Pane předsedo, pane Van Rompuyi, pane Barroso, chtěl bych přednést dvě myšlenky.
(FR) Mr President, Mr Van Rompuy, Mr Barroso, I would like to offer two thoughts.
Czech(SK) Pane předsedající, dovolím přednést si trochu jiný pohled na adopce.
(SK) Mr President, I would like to present a slightly different view on adoption.
CzechKonečně chci přednést několik poznámek jako britská poslankyně tohoto Parlamentu.
Finally, I want to make some comments as a UK Member of this Parliament.
CzechV každém případě se, pane Virrankoski, prosím ujměte slova a pokuste se přednést shrnutí.
In any case, Mr Virrankoski, please take the floor and attempt to provide a summary.
CzechPodle pravidla o "modré kartě" musíte přednést otázku, nikoli prohlášení.
Under the 'blue card' rule you must ask a question, not make a statement.
CzechProto je tak důležité to, co nám chce dnes pan Saakašvili přednést a říci.
This is why what Mr Saakashvili has to propose to us and to say, today, is so important.
CzechKdyž jsem vás ale poslouchala, nabyla jsem pochybnosti, zda jej mám opravdu přednést.
However, while listening to you, I wondered if I should actually speak.
CzechMěly by se přednést konkrétní návrhy politického řešení a následné právní řešení.
There should be specific proposals for political solutions and, consequently, legal solutions.
CzechPotom museli jeden po druhém jít do jiné budovy a přednést svoje kázání.
Then one by one, they were told they had to go to another building and give their sermon.
Czech(DE) Paní předsedající, chtěl bych přednést žádost podle článku 145 jednacího řádu.
(DE) Madam President, I would like to make a request under Rule 145 of the Rules of Procedure.
CzechČlověk může tyto záležitosti přednést i tehdy, je-li odhodlán k boji proti diskriminaci.
It is possible to raise these things, even if one is committed to fighting discrimination.
Czech. - (SL) "Svůj projev nemohu přednést bez emocí."
President-in-Office. - (SL) 'My address cannot be devoid of emotion.'
CzechTen argument, který chci přednést, je, že hry s nenulovou sumou byly vždy součástí života.
The argument I make is basically that, well, non-zero-sum games have always been part of life.
CzechPane prezidente, v Parlamentu minulosti byste určitě nemohl takový projev přednést.
Mr President, in a Parliament of the past you would certainly not have been able to give that speech.
CzechV evropském parlamentu by bylo přínosné přednést i kritický názor na globalizaci.
It would also be valuable in the European Parliament to present a critical opinion as regards globalism.
CzechDovolte mi stručně přednést některé otázky, jimiž se tato zpráva zabývá.
Allow me to address briefly some issues covered in this report.
Czech(DE) Pane předsedající, chci přednést vysvětlení k hlasování o zprávě týkající se odlišení.
(DE) Mr President, I have an explanation of vote to make on the report in respect of modulation.
CzechPrávě díky demokracii mohl dnes pan Vanhecke přednést vulgární, islamofobní rasistický projev.
It is democracy that allowed Mr Vanhecke to make a vile, islamophobic and racist speech today.
CzechKdyž mám slovo, mohl bych, pane předsedo, přednést ještě jednu poznámku k formálnímu postupu?
In addition, on a formal issue, Mr President, could I say a couple of words since I have the floor?