česko-anglicko překlad pro "předmět"

CS

"předmět" anglický překlad

CS

předmět {mužský rod }

volume_up
předmět (také: jedinec, osoba, podmět, podvýraz, subjekt, téma, věc)
volume_up
subject {podstatné jméno}
Předmět: Informovanost Evropanů o účasti ve volbách do Evropského parlamentu
Subject: Information for Europeans concerning participation in European elections
Předmět: Otevření energetické kapitoly v rámci přístupových jednání s Tureckem
Subject: Opening of the 'energy' chapter in the accession negotiations with Turkey
Předmět: Interinstitucionální dohoda "Partnerství pro komunikaci o Evropě"
Subject: Interinstitutional agreement on 'Communicating Europe in Partnership'
předmět (také: objekt, věc)
volume_up
object {podstatné jméno}
A získám malý předmět, do kterého můžu nahlížet. ~~~ Pojmenuji ho "auto."
And I get a little object here and I can look inside this object, I'll call it a car.
Ahmeda zaujal lesklý předmět, zdvihl granát, a ten vybuchl.
Attracted by a shiny object, Ahmed picked up a bomblet and it exploded.
A ta dělá to, že lokalizuje předmět ve fyzickém prostoru.
And what it does is locates the object in physical body space.
Předmět: Otevřené otázky ohledně společného prohlášení mezi Tureckem a EU ze dne 5. listopadu 2009
Subject: Unresolved issues in the Turkey-EU Joint Statement of 5 November 2009
To je klíčový problém, neboť tato záležitost je nadále předmětem diskuse.
That is a key issue, as this subject continues to be constantly under discussion.
Domnívám se, že ve výroční politické strategii chybí důležitý předmět, a tím je otázka dodávek potravin.
I believe an important subject is missing in the annual policy strategy, and this is the issue of food supply.
předmět (také: námět, téma)
volume_up
subject matter {podstatné jméno}
. - (DE) Vážená paní předsedající, předmět zprávy, kterou máme před sebou, na první pohled vypadá velmi technicky.
. - (DE) Madam President, the subject matter of the report before us would seem, at first glance, to be highly technical.
I když byl její předmět zřejmě velmi kontroverzní a místní, dnes večer se v této rozpravě zabýváme tím, jak Komise řešila stížnost.
While the subject matter was obviously very controversial and topical, what we are talking about here tonight in this debate is how the Commission deals with complaints.
předmět (také: věc, záležitost)
volume_up
thing {podstatné jméno}
Znepokojivý je předmět tohoto extremismu.
The worrying thing is the subject of that extremism.
Musíme si vzpomenout na dvě věci: zaprvé samozřejmě skutečnost, že peníze, které byly nesprávně vyplaceny v roce 2006 - které jsou předmětem tohoto postupu - musí být vráceny.
We must remember two things: firstly, of course, the fact that the money that was paid out incorrectly in 2006 - which is the subject of this procedure - is to be recovered.
Za tím účelem Komise plánuje mimo jiné využívat inovační partnerství, která se v současné době projednávají a jež jsou i předmětem otázky různých skupin.
For this purpose, the Commission is planning to use, among other things, the Innovation Partnerships, which we are currently debating and which are the subject of our cross-group question.

Příklady použití pro "předmět" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNa druhou stranu jde o předmět zvýšeného zájmu, a to ze dvou základních důvodů.
On the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
CzechPředmět: Otevření energetické kapitoly v rámci přístupových jednání s Tureckem
Subject: Opening of the 'energy' chapter in the accession negotiations with Turkey
CzechPředmět: Opatření na boj proti mezinárodní trestné činnosti a Evropský soudní dvůr
Subject: Action against international crime and the European Court of Justice
CzechPředmět: Politická zodpovědnost za zneužití spáchaná při vojenských operacích EU
Subject: Political responsibility for abuses that occur during EU military operations
CzechPředmět: Informovanost Evropanů o účasti ve volbách do Evropského parlamentu
Subject: Information for Europeans concerning participation in European elections
CzechTohle je Matt Berlin, který komunikuje s Leem - - představuje Leovi nový předmět.
This is Matt Berlin interacting with Leo, introducing Leo to a new object.
CzechTento seznam zpravidla zobrazuje odesílatele, předmět zprávy a čas, kdy byla přijata.
The list typically shows who sent the mail, the subject, and when it was received.
CzechPředmět: Jednání ohledně účasti Turecka ve společných operacích agentury Frontex
Subject: Negotiations for Turkey to take part in joint Frontex operations
CzechPředmět: Boj proti mezinárodnímu zločinu a Soudní dvůr Evropských společenství.
Subject: Action to combat international crime and the EU Court of Justice
CzechPředmět: Program vyřazení jedné třetiny irských plavidel lovících bělice.
Subject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
CzechBudete mít jednu desetinu procenta šance, získat absolutně úžasný předmět.
There's going to be a 0,:,1 percent chance you get an absolutely awesome item.
CzechPředmět: Úloha Komise a její účast v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.
Subject: The Commission's role and participation in the upcoming European elections
CzechJe jasné, že to bylo trochu mimo předmět otázky, nicméně s tématem to souvisí.
It is clear that it did wander off the subject a little, but it was very much related.
CzechPředmět: Úspěchy švédského předsednictví Rady v otázkách transparentnosti
Subject: Successes by the Swedish Council Presidency in matters of transparency
CzechPředmět: Interinstitucionální dohoda "Partnerství pro komunikaci o Evropě"
Subject: Interinstitutional agreement on 'Communicating Europe in Partnership'
CzechPředmět: Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv
Subject: European Union accession to the European Convention on Human Rights
CzechPředmět: Závažná porušení pravidel společné rybářské politiky v roce 2005
Subject: Serious infringements of the rules of the common fisheries policy in 2005
CzechNaposledy zmíněný předmět je navíc jedním z rozpočtových priorit i pro příští rok.
The latter subject is, moreover, one of the budgetary priorities for next year as well.
CzechPředmět: Sdělení stanovující vyšší cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů
Subject: Communication providing for a higher target for greenhouse gas emission cuts
CzechPředmět: Mezinárodní spolupráce v oblasti daňových rájů a "offshore" společností
Subject: International cooperation on tax havens and offshore companies