česko-anglicko překlad pro "předkládá"

CS

"předkládá" anglický překlad

EN
CS

předkládá {sloveso}

volume_up
předkládá
Tento orgán předkládá legislativní a rozpočtové návrhy - to náplní mé funkce není.
It submits legislative and budgetary proposals to you, I do not do so.
Pokud někdo předkládá nespolehlivé údaje, nemůže nikoho obviňovat.
Anyone who submits unsound figures cannot point accusing fingers at anybody else.
Komise předkládá Radě memorandum o financování SZP a o nezávislých příjmech pro Společenství.
The Commission submits a memorandum on the financing of the CAP and on independent revenues for the Community to the Council.

Příklady použití pro "předkládá" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czechzprávu, kterou předkládá paní ÁÁlvarez, o správní spolupráci v oblasti daní,
the report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
CzechZpráva předkládá vědecké důkazy s 60-70% pravděpodobností jako dokázaná fakta.
The report presents scientific findings with a 60-70 % probability as proven facts.
CzechVítám iniciativu, kterou předkládá tato zpráva vypracovaná v rekordním čase.
I welcome the initiative presented by this report which was drafted in record time.
CzechTato zpráva je otřesná v tom, co předkládá, pokud jde o chování tohoto Parlamentu.
This report is appalling in what it exposes as regards the conduct of this Parliament.
CzechZpráva předkládá následující doporučení, jež jsou považována za důležitá:
This report makes the following recommendations, which are considered relevant:
Czechzprávu, kterou předkládá pan Domenici, o podpoře řádné správy v daňové oblasti.
the report by Mr Domenici on promoting good governance in tax matters,
CzechAd hoc výbor „Evropu občanů“ předkládá Evropské radě svou závěrečnou zprávu.
"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.
CzechTento orgán předkládá legislativní a rozpočtové návrhy - to náplní mé funkce není.
It submits legislative and budgetary proposals to you, I do not do so.
CzechJe skutečně podivné, že Evropská komise takovýto návrh na odložení předkládá.
It is truly odd for the European Commission to be tabling this proposal for a postponement.
CzechVítám podporu poslanců této zprávě, která v dané záležitosti předkládá jasné návrhy.
I welcome the support of MEPs for this report, which outlines clear proposals to this end.
CzechPokud někdo předkládá nespolehlivé údaje, nemůže nikoho obviňovat.
Anyone who submits unsound figures cannot point accusing fingers at anybody else.
CzechToto téma se předkládá k rozpravě v krátkém období již podruhé.
This topic is being tabled for discussion for a second time within a short period.
CzechNyní Rada předkládá návrh, v němž je tato hodnota o 10,3 miliard EUR nižší než uvedený strop.
Now the Council has submitted a draft with a figure EUR 10.3 billion below the ceiling.
CzechPlně schvaluji většinu doporučení, která předkládá zpráva a rezoluce.
I fully endorse most of the recommendations put forward by the report and the resolution.
Czechpředkládá strategie aktivní účasti na imperialistické okupaci.
it puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
CzechV tomto směru však zpráva předkládá velmi rozumné argumenty, a proto jsem hlasoval pro.
However, since this report makes very reasonable arguments in this regard, I voted in favour.
CzechZpráva předkládá správnou a zároveň vyváženou analýzu situace.
The report presents an analysis of the situation that is both correct and balanced.
CzechPrezident také předkládá výroční zprávu ECB plenárnímu zasedání Evropského parlamentu.
The President also presents the ECB's Annual Report to the plenary of the European Parliament.
CzechKaždý rok předkládá Evropskému parlamentu zprávu o své činnosti.
Once a year, it presents the European Parliament with an activity report.
CzechNejprve bych chtěl hájit vyváženost této zprávy, kterou dnes předkládá pan Capoulas Santos.
I would first like to defend the balance of the report proposed today by Mr Capoulas Santos.