česko-anglicko překlad pro "předejít"

CS

"předejít" anglický překlad

CS

předejít {sloveso}

volume_up
1. generál
Regulace a transparentnost by měli předejít další krizi.
Regulation and transparency are supposed to prevent another financial crisis.
Soudy samozřejmě nemohou takové důkazy posuzovat a předejít nespravedlivému vydání.
Indeed, the courts are powerless to consider any evidence and cannot prevent unjust extradition.
Je však možné rakovině předejít a zmírnit její dopady v přibližně 30 % případů.
However, it is possible to prevent cancer and limit its effects in about 30% of cases.
Podnikatelé mohou předejít konkurzu předvídáním potíží – pokud budou pečlivě sledovat finanční situaci svého podniku.
Entrepreneurs may be able to avoid bankruptcy by anticipating difficulties – if they keep a close eye on the financial situation of their business.
Podnikatelům se může podařit úpadku předejít, pokud dokáží potíže předvídat, a to napříkad pečlivým sledováním finanční situace jejich podniku.
Entrepreneurs may be able to avoid bankruptcy by anticipating difficulties – if they keep a close eye on the financial situation of their business.
předejít (také: zabránit)
Rozdrtilo by trhy a tomu musíme předejít; už nemůžeme čekat.
The markets will make mincemeat out of failure and we need to forestall it; there is no time to delay.
To se musí v budoucnu změnit - potřebujeme slyšet od Komise to, co je možné, a předejít tak nacionalistickým debatám.
That must change in future - we need to hear from the Commission what is possible, so as to forestall nationalistic debates.
předejít (také: zabránit)
V New York Times jsem četl, že se evropští diplomaté snaží urychleně předejít stanovisku Rady, které bude otrocky kopírovat stanovisko Spojených států.
I have read in the New York Times that European diplomats are hastening to pre-empt the Council's position, which will slavishly follow that of the United States.
předejít (také: vzdát se, zříci se)
předejít (také: vzdát se)
předejít (také: zabránit)
V New York Times jsem četl, že se evropští diplomaté snaží urychleně předejít stanovisku Rady, které bude otrocky kopírovat stanovisko Spojených států.
I have read in the New York Times that European diplomats are hastening to pre-empt the Council's position, which will slavishly follow that of the United States.
2. "čemu"
Je to zároveň nejlepší způsob jak předejít frustraci a násilí mezi mladými Tibeťany.
It is also the best way to avoid frustration and violence among young Tibetans.
Musíme předejít tomu, aby se z Evropy stal příbytek migrujících lidí z třetího světa.
We must avoid Europe being the repository of migrating Third-Worlders.
Funkce kontroly pravopisu v programu Windows Mail pomáhá předejít nepříjemným překlepům ve zprávách.
The Windows Mail spelling checker helps you avoid embarrassing typos and misspellings.

Příklady použití pro "předejít" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to zároveň nejlepší způsob jak předejít frustraci a násilí mezi mladými Tibeťany.
It is also the best way to avoid frustration and violence among young Tibetans.
CzechNejnaléhavější prioritou je nyní násilí zastavit a předejít humanitární krizi.
The most urgent priority now is to stop the violence and avert a humanitarian crisis.
CzechJe však možné rakovině předejít a zmírnit její dopady v přibližně 30 % případů.
However, it is possible to prevent cancer and limit its effects in about 30% of cases.
CzechTím jsme se ocitli v nejistotě, čemuž by bývalo možné docela snadno předejít.
This plunged us into uncertainty in a way that could quite easily have been avoided.
CzechJak předejít rušení nástroje pro čtení obsahu obrazovky zvuky na webové stránce
Запобігання втручанню звуків веб-сторінок у роботу невізуального екрана.
CzechProblémem je dostat tyto údaje tam, kde jsou zapotřebí, aby bylo možné předejít ohrožení.
The problem is getting the data to where we need it in order to prevent threats.
CzechPokud se nám tomu nepodaří předejít, budu se proti tomu muset postavit.
If we do not succeed in avoiding this, I will then take up the fight against it.
CzechZdravou výživou a zdravým životním stylem lze předejít mnoha chronickým onemocněním.
Sound nutrition and a healthy lifestyle can prevent many chronic diseases.
CzechDoufám, že bude možné předejít takovým událostem, které pan poslanec zmínil.
I hope that incidents of the kind mentioned by the Member can be avoided.
CzechLitujeme ztrát na životech a je naší prioritou předejít dalším takovým ztrátám.
We deplore the loss of life and make the prevention of any further such losses a priority.
CzechCílem dokumentu Glass-Steagall Act bylo tomu předejít, ale Spojené státy ho zrušily.
The Glass-Steagall Act was intended to prevent this, but it has been abolished in the US.
CzechPane předsedo, této krizi šlo předejít: není nevyhnutelným přírodním zákonem.
Mr President, this crisis could have been avoided: it is not an unavoidable law of nature.
CzechPomozte předejít rušení nástroje pro čtení obsahu obrazovky zvuky na webové stránce.
Help prevent webpage sounds from interfering with your screen reader.
CzechZavedením těchto inteligentních technologií můžeme předejít 16% nehod.
By introducing intelligent technologies, 16% of accidents can be prevented.
CzechMusíme předejít tomu, aby se z Evropy stal příbytek migrujících lidí z třetího světa.
We must avoid Europe being the repository of migrating Third-Worlders.
Czech(DE) Paní předsedající, chtěla bych jednou provždy předejít jakémukoli nedorozumění.
(DE) Madam President, I should just like to rule out any misunderstandings once and for all.
CzechMusíme předejít dalším protekcionistickým opatřením na obou stranách.
We must prevent more protectionist measures from being taken by both sides.
CzechMusíme se poučit z chyb, abychom jim uměli v budoucnu předejít.
We must learn from the mistakes made so that they may be avoided in the future.
CzechSoudy samozřejmě nemohou takové důkazy posuzovat a předejít nespravedlivému vydání.
Indeed, the courts are powerless to consider any evidence and cannot prevent unjust extradition.
CzechDodržováním plánu pravidelných záloh můžete předejít ztrátě obsahu.
Having a regular backup plan and following it can help you prevent loss of your content.