česko-anglicko překlad pro "předkládání"

CS

"předkládání" anglický překlad

CS

předkládání {střední rod}

volume_up
předkládání
volume_up
submitting {podstatné jméno}
Nechápu proto, jak může předkládání dalších návrhů znamenat, že se pohneme kupředu.
I do not see, therefore, how submitting more proposals will mean that we move forward.
Činím tak nyní, kdy skončila doba pro předkládání programů stability a růstu.
I am doing so now that the time for submitting the stability and growth programmes has ended.
Je velmi důležité, že se Parlamentu podařilo zjednodušit postupy pro předkládání a zřizování iniciativ.
It is very important that Parliament managed to simplify the procedures for submitting and organising initiatives.

Příklady použití pro "předkládání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMyslím si, a tím skončím, že si Komise při předkládání tohoto návrhu vedla dobře.
Finally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
CzechPožadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení (
Reporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (
CzechNechápu proto, jak může předkládání dalších návrhů znamenat, že se pohneme kupředu.
I do not see, therefore, how submitting more proposals will mean that we move forward.
CzechEvropská komise zveřejnila dne 31. března dvě výzvy k předkládání návrhů TEN-T.
On 31 March, the European Commission published two invitations to submit TEN-T proposals.
CzechPane komisaři, zmínil jste se o výzvě k předkládání projektů, která neměla žádnou odezvu.
Commissioner, you referred to a call for tenders that received no response.
CzechA já si myslím, že všichni tři měli též odpovědnost za předkládání plánů a návrhů.
And I think that all three have also been responsible in putting forward plans and proposals.
CzechZadruhé je zoufale nutné zjednodušit proces předkládání žádostí.
Secondly, there is a dire need for simplification in the process of application.
CzechČiním tak nyní, kdy skončila doba pro předkládání programů stability a růstu.
I am doing so now that the time for submitting the stability and growth programmes has ended.
CzechPane komisaři, chtěla bych vás vyzvat, abyste byl při předkládání služebního řádu ambiciózní.
Commissioner, I would ask you to be ambitious when presenting the Staff Regulations.
CzechKomise musí posílit sledování a předkládání výročních zpráv o dodržování kritérií způsobilosti.
The Commission must strengthen monitoring and annual reporting on compliance.
Czech"útvarem pro předkládání návrhů".
We know this internally from our dealings with the tabling office.
CzechMnozí z vás se také zmiňovali o lepším způsobu předkládání zpráv a lepším třídění.
Many of you also mentioned better reporting and better sorting.
CzechLhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude stanovena na středu do 10:00.
The deadline for tabling amendments will be 10:00 on Wednesday.
CzechMěli bychom se rozhodně vyvarovat předkládání návrhů na spousty nových opatření.
We should certainly avoid proposing a lot of new measures.
CzechLhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na úterý 18. května ve 12:00.
The deadline for tabling amendments is Tuesday, 18 May at 12.00.
CzechV rámci 8 už není možné vracet se k tomuto systému předběžného předkládání projektů?
In Framework 8 is it possible to no longer resort to this system of advanced submission of projects?
CzechZároveň souhlasím s tím, že předkládání tematických strategií nepřineslo efektivní výsledky.
I also agree that the submission of thematic strategies has not generated effective results.
CzechNeřídí se zásadou neustálého předkládání nových požadavků.
It has not been following the principle of constantly making new demands.
CzechOhledně vydávání a předkládání osvědčení o energetické náročnosti byla rovněž zavedena příslušná ustanovení.
Provisions were introduced on issuing and displaying energy performance certificates.
CzechPředkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech (hlasování)
Statistical data on landings of fishery products (vote)