česko-anglicko překlad pro "předevčírem"

CS

"předevčírem" anglický překlad

CS

předevčírem {příslovce}

volume_up
předevčírem
A nakonec se dostávám k této skupině na vysoké úrovni, think tanku, který byl spuštěn předevčírem.
Finally, I come to this high-level group, this think tank that was launched the day before yesterday.
Dovolte, abych uvedl některá rozhodnutí, která Rada přijala na posledním zasedání v pondělí, předevčírem.
Let me mention some decisions adopted by the Council at the last session on Monday, the day before yesterday.
Předevčírem jsem byla v New Yorku a o tomto tématu jsme hovořili s panem Pan Ki-munem, generálním tajemníkem OSN.
The day before yesterday I was in New York, and we spoke with Ban Ki-moon, the UN Secretary-General, on that subject.

Příklady použití pro "předevčírem" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechS největší pravděpodobností se nám to stalo včera nebo předevčírem.
We probably went through it yesterday, or the day before, or the day before that.
CzechA nakonec se dostávám k této skupině na vysoké úrovni, think tanku, který byl spuštěn předevčírem.
Finally, I come to this high-level group, this think tank that was launched the day before yesterday.
CzechDovolte, abych uvedl některá rozhodnutí, která Rada přijala na posledním zasedání v pondělí, předevčírem.
Let me mention some decisions adopted by the Council at the last session on Monday, the day before yesterday.
CzechMám-li zopakovat to, co jsem řekl na večerním zasedání předevčírem, jednou z mých priorit je chránit práva občanů.
To repeat what I said during the sitting two evenings ago, one of my priorities is to protect citizens' rights.
CzechPředevčírem jsem byla v New Yorku a o tomto tématu jsme hovořili s panem Pan Ki-munem, generálním tajemníkem OSN.
The day before yesterday I was in New York, and we spoke with Ban Ki-moon, the UN Secretary-General, on that subject.
CzechJménem nás všech bych rád poděkoval panu Vidalovi Quadrasovi, že informoval o návrhu, který jsem předevčírem podal.
On behalf of all of us I would like to thank Mr Vidal-Quadras for passing on the suggestion I made the day before yesterday.
CzechPředevčírem byl přímo na ulici v Mosulu zastřelen dvaapadesátiletý obchodník s ovocem a zeleninou, otec dvou dcer.
The day before yesterday, a 52-year old greengrocer, a father of two daughters, was shot dead in the middle of the street in Mosul.
CzechPrávě včera a předevčírem jsme se dosti obšírně zabývali otázkou solidarity mezi novými a starými členskými státy.
We discussed fairly extensively just yesterday and the day before yesterday the issue of solidarity between new and old Member States.
CzechCo řekl senátor John Kerry předevčírem a co řekl Barack Obama dnes večer ohledně Egypta, mělo přijít i od vás.
What Senator John Kerry said the day before yesterday and Barack Obama said this evening with regard to Egypt should also have come from you.
CzechPane předsedající, předevčírem jsem u večeře vedl dlouhý rozhovor s jednou z nejmoudřejších hlav Evropy, Ottou von Habsburkem.
Mr President, the day before yesterday I had a long dinner conversation with one of the wisest heads of Europe, Otto von Habsburg.
CzechPředevčírem proběhly dobré schůzky a doufejme, že budou pokračovat dnes i v budoucnu, aby byl klid zbraní bez odkladu vyhlášen.
The day before yesterday, there were good meetings, and let us hope that they will continue today and in the future so that a ceasefire may be called, without delay.
CzechZrovna včera a předevčírem zaznívaly na Radě hlasy požadující Evropu od Atlantiku k Uralu, tedy starou nacionalistickou, a nikoli proevropskou linii.
Only yesterday, and the day before, at the Council there were calls for the Europe from the Atlantic to the Urals, the old nationalist memory, not a pro-European one.
CzechPředevčírem jsem se zde v Bruselu snažil přesvědčit zástupce lotyšské vlády, aby opatření, která mají být zahrnuta do rozpočtu na rok 2010, byla více progresivní.
The day before yesterday, here in Brussels, I was still trying to convince a representative of Latvia's Government to make the measures to be included in the budget for 2010 more progressive.
CzechJe zajímavé, že summit mezi Francií a Německem předevčírem také otevřel dveře nové naději: možnosti revidovat naše rámce a smlouvy o správě ekonomických záležitostí.
Curiously, the summit between France and Germany the day before yesterday also opened the door to a new hope: the possibility of revising our frameworks and treaties on economic governance.